ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Սուրենի Հարությունյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

harutyunyangagik17@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր/Համաշխարհային պատմության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

 • 1966-76թ. Մարտունու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց (ատեստատ):
 • 1978-1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ):
 • 1983-86թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ միջին դարերի պատմություն մասնագիտությամբ:

  Գիտական կոչում և աստիճան

 • Պատմական գիտությունների թեկնածու, 1991թ, հունիս (վկայական) Ատենախոսության թեման' «Պապականությունը և Կիլիկյան հայաստանը 13-րդ դարի կեսին 14-րդ դար»:
 • Դոցենտի գիտական աստիճան, 1993 թ. (դիպլոմ):

 Աշխատանք

 • ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբին, դասախոս, 1989 թվականից մինչ օրս:
 • Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, 2010-2015 թթ.;

 Լեզուների իմացությունը

գերմաներեն

ռուսերեն

 Գիտական հետաքրքրությունները

 Պապականության պատմություն, Խաչակրաց Արևելքի և Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերությունների պատմություն:

 Հիմնական հրատարակությունները 

 1. Միջին դարերի պատմություն (Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար), Երևան, 2000
 2. Հայոց եկեղեցու պատմություն (Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար), Երևան, 2003
 3. Հայոց եկեղեցու պատմություն (Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար) ,Երևան, 2005
 4. Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար), Երևան, 2008
 5. Համաշխարհային պատմություն, միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար), Երևան, 2008
 6. Հայոց պատմութուն (դասագիրք Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեի 10-րդ դասարանի համար), Երևան, 2009
 7. Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար), Երևան, 2009
 8. Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի համար), Երևան, 2009
 9. Համաշխարհային պատմություն, Միջին դարեր, 7-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2014
 10. Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, Երևան, „Զանգակ“, 2014
 11. Հայոց պատմություն, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր, 10-րդ դասարան, Երևան,«Զանգակ», 2014
 12. Հայոց պատմություն, ակադեմիական բազմահատորյակ, Հ. 2, Գիրք Բ/համահեղինակ/ , Երևան, 2014
 13. Ակրայի 1263 թ. ժողովի հարցի շուրջ, Պատմության հարցեր”, միջբուհական ժողովածու, 1989, թիվ 2
 14. Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի հացը, «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1992, թիվ 1
 15. Քրիստոնեական եկեղեցինեի համընդհանրության գաղափարը Սսի 1307 թ. ժողովում, “Հայկազյան հայագիտական հանդես”, Բեյրութ, հտ. ԺԴ, 19
 16. Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում /1363 թ./, “պատմա-բանասիրական հանդես”, 1999, թիվ 2-3
 17. Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2000
 18. Պատրիարք-կաթողիկոս նվիրապետական աստիճանների կարգավիճակի խնդիրը ԺԳ դարի երկրորդ կեսի միջեկեղեցական հարաբերություններում, Տարեգիրք, Երևան, 2005
 19. Դիտողություններ Կիլիկիայում հայկական պետականության առաջացման հարցի շուրջ, Հայոց պատմության հարցեր, թիվ 6, Երևան, 2005
 20. Կիլիկյան Հայաստան-Ֆրանսիա /զուգահեռներ կենտրոնական կառավարման համակարգերի միջև/,“Պատմություն և կրթություն”, թիվ 1-2, Երևան, 2005
 21. Հայոց կաթողիկոսության դավանաբանական կազմակերպման խնդիրները ԺԴ դաի 1-ին կեսին, Հայոց պատմության հարցեր, թիվ 7, Երևան, 2006
 22. Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում 13-րդ դարի վերջին և 14-րդ դարի առաջին կեսին, “Լրաբեր” հասարակական գիտությունների, Երևան, 2006, թիվ 2
 23. Ադանայի 1317 թ. ժողովը և միարարական շարժման սկզբնավորումը, «Կանթեղ», Երևան, 2007, թիվ 1
 24. Քռնայի 1330 թ. ժողովը և միարարական շարժման սկզբնավորումը, «Կանթեղ», Երևան, 2007, թիվ 3
 25. Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական-կանոնական կազմակերպման առանձնահատկությունները և հեռանկարները ԺԳ դարում-ԺԴ դարի սկզբին, «Կանթեղ», Երևան, 2007, թիվ 4
 26. Սյունյաց աթոռը ԺԳ դարի վերջի-ԺԴ դարի առաջին քառորդի դավանաբանական պայքարի հոլովույթում, Հայոց պատմության հարցեր, թիվ 8, Երևան, 2007
 27. Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում Բ-ի գահակալության շրջանում (1289-1293 թթ.), «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Երևան, 2007, թիվ 2
 28. Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում II-ի գահակալության առաջին շրջանում (1293-1306), «Պատմության հարցեր», Տարեգիրք, թիվ 1, Երևան, 2009
 29. Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XII դ. երկրորդ կես-XIV դ. սկիզբ)
 30. Հայոց հասարակության և մշակույթի մոդելի վերակառուցման հիմնախնդիրները/13-րդ դարի երկրորդ կես-14-րդ դարի սկիզբ/, Պատմության հարցեր. Տարեգիրք, Երևան, 2013, թիվ 2