ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Բեժանի Մելիքսեթյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

meliqsetyangohar33@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

1972-77թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Երաժշտագիտության բաժին,

1981-85թթ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Երաժշտության տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2003թ., ԺԳ.00.02): Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Պոլիֆոնիան՝ դպրոցականների երաժշտական բազմաձայն մտածողության ձևավորման միջոց» (020 մասնագիտական խորհուրդ):

Աշխատանքային փորձ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս՝ 1977թ-ից (ժամավճարով, 1982թ-ից՝ հաստիքով)

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատում՝ Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Հայ երաժշտության պատմություն, Պոլիֆոնիա, Հարմոնիա, Սոլֆեջիո, Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն

Մագիստրատուրայում՝ Արդի երաժշտության զարգացման ուղղությունները, Երաժշտատեսական առարկաների տեսագործնական դասընթաց, Երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Երաժշտագիտություն, Երաժշտական մանկավարժություն

Վերապատրաստումներ

Կրթության որակի ապահովման դասընթացներ՝ 3 փուլով (2013թ.), Յուրահատուկ կարողություններով սովորողների հետ աշխատանքի առանձնահատկություններ (2014թ):
Հրապարակումներ
1. Դպրոցականների բազմաձայն մտածողության ձևավորումը երաժշտության դասին (ձեռնարկ երաժշտության ուսուցչի համար): Երևան, «Գրական հայրենիք» 2007թ., 78 էջ
2. Պոլիֆոնիա (մեթոդական ձեռնարկ, մաս I): Երևան, «Գրական հայրենիք», 2009թ., 40էջ
3. Երաժշտության դասավանդման ազգային ավանդույթները և արդի մանկավարժությունը: Խ. Աբովյանի ծննդ. 200-ամյակին նվ. ժող.` պրոֆ. դաս. անձնակ., ասպ., հայց. և գիտաշխ. 54-րդ գիտաժող. նյութերի: Պրակ 2: Երևան, «Մանկավարժ», 2010թ., 81-84էջ
4. Ռոբերտ Պետրոսյան. կյանքը և ստեղծագործությունը: Երևան, «Էդիթ պրինտ», 2010թ., 136էջ, (համահեղինակներ` Ս.Թամրազյան, Լ. Մալաքյան)
5. Պոլիֆոնիա ուսումնական ձեռնարկ (երկրորդ` լրացված, փոփոխված հրատարակություն): Երևան, «Գրական հայրենիք», 2012թ., 78 էջ
6.Արամ Խաչատրյանի պոլիֆոնիկ ստեղծագործությունները: Հոդվածների ժողովածու՝ «Արամ Խաչատրյանը և արդի աշխարհը», Երևան «Տիգրան Մեծ», 2014թ., 150-157, 232-233 էջ:
Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն: