ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան
06.09.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

asatryanlaura49@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Մանկավարժության ամբիոն

1982-1987թթ. Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1964-1970թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողուհի

Գիտական աստիճան
1987թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Դպրոցականների ստեղծագործական
տեխնիկական ընդունակությունների զարգացումը պատանի տեխնիկների կայանների խմբակներում» թեմայով /Решением совета при НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР/
2006 թ. պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում»

Աշխատանքային փորձ
2009 սեպտեմբեր հոկտեմբեր Ավագ դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացում
2008 -ից մինչև օրս մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2007-ից մինչև օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մանկավարժության տեսության և պատմության /նախկինում՝ ընդհանուր մանկավարժության/ ամբիոնի վարիչ
2006 թ. առ այսօր Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ /Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)/
2003 թ. Հանրապետական կուսակցության անդամ
2000-2010 թ.թ. Գիտական խմբի ղեկավար գիտական հետազոտության թեմաները.Դպրոցի կառավարման տեսությունը և պրակտիկան Մանկավարժական բուհի կառավարման տեխնոլոգիան և զարգացման միտումները 2 ամյա դպրոցի կառավարման մեթոդիկան, 12 ամյա դպրոցի կառավարման հիմունքները:

1988-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ
1979-1988 Օրջոնիկիձեի շրջանի Պատանի տեխնիկների կայանի տնօրեն
1970-1979թ.թ. Նախկին Օրջոնիկիձեի շրջանի թիվ 120,167 դպրոցների ուսուցչուհի, ըստ բնակության վայրի անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների գծով մեթոդիստ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տեսական մանկավարժություն, Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, «Ես և շրջական աշխարհը» ինտեգրված առարկայի դասավանդման մեթոդիկա, Էկոլոգիական կրթության կառավարման հիմունքներ /ընտրովի դասընթաց/, Հանրակրթական դպրոցի կառավարման հիմունքներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության համակարգի կառավարման, դպրոցի կառավարման, էկոլոգիական դաստիարակության, էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման, բուհի կառավարման, մշակույթի էկոլոգիայի, ուսուցման գործընթացի կատարելագործման, դաստիարակության գործընթացի կառավարման, կրթության արդիականացման հիմնախնդիրները, կրթության փիլիսոփայության, Հայ մանկավարժական մտքի պատմության հիմնախնդիրները:

Վերապատրաստում
2009թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր Ավագ դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացում
2015 թ. «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» կրթական ծրագրի փորձագետ, Բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում:

Հրապարակումներ

1. Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում, «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2010թ., էջ 138-148:
2. Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: Ուս. Ձեռնարկ (Լ.Թ. Ասատրյան, Գ. Հ. Հակոբյան. -Եր.: «Արտագերս», 2011. -179 էջ:
3. Ասատրյան Լ.Թ., 21-րդ դարի կրթության ոլորտի մարտահրավերները կայուն զարգացման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտա¬ժողովի նյութերի ժո¬ղո¬վածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
4. Ասատրյան Լ.Թ., Վ. Գյուլազյան, Սովորողների առողջարարական խնդիրները գիտելիքների գնահատ¬ման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտա¬ժողովի նյութերի ժո¬ղո¬վածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
5. Ասատրյան Լ.Թ., Սիսյան Ս., Ուսուցչի մանկավարժական իմիջի ձևավորման վրա ազդող գործոնները, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2012. -5 էջ:
6. Ասատրյան Լ.Թ., Մասնագիտական կոմպետենցիների ձևավորումը որպես մանկավարժական կրթության վերջնարդյունքի կարևոր պայման, Ս.Խուդոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Հայ մանկավարժական պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, 2013թ., 80 էջ:
7. Ասատրյան Լ.Թ., Управление модернизацией образо¬ванем в контексте современных педагогических парадигм, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթու¬թյան արդիա¬կանա-ցու¬մը ժա¬մա¬նա¬կա¬կից մանկա¬վար¬ժա¬կան հարա¬ցույ¬ցե¬րի համատեքս¬տում» (Модер¬н謬¬за¬циа образо¬вания в контексте современ¬ных педаго¬гических парадигм) խորագրով միջ¬ազ¬գա¬յին գիտական համաժո¬ղո¬վի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014. -288 с.
8. Ասատրյան Լ.Թ., Особенности семейного воспитания в Армении, Материалы международного сборника «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте», 25-29 сентября 2014, Япония, Киото Сангё университет.
9. Ասատրյան Լ.Թ., Կրթական հաստատության կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336 էջ:
10. Ասատրյան Լ.Թ., Ուսուցչի առն մշակույթի ձևավորման ուղիներն ու միջոցները, «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում, 2015թ., 40 էջ:
11. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա, Երևան, Արտագերս, 2016, 226 էջ:
12. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., Հինդլեանի մանկավարժական հայացքների արժեւորումը ժամանակակից կրթական յարացոյցերի համաբնագրում, Յովհաննէս Հինդլեան 150, Միջազգային երկօրեայ գիտաժողովի նիւթեր, 26-27 մայիս, Երևան, 2016, 55-62 էջ:
13. Ասատրյան Լ.Թ., Հակոբյան Գ.Հ., Ասատրյան Մ.Ա., Գևորգյան Մ.Մ., Կարապետյան Ն.Զ., Բաղդասարյան Ա.Ա., Մանկավարժություն, Երևան, Արտագերս, 2017, 360 էջ:
14. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Urgent problems of the of scientific research activities of students, Oxford University Press, "European Sociological Review Issue 6 (2), December 2017 VOLUME 33 ", Scopus and Web of Science, 2017, 8 էջ:
15. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Զ.Ա., Առաքել Սյունեցու մանկավարժական հայացքները, Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գորիս, 2017, 7 էջ:
16. Асатрян Л.Т., Особенности и принципы управления образованием взрослых в Республике Армения, Непрерывное образование взрослых-характерная черта современного общества, Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017г., Санкт-Петербург,-Ереван, Москва, 2017, С. 69-72.
17. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Առաքել Սյունեցու կրթության փիլիսոփայությունը, Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում (գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, 4-7 էջ:
18. Ասատրյան Լ.Թ., Հասարակական գործիչների քաղաքական մշակոյթի ձեւաւորման նախադրեալները Առաջին Հանրապետութեան տարիներին, Առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակին նուիրուած հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2018, 14-22 էջ:
19. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Սաֆարյան Ն.Ա., Դպրոցի կառավարման հիմունքներ, Երևան, Արտագերս, 2018, 244 էջ:

Պարգևներ
2003թ. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր
2007թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր
Լեզուներ՝  ռուսերեն