ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան
06.09.2016

Մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

asatryanlaura49@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Մանկավարժության ամբիոն


1982-1987թթ. Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1964-1970թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողուհի

Գիտական աստիճան
1987թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Դպրոցականների ստեղծագործական
տեխնիկական ընդունակությունների զարգացումը պատանի տեխնիկների կայանների խմբակներում» թեմայով /Решением совета при НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР/
2006 թ. մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում»: 2008 թվականին շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
2009 սեպտեմբեր հոկտեմբեր Ավագ դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացում
2008 -ից մինչև օրս մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2007-ից մինչև 2019թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մանկավարժության տեսության և պատմության /նախկինում՝ ընդհանուր մանկավարժության/ ամբիոնի վարիչ
2006 թ. առ այսօր Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ /Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)/
2000-2010 թ.թ. Գիտական խմբի ղեկավար գիտական հետազոտության թեմաները.Դպրոցի կառավարման տեսությունը և պրակտիկան, Մանկավարժական բուհի կառավարման տեխնոլոգիան և զարգացման միտումները, 12 ամյա դպրոցի կառավարման մեթոդիկան, 12 ամյա դպրոցի կառավարման հիմունքները:
1988-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ
1979-1988 Օրջոնիկիձեի շրջանի Պատանի տեխնիկների կայանի տնօրեն
1970-1979թ.թ. Նախկին Օրջոնիկիձեի շրջանի թիվ 120,167 դպրոցների ուսուցչուհի, ըստ բնակության վայրի անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների գծով մեթոդիստ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տեսական մանկավարժություն, Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, «Ես և շրջական աշխարհը» ինտեգրված առարկայի դասավանդման մեթոդիկա, Գործնական Մանկավարժություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարծություն, Էկոլոգիական կրթության կառավարման հիմունքներ /ընտրովի դասընթաց/, Հանրակրթական դպրոցի կառավարման հիմունքներ:Կրթության օրենսդրական դաշտը:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության պատմության, մանկավարժության տեսության, դիդակտիկայի, գործնական մանկավարժության, բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության, էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման, մշակույթի էկոլոգիայի, կրթության համակարգի կառավարման, դասավանդման մեթոդիկաների կատարելագործման, դպրոցականների տեխնիկական ընդունակությունների զարգացման, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանության, բուհի կառավարման տեխնոլոգիաների, ուսուցչի մանկավարժական իմիջի ձևավորման, կրթության թվայնացման, կրթության փիլիսոփայության հիմնախնդիրները:

Վերապատրաստումներ
2009թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր Ավագ դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացում
2015 թ. «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» կրթական ծրագրի փորձագետ, Բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում:
2021 թ.Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում,
2022թ. Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում:
2022թ.Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում:

Հրապարակումներ
1. Էկոլոգիական դասիարակությունը միջին դպրոցում: Ոսումնական ձեռնարկ.- Երևան:«Զանգակ-97»հրատ.,2000.- 95 էջ:
2. Դպրոցի կառավարման տեսությունը և պրակտիկան(Ասատրյան Լ. Թ. Կարապետյան Ա.Ս., Ցոլակյան Թ.Ֆ.): Բուհական ձեռնարկ.- Երևան: Կրթական բարեփոխումների կենտրոնի հրատարակչություն, 2001.- 143 էջ:
3. Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխանների էկոլոգիական կրթությունը և դաստիարակությունը(Ասատրյան Լ.Թ. Սարգսյան Փ.Ա.): Ոսումնական ձեռնարկ.- Երևան,«Զանգակ-97» հրատ., 2002.- 95 էջ:
4. Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքները (Մեթոդաբանություն և տեխնոլոգիա), (Ասատրյան Լ. Թ., Կարապետյան Ա.Ս., Ասատրյան Մ.Ա., Ցոլակյան Թ.Ֆ.): Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Երևան: «Զանգակ-97» հրատ., 2002.-223 էջ:
5. Էկոլոգիական դաստիարակության համակարգը ավագ դպրոցում (Ասատրյան Լ.Թ., Ավանեսյան Լ.Գ., Սահակյան Ա.Ս.): Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Երևան: Զանգակ-97» հրատ., 2003.-118 էջ:
6. Մանկավարժական բուհի կառավարման տեխնոլոգիան և զարգացման միտումները (Ղուկասյան Ա.Ա., Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ա.Ս.): Գիտամեթոդական ձեռնարկ.- Երևան: Մանկավարժ հրատ., 2005.-273 էջ:
7. Կրթությունն Արցախում 405-2005 թվականներին(համահեղինակային խմբի հետ): Երևան: «Անտարես», 2005.- 476 էջ:
8. Էկոլոգիական կրթության կառավարման հիմունքները: Մենագրություն.- Երևան: «Արտագերս» հրատ., 2006.- 335 էջ:
9. Էկոլոգիական այբբենարան: Կենդանիներ: Մենագրություն: Երևան: «Անտարես», 2006.- 45էջ:
10. Էկոլոգիական այբբենարան: Անկենդան բնություն: Մենագրություն.- Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2006.- 25 էջ:
11. կոլոգիական այբբենարան: Բույսեր: Մենագրություն.- Երևան: «Զանգակ-97» հրատ., 2006.- 43 էջ:
12. Управление природоохранительной деятельности учащихся. «Сазриси», журнал национального института пед.наук. им. Я. Гогебашвили. Тбилиси.- 2006.- 4 стр..
13. Особенности и принципы управления экологического образования в общеобразовательных школах. «Сазриси», журнал национального института пед.наук. им. Я. Гогебашвили. Тбилиси.- 2006.- 8 стр. .
14. Մանկավարժական բուհում մասնագետների պատրաստման որակի կառավարման հայեցակարգը: «Կրթության զարգացում», տարեգիրք, Երևան: «Զանգակ-97», 2006.- 3 էջ:
15. Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման տեխնոլոգիաները: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված հոգեբ. Ֆակուլտետի 10–ամյակին և գիտական լաբորատորիայի 50-ամյակին:Երևան: 2007.- 7 էջ:
16. Էկոլոգիական պատկերացումների և հասկացությունների ձևավորման փուլերը Հայաստանում: «Սուրիահայ օգնության խաչ»: Տեղեկատու, 2006-2007.- 5 էջ:
17. Методы управления экологическим образовательным процессом в начальном школе. Сб. матер. международ. конференции «Проблема подготовки спец. цист. пед. образования в 21-ом веке». М. Изд. МГПУ.. апрель, 2007.- 4 стр.
18. Гноселогические основы экологического образования.Сб. матер. международ. конференции «Проблема подготовки спец. цист. пед. образования в 21-ом веке».М. Изд. МГПУ.. апрель, 2007.- 5 стр..
19. Методы управления экологическим образовательным процессом в начальном школе. Сб. матер. международ. конференции «Проблема подготовки спец. цист. пед. образования в 21-ом веке». М. Изд. МГПУ.. апрель, 2007.- 4 стр.
20. Гноселогические основы экологического образования.Сб. матер. международ. конференции «Проблема подготовки спец. цист. пед. образования в 21-ом веке». М. Изд. МГПУ.. апрель, 2007.- 5 стр..
21. Ապագա ուսուցչի մեթոդաբանական մշակույթի ձևավորման ուղիները մանկավարժական բուհում: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», ժողովածու, հ.1: Երևան: 2008.- 8 էջ:
22. Սովորողների անհատական կրթական հետագծի ապահովման մեթոդաբանությունը: «Կրթության զարգացում», տարեգիրք, Երևան: «Զանգակ-97», 2008.- 5 էջ:
23. Управление качеством непрерывного профессионального образования в педагогическом вузе. Международная научно-методическая конференция «Непрерывного профессиональное образования в 21-ом веке». Сборник статьей, 26-28 июля, 2008, Самара. 4 стр.
24. Տեխնիկական առարկաների գծով ապագա մանկավարժների մասնագիտական պատրաստության մի քանի մոտեցումների մասին (համահեղինակությամբ Ս.Ասատրյանի): Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի 75-ամյակին նվիրված հանր. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի: 2009.- 4 էջ:
25. Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն (համահեղինակությամբ Գ.Հ. Հակոբյանի): Ոսումնական ձեռնարկ.- Երևան: «Արտագերս» հրատ., 2011.- 178 էջ:
26. Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում, «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2010թ., էջ 138-148:
27. Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: Ուս. Ձեռնարկ (Լ.Թ. Ասատրյան, Գ. Հ. Հակոբյան. -Եր.: «Արտագերս», 2011. -179 էջ;
28. Ասատրյան Լ.Թ., 21-րդ դարի կրթության ոլորտի մարտահրավերները կայուն զարգացման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
29. Ասատրյան Լ.Թ., Վ. Գյուլազյան, Սովորողների առողջարարական խնդիրները գիտելիքների գնահատ¬ման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
30. Ասատրյան Լ.Թ., Սիսյան Ս., Ուսուցչի մանկավարժական իմիջի ձևավորման վրա ազդող գործոնները, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2012. -5 էջ:
31. Ասատրյան Լ.Թ., Մասնագիտական կոմպետենցիների ձևավորումը որպես մանկավարժական կրթության վերջնարդյունքի կարևոր պայման, Ս.Խուդոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Հայ մանկավարժական պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, 2013թ., 80 էջ:
32. Ասատրյան Լ.Թ., Управление модернизацией образованем в контексте современных педагогических парадигм, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում» (Модернизациа образования в контексте современных педагогических парадигм) խորագրով միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014.-288: с.
33. Ասատրյան Լ.Թ., Особенности семейного воспитания в Армении, Материалы международного сборника «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте», 25-29 сентября 2014, Япония, Киото Сангё университет.
34. Ասատրյան Լ.Թ., Կրթական հաստատության կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336 էջ:
35. Ասատրյան Լ.Թ., Ուսուցչի առն մշակույթի ձևավորման ուղիներն ու միջոցները, «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում, 2015թ., 40 էջ:
36. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա, Երևան, Արտագերս, 2016, 226 էջ:
37. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., Հինդլեանի մանկավարժական հայացքների արժեւորումը ժամանակակից կրթական յարացոյցերի համաբնագրում, Յովհաննէս Հինդլեան 150, Միջազգային երկօրեայ գիտաժողովի նիւթեր, 26-27 մայիս, Երևան, 2016, 55-62 էջ:
38. Ասատրյան Լ.Թ., Հակոբյան Գ.Հ., Ասատրյան Մ.Ա., Գևորգյան Մ.Մ., Կարապետյան Ն.Զ., Բաղդասարյան Ա.Ա., Մանկավարժություն, Երևան, Արտագերս, 2017, 360 էջ:
39. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Urgent problems of the of scientific research activities of students, Oxford University Press, "European Sociological Review Issue 6 (2), December 2017 VOLUME 33 ", Scopus and Web of Science, 2017, 8 էջ:
40. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Զ.Ա., Առաքել Սյունեցու մանկավարժական հայացքները, Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գորիս, 2017, 7 էջ:
41. Асатрян Л.Т., Особенности и принципы управления образованием взрослых в Республике Армения, Непрерывное образование взрослых-характерная черта современного общества, Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017г., Санкт-Петербург,-Ереван, Москва, 2017, С. 69-72.
42. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Առաքել Սյունեցու կրթության փիլիսոփայությունը, Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում (գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, 4-7 էջ:
43. Ասատրյան Լ.Թ., Հասարակական գործիչների քաղաքական մշակոյթի ձեւաւորման նախադրեալները Առաջին Հանրապետութեան տարիներին, Առաջին Հանրապետութեա Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Սաֆարյան Ն.Ա., Դպրոցի կառավարման հիմունքներ, Երևան, Արտագերս, 2018, 244 էջ:
44. Կրտսեր դպրոցականների տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից կախվածության կանխարգելման մանկավարժական միջոցները (համահեղինակությամբ Զ.Ասատրյան):Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում (գիտաժողովի նյութեր): Երևան: 2020.- 5 էջ:
45. Մանկավարժության պատմություն (Ասատրյան Լ., Ասատրյան Զ., Հակոբյան Ա., Սաֆարյան Ն.): Երևան: Տիգրան Մեծ հրատ. 2020.- 592 էջ:
46. Դպրոցի սոցիալ-մշակութային միջավայրի նախագծման և կառավարման հիմնահարցը հայ մանկավարժական մտքի պատմության մեջ (համահեղինակությամբ Մ.Ասատրյանի): Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա. Մարտահրավերներ և լուծումներ: Միջազագային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան.- 2021.- 6 էջ:
47. «Հայ մանկավարժների ներդրումը համաշխահային մանկավարժական մտքի պատմության մեջ» (համահեղինակությամբ Մ.Ասատրյանի):Խ.Աբովյանի անվանՀՊՄՀ-Ի 100-ամյակին նվիված միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Երևան.- 2022.- 13 էջ:
ՊՐՈՖԵՍՈՐ Լ. ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՎԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼ ԵՆ՝ 23 ատենախոսություն

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2990-392X

Կառավարական պարգևներ
Կրթության և գիտության ոլորտում մեծ ներդրման և գիտական գործունեության համար Լ.Թ. Ասատրյանը պարգևատրվել է.
● ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր, 2003
● ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ, 2007
● ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր, 2009
● ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր, 2017

Այլ պարգևներ
● Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Խաչատուր Աբովյան» մեդալ, 2007
● Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժական համալսարան-90 ամյակ մեդալ, 2012
● Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական գրադարան, Լավագույն հեղինակ, 2014

Լեզուներ՝ ռուսերեն,ֆրանսերեն