ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Բեժանի Մելիքսեթյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

meliqsetyangohar33@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

1972-77թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Երաժշտագիտության բաժին,

1981-85թթ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Երաժշտության տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2003թ., ԺԳ.00.02): Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Պոլիֆոնիան՝ դպրոցականների երաժշտական բազմաձայն մտածողության ձևավորման միջոց» (020 մասնագիտական խորհուրդ):

Աշխատանքային փորձ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս՝ 1977թ-ից (ժամավճարով, 1982թ-ից՝ հաստիքով)

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատում՝ Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Հայ երաժշտության պատմություն, Պոլիֆոնիա, Հարմոնիա, Սոլֆեջիո, Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն

Մագիստրատուրայում՝ Արդի երաժշտության զարգացման ուղղությունները, Երաժշտատեսական առարկաների տեսագործնական դասընթաց, Երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Երաժշտագիտություն, Երաժշտական մանկավարժություն

Վերապատրաստումներ
1 .Կրթության որակի ապահովման դասընթացներ՝ 3 փուլով (2013թ.), Յուրահատուկ կարողություններով սովորողների հետ աշխատանքի առանձնահատկություններ (2014թ):
2. 28. 02. 2017թ. «Որակը լսարանում՝ գնահատման համակարգի բարելավում» թեմայով 4-րդ համաժողով.
3.17.05.2017թ. «Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակներ. ձեռբերումներ և հիմնախնդիրներ» եզրափակիչ համաժողով

Հրապարակումներ
1 մենագրություն, 20 հոդված, 4 ուսումնական ձեռնարկ, 1 ուսումնական ձեռնարկ քրեստոմատիայով, 1 ուսումնական քրեստոմատիա, 1 մեթոդական ձեռնարկ, 1 ձեռնարկ երաժշտության ուսուցչի համար:
2. Հայկական միջնադարյան հոգևոր երգեր (ուսումնական քրեստոմատիա. առաջաբանով և ծանոթագրություններով): Երևան, «Գրական հայրենիք», 2009թ., 36էջ, (համահեղինակ` Ս.Թամրազյան)
3. Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն: Երևան, «Գրական հայրենիք», 2012թ., 106 էջ
4. “Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Past, Present and Future” The VIII International Academic Congress (Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015)
PAPERS AND COMMENTARIES VOLUME II, “Seoul National University Press” 2016
Refraction of national traditions of music teaching in modern pedagogy p. 380-386/ Преломление национальных традиций преподавания музики в современной педагогике (Scopus)
5. American Journal of Science and Technologies No.1. (21), January-June, 2016 VOLUME III “Princeton University Press” 2016
The method of teaching polyphonic singing at musical lessons p. 510-516 / Метод обучения многоголосному пению на уроках музыки (Scopus)
6. Педагогические взгляды Комитаса и современная педагогика. Научный журнал «Тендеции развития науки и образования», часть 3. Самара 2017г. 25-29 стр. (РИНЦ)
7. О прослушивании полифонических сочинений на урокаь музыки. Материалы VI международной научно-практической конференции. Казань 2017г. 216-224 стр. (РИНЦ).
8. Композитор, певец, педагог. Творческий портрет Арзаса Восканяяна. Материалы VII международной научно-практической конференции. Казань 2018г. 48-52 стр. (РИНЦ). Соавтор С. Григорян.
9. О некоторых особенностях музыкального языка полифонических сочинений Арама Хачатуряна. «Арам Хачатурян и современный мир», материалы международной научной конференции. Ереван, «Գրական հայրենիք», 2019г., с. 126-133
10. Кантата Григора Ахиняна «Саят-Нова». Электронный сборник Материалов IX международной научно-практической конференции. Казань 2020г. Соавтор С. Бадалян (РИНЦ).
11. Некоторые особенности музыкального языка Сонаты для скрипки и фортепиано Арно Бабаджаняна. Электронный сборник Материалов X международной научно-практической конференции. Казань 2021г. (РИНЦ).
12. Դպրոցականների բազմաձայն մտածողության ձևավորումը երաժշտության դասին (ձեռնարկ երաժշտության ուսուցչի համար): Երևան, «Գրական հայրենիք» 2007թ., 78 էջ
13. Պոլիֆոնիա (մեթոդական ձեռնարկ, մաս I): Երևան, «Գրական հայրենիք», 2009թ., 40էջ
14. Երաժշտության դասավանդման ազգային ավանդույթները և արդի մանկավարժությունը: Խ. Աբովյանի ծննդ. 200-ամյակին նվ. ժող.` պրոֆ. դաս. անձնակ., ասպ., հայց. և գիտաշխ. 54-րդ գիտաժող. նյութերի: Պրակ 2: Երևան, «Մանկավարժ», 2010թ., 81-84էջ
15. Ռոբերտ Պետրոսյան. կյանքը և ստեղծագործությունը: Երևան, «Էդիթ պրինտ», 2010թ., 136էջ, (համահեղինակներ` Ս.Թամրազյան, Լ. Մալաքյան)
16. Պոլիֆոնիա ուսումնական ձեռնարկ (երկրորդ` լրացված, փոփոխված հրատարակություն): Երևան, «Գրական հայրենիք», 2012թ., 78 էջ
17.Արամ Խաչատրյանի պոլիֆոնիկ ստեղծագործությունները: Հոդվածների ժողովածու՝ «Արամ Խաչատրյանը և արդի աշխարհը», Երևան «Տիգրան Մեծ», 2014թ., 150-157, 232-233 էջ:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-8859-5333 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն: