ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արտաշես Ռեդիկի Մարտիրոսյան
22.02.2016

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ 

martirosyanartashes45@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

Կրթություն

1978-1982թթ.՝ Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ` բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու (թեմա` «Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները», Ժ 02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ՝
2012 – ցայսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետ՝ գիտաուսումնական գծով փոխդեկան
2008-2012թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ՝ «Հեռուստառադիոլրագրության» ամբիոնի դոցենտ
2000-2004թթ.՝ Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան՝ դասախոս («Ժամանակակից հայոց լեզու», «Խոսքի մշակույթ»)
2004-2012թթ.՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան՝ «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի դոցենտ
1996-2004թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ՝ «Հայոց լեզվի» ամբիոն՝ ավագ դասախոս
1994-1999թթ.՝ Երևանի Մ.Իշխանի անվան միջնակարգ դպրոց՝ ուսմասվար, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1986-1994թթ.՝ Երևան՝ «Հայաստան» հրատարակչություն՝ խմբագիր, ավագ խմբագիր, խմբագրության վարիչ
1982-1986թթ.՝ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի միջնակարգ դպրոց՝ ուսմասվար, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Գրական խմբագրում և ոճաբանություն»

Մագիստրատուրա՝ «Լրագրային տեքստի կոմպոզիցիա», «Տեքստի վերլուծություն (ժանրային և լեզվաոճական ասպեկտներ)», «Հեղինակային հաղորդումների մշակման մեթոդաբանություն», «Գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն (գրականագիտական և լեզվաոճական ասպեկտներ)»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
բառային ստուգաբանություններ
բառակազմություն
իմաստաբանություն
թարգմանության տեսություն

Անդամակցություն

Հայաստանի ժուռնալիստների միություն

Հրապարակումներ
Հոդվածներ
1. Նորաբանության ըմբռնման հարցի շուրջ, Российско-армянский (Славянский) университет, Сборник научных статей, ч. 2, 2011, стр. 26-32.
2. Բառիմաստի իմաստային զարգացումը հայերենում, ՀՊՄՀ-ի գիտական նյութերի ժողովածու, 2014
Մենագրություն
1. Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները, Ե., Էդիթ Պրինտ, 2007, 236 էջ:
Գրքեր
Ս.Ամիրյան, Ա.Մարտիրոսյան, Ֆիզիոլոգիական տերմինների հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն տեղեկատու-բառարան (շուրջ 4000 տերմին և տերմինակապակցություն), Ե., ԵՊՀ, 2013, 40 տպագրական մամուլ:
Խմբագրական՝
• գրքեր՝ շուրջ 200 տարբեր բնույթի գրականություն
• հանդեսներ՝ «Լեզվաշխարհ», Ե., 2011, hh. 1-6 (ՀՀ ԿԳՆ լեզվի պետական տեսչություն)
Թարգմանական՝
• Մ.Մետլինա, Մաթեմատիկան մանկապարտեզում, Ե., Լույս, 1986
• Ն.Նիկոլաև, Էջեր մարշալ Ժուկովի կյանքից, Ե., Արևիկ, 1989
• Սեյտյո Մացումոտո, Երկիր անապատ, Ե., Էդիթ պրինտ, 2008
• Դեյվիդ Զելցեր, Նախանշան, Ե., Էդիթ պրինտ, 2007

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն