ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Համլետ Սուրենի Միքայելյան
31.10.2016

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

miqayelyanhamlet05@aspu.am, h.s.mikaelian@gmail.com

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

ՀՀ ԿԳ նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի հովանավորությամբ ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված գիտահետազոտական խմբի ղեկավար 

Կրթություն
1966 -1969թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի (ՀՊՄՀ) բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի բարձրագույն հանրահաշվի ամբիոն ասպիրանտ. Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Կուրոշ:

1960-1965թթ.՝ ՀՊՄՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան`մ.գ.դ. (ԺԳ.00.02-Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (մաթեմատիկա)), ատենախոսություն «Հանրահաշվի ուսուցման գիտամեթոդական հիմունքները», ֆ. մ. գ. թ. (01.06 - հանրահաշիվ, թվերի տեսություն և մաթեմատիկական տրամաբանություն), ատենախոսություն «Անվերջ խմբերի սիլովյան բազաներ և քարտերյան ենթախմբեր»

Աշխատանքային փորձ

2016-ից ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2011-2016 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2011-ից ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2008-2011թթ.՝ ՀՊՄՀ բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2002-2004թթ.՝ ՀՊՄՀ Կառավարման խորհրդի նախագահ,
1984-1987թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան,
1982 -2008թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ,
1998-ից առ այսоր ՙՄաթեմատիկան դպրոցում՚ ամսագրի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր,
1996թ.՝ ՙՍասուն Միքայելյան՚ մասնավոր միջնակարգ դպրոցի հիմնադրում 2002-ից առ այսօր - ՙՄաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում՚ ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ,
1981 - 1982թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ, 1975 -1981 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս,
1972 - 1975թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
1969 - 1972թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բարձրագույն հանրահաշիվ, ընդհանուր հանրահաշիվ, խմբերի տեսություն, լոկալ վերջավոր խմբեր, մաթեմատիկական տրամաբանություն, բարձրագույն մաթեմատիկա, թենզորական հաշիվ, գծային հանրահաշիվ և երկրաչափություն, համալուծությունը խմբերում, մաթեմատիկայի պատմություն, մաթեմատիկայի դասավանդման հոգեբանամանկավարժական հիմունքները, գեղեցիկը և մաթեմատիկան,

Մագիստրատուրա՝ մաթեմատիկական կրթության հիմնախնդիրները կրթական բարեփոխումների համատեքստում, բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկական կրթությունը, ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում,մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Անվերջ խմբերի սիլովյան և քարտերյան ենթախմբեր,մ սիլովյան բազաներ, համալուծության հակադարձ խնդիրներ, մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա, արժեբանություն և մաթեմատիկական կրթություն, հոգեկան երևույթների ձևավորումը և մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացը, հանրակրթության չափորոշիչներ, հայեցակարգեր, ուսումնական ծրագրեր, դպրոցական և բուհական դասագրքերի ստեղծում, գրականություն՝ արձակ, գեղանկարչություն, ֆիլատելիա (Հայաստանի Առաջին և Երկրորդ Հանրապետություն) և այլն:

Անդամակցությունը

Չերկասի (Ուկրաինա) Տ.Շևչենկոյի անվան ազգային համալսարանի «Վեսնիկ, մանկավարժական գիտություններ» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
«Մաթեմատիկան դպրոցում» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 

Հրապարակումներ.

1. Об одном обращении теоремы Си¬лова о cопряженности максимальныx p –подгрупп конечныx групп, Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981
2. Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981 Математический сборник, 119 (161), N 3 (11), Москва, 1982
3. К силовской теории бесконечныx групп, Математика (Известия высщиx уч. заведений), Казань, N 2, 1987
4. Հանրահաշիվ 6, Հանրահաշիվ 7, Հանրահաշիվ 8, Հանրահաշիվ 9, Դասագրքեր ՀՀ հանրակրթական դպրոցների համար, Երևան, ՙ1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008:
5. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց 1, /352 էջ, 2 /296 էջ/ , Երևան, ՙԷդիտ Պրինտ՚, 2004:
6.Հանրակրթական դպրոցների ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ, ղեկավար, ՙՄաթեմատիկան
դպրոցում՚, նո. 3-4, 2005 թ. 78 էջ:
7.Միջնակարգ կրթության ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր ավագ դպրոցի համար,
համահեղինակ, ՙՄաթեմատիկան դպրոցում՚, հ. 3-4, 2008 թ., 119 էջ:
8. Բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2011, 184 էջ:
9. Ազգային կրթության դիրքերում, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2013:
10.Գեղեցիկը, մաթեմատիկ և կրթությունը: Մաս 1. Գեղեցիկը և մաթեմատիկան, Էդիթ Պրինտ, Երևան 2014, 348 էջ
11.Развивающий потенциал математического образования: школа – ВУЗ , Коллективная монография, Соликамск, СГПИ, 2015
12. Прекрасное в шахматах и в математике, шахматы в образовании, Науч.метод. журнал БГУ, հ.5, 2014
13. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, Современные тенденции физико-математического образования,
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»; Т. В. Рихтер, 2015
14. ЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА’, Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе, сб. ст. VI Межрег. науч.-практ. конф. учителей [посвящ. 75-летию Педагогического института им. В. Г. Белинского] (г. Пенза, 30–31 января 2015 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. М. А. Родионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 332 с.
15. Психологическая среда в условиях гуманистического образования, Белорусь, Национальный институт образования, ,,Вестник МГИРО,, N 4,2015
16. О прекрасном, математике и образовании, Մաթեմատիկական կրթություն-3, գիտաժողովի նյութեր, 2015
17. Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ.
18. Գեղագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը և մաթեմատիկական կրթությունը, Միջազգային գիտական նստաշրջան, 28 սեպտեմբեր – 2 հոկտեմբեր, 2015 թ., Գորիս
19. Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ.
20. «Մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները, Ճարտարագետ, Եր., 2016 թ., 276 էջ,
21. Մաթեմատիկան և գեղեցիկը, «Գիտության աշխարհում», 2016, հ.1, էջ 24-32:
22. Values as significant component in the National Educational Curriculum of Armenia (with presentation in mathematics education), Ethische Bildung für eine nachhaltige, dialogische Zukunftp, Gratz, Austria, 2017. P. 171-182.
23. Մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, մաս 1, Երևան, Էդիթ պրինտ, 2018թ., 250 էջ :
24. О ценностно-ориентированном обучении математике, Вісник черкаського університету, Серія педагогічні науки, № 8.2018,
25. Эстетический идеал и математическое образование, Вісник черкаського університету, Серія педагогічні науки, № 1.2019

Գեղարվեստական գրականություն
1. Քըրք Քրքորյանը, որ կարող էր լինել նաև Գրիգոր Գրիգորյան, պատմվածքների ժողովածու, Նաիրի հրատարակչություն, Երևան, 2001.
2. Ու՞ր է տանում իմ հոգին, պատմվածքների ժողովածու, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006.
3. Սասնա Ծռեր էպոսի վերապատում, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006;

Գեղանկարչություն
1. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, Հ. Թումանյանի տուն-թանգարան, Եր., 2010,
2. Համլետ Միքայելյան - Գեղանկարչական աշխատանքների ալբոմ, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2010,
3. Գեղանկարչական աշխատանքների խմբային ցուցահանդես, Նկարիչների միություն, Եր., 2012,
4. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, ՀՊՄՀ, Եր., 2012:

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳ նախարարության ոսկե մեդալ – 2006,
ՀՀ Նախագահի «Անանիա Շիրակացի» մեդալ – 2012:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: