ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Համլետ Սուրենի Միքայելյան
31.10.2016

Մանկ.գիտ. դոկտոր, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

miqayelyanhamlet05@aspu.am, h.s.mikaelian@gmail.com

Մանկ.գիտ. դոկտոր, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

ՀՀ ԿԳ նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի հովանավորությամբ ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված գիտահետազոտական խմբի ղեկավար 

Կրթություն
1966 -1969թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի (ՀՊՄՀ) բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի բարձրագույն հանրահաշվի ամբիոն՝ ասպիրանտ, Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Կուրոշ:
1960-1965թթ.՝ ՀՊՄՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան` մ.գ.դ. (ԺԳ.00.02-Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (մաթեմատիկա)), ատենախոսություն «Հանրահաշվի ուսուցման գիտամեթոդական հիմունքները», ֆ. մ. գ. թ. (01.06 - հանրահաշիվ, թվերի տեսություն և մաթեմատիկական տրամաբանություն), ատենախոսություն «Անվերջ խմբերի սիլովյան բազաներ և քարտերյան ենթախմբեր»

Աշխատանքային փորձ
2019-ից մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2016-2019 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2011-2016 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2011-2016 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2008-2011 ՀՊՄՀ բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2002-2004 ՀՊՄՀ Կառավարման խորհրդի նախագահ,
2002-ից առ այսօր - ՙՄաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում՚ ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ,
1984-1987 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան,
1982-2008 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ,
1998-2017 Մաթեմատիկան դպրոցում՚ ամսագրի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր,
1996թ.՝ ՙՍասուն Միքայելյան՚ մասնավոր միջնակարգ դպրոցի հիմնադրում,
1981-1982 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ, 1975 -1981 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս,
1972-1975թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
1969 -1972 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բարձրագույն հանրահաշիվ, ընդհանուր հանրահաշիվ, խմբերի տեսություն, լոկալ վերջավոր խմբեր, մաթեմատիկական տրամաբանություն, բարձրագույն մաթեմատիկա, թենզորական հաշիվ, գծային հանրահաշիվ և երկրաչափություն, համալուծությունը խմբերում, մաթեմատիկայի պատմություն, մաթեմատիկայի դասավանդման հոգեբանամանկավարժական հիմունքները, գեղեցիկը և մաթեմատիկան,

Մագիստրատուրա՝ մաթեմատիկական կրթության հիմնախնդիրները կրթական բարեփոխումների համատեքստում, բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում,մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անվերջ խմբերի սիլովյան և քարտերյան ենթախմբեր,մ սիլովյան բազաներ, համալուծության հակադարձ խնդիրներ, մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա, արժեբանություն և մաթեմատիկական կրթություն, հոգեկան երևույթների ձևավորումը և մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացը, բարոյական արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացը, մաթեմատիկական կրթության հումանիզացիա և թվայնացում․մաթեմատիկական կրթության փիլիսոփայություն, հանրակրթության չափորոշիչներ, կրթական հայեցակարգեր, ուսումնական ծրագրեր, դպրոցական և բուհական դասագրքերի ստեղծում, և այլն:

Անդամակցությունը
Չերկասի (Ուկրաինա) Տ.Շևչենկոյի անվան ազգային համալսարանի «Վեսնիկ, մանկավարժական գիտություններ» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
Սումիի (Ուկրաինա) Մակարենկոյի անվան պետական համալսարանի «Վեսնիկ, մանկավարժական գիտություններ» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ 
1. Об одном обращении теоремы Си¬лова о cопряженности максимальныx p –подгрупп конечныx групп, Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981
2. Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981 Математический сборник, 119 (161), N 3 (11), Москва, 1982
3. К силовской теории бесконечныx групп, Математика (Известия высщиx уч. заведений), Казань, N 2, 1987
4. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը (նախագիծ)մ համահեղինակ, 1998
5. Հանրահաշվի ուսուցումը 6 - 8 -րդ դասարան¬ներում, Մեթոդական ձեռնարկ, Էդիթ Պրինթ, Եր., 2000 թ., 292 էջ
6. Հանրահաշիվ 6, Հանրահաշիվ 7, Հանրահաշիվ 8, Հանրահաշիվ 9, Դասագրքեր ՀՀ հանրակրթական դպրոցների համար, Երևան, ՙ1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008:
7. Հանրահաշվի ուսուցման հիմնահարցերը, Էդիթ Պրինտ, 2003, 184 էջ
8. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց 1, /352 էջ, 2 /296 էջ/ , Երևան, ՙԷդիտ Պրինտ՚, 2004:
9. Հանրակրթական դպրոցների ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ, ղեկավար, ՙՄաթեմատիկան․ դպրոցում՚, նո. 3-4, 2005 թ. 78 էջ:
10. Միջնակարգ կրթության ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր ավագ դպրոցի համար, համահեղինակ, ՙՄաթեմատիկան դպրոցում՚, հ. 3-4, 2008 թ., 119 էջ:
11. Հանրահաշիվ -7, Ուսուցչի ուղեցույց, “Զանգակ”, 2007 թ., 104 էջ
12. «Հանրահաշիվ 8» դասագրքի խնդիրների լուծումներ, ցուցումներ, մեթոդական խորհուրդներ, ,,Է109.դիթ պրինտ,,Ե.2009, 208 էջ
13. «Հանրահաշիվ 9» դասագրքի խնդիրների լուծումներ, ցուցումներ, մեթոդական խորհուրդներ, ,,Էդիթ պրինտ,,Ե.2010, 120 էջ
14. Բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2011, 184 էջ:
15. Ազգային կրթության դիրքերում, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2013:
16. Գեղեցիկը, մաթեմատիկ և կրթությունը: Մաս 1. Գեղեցիկը և մաթեմատիկան, Էդիթ Պրինտ, Երևան 2014, 348 էջ
17. Развивающий потенциал математического образования: школа – ВУЗ , Коллективная монография, Соликамск, СГПИ, 2015
18. Прекрасное в шахматах и в математике, шахматы в образовании, Науч.метод. журнал БГУ, հ.5, 2014
19. Психологическая среда в условиях гуманистического образования, Белорусь, Национальный институт образования, ,,Вестник МГИРО,, N 4,2015
20. Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ.
21. ,Մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական հիմունքները, Ճարտարագետ, Եր., 2016 թ., 276 էջ,
22. Մաթեմատիկան և գեղեցիկը, ,Գիտության աշխարհումե, 2016, հ.1, էջ 24-32:
23. Values as significant component in the National Educational Curriculum of Armenia (with presentation in mathematics education), Ethische Bildung fՖr eine nachhaltige, dialogische Zukunftp, Gratz, Austria, 2017. P. 171-182.
24. Մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, մաս 1, Երևան, Էդիթ պրինտ, 2018թ., 250 էջ :
25. О ценностно-ориентированном обучении математике, Вісник черкаського університету, Серія педагогічні науки, № 8.2018,
26. Эстетический идеал и математическое образование, Вісник черкаського університету, Серія педагогічні науки, № 1.2019
27. Микаелян Г.С., Эстетические основы математического образования, Mонография, Ереван-Черкассы, 2019, 224 С
28. Միքայելյան Հ. Ս., Մաթեմատիկական կրթության լեզուն և խոսքը, մենագրություն, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2019թ., 224էջ
29. Микаелян Г. С. О ценности математического образования. Mатэматыка. Науч.метод. журнал БГУ, 1, 2020. С. 51-56.
30. Mikaelian H. S. On the Problem of Values Formation in the Context of Informatization of Mathematical Education1, CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Издательство:CEUR Workshop Proceedings, Том: 2770, 2020, 118-126.
31. Микаелян Г. С. О проблеме гуманизации математического образования. Вісник Черкаського університету серія педагогічні науки, Выпуск № 1, 2021. Черкассы, Украина. ISSN 2076-586X (Print) 2524-2660 (Online) DOI 10.31651/2524-2660-2021-1.C.190-193.
32. Mikaelian, H., & Yenokyan, A. (2021). The problem of formation of moral values in the process of teaching mathematics In D. Kollosche (Ed.), Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference, 2021 (Vol. 2, pp. 662–670). Tredition.https://doi.org/10.5281/zenodo.5415473
33. Микаелян Г. С., Социально-ценностные ориентации учащихся и характер ценностных отношений в процессе обучения математике. Матэматыка, Научно-методический журнал. Минск, Беларусь,2021, С. 28-41.

Գեղարվեստական գրականություն
1. Քըրք Քրքորյանը, որ կարող էր լինել նաև Գրիգոր Գրիգորյան, պատմվածքների ժողովածու, Նաիրի հրատարակչություն, Երևան, 2001.
2. Ու՞ր է տանում իմ հոգին, պատմվածքների ժողովածու, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006.
3. Սասնա Ծռեր էպոսի վերապատում, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006;
Գեղանկարչություն
1. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, Հ. Թումանյանի տուն-թանգարան, Եր., 2010,
2. Համլետ Միքայելյան - Գեղանկարչական աշխատանքների ալբոմ, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2010,
3. Գեղանկարչական աշխատանքների խմբային ցուցահանդես, Նկարիչների միություն, Եր., 2012,
4. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, ՀՊՄՀ, Եր., 2012:

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳ նախարարության ոսկե մեդալ – 2006,
ՀՀ Նախագահի «Անանիա Շիրակացի» մեդալ – 2012:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: