ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Համլետ Սուրենի Միքայելյան
31.10.2016

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

miqayelyanhamlet05@aspu.am, h.s.mikaelian@gmail.com

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

ՀՀ ԿԳ նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի հովանավորությամբ ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված գիտահետազոտական խմբի ղեկավար 

Կրթություն
1966 -1969թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի (ՀՊՄՀ) բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի բարձրագույն հանրահաշվի ամբիոն ասպիրանտ. Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Կուրոշ:

1960-1965թթ.՝ ՀՊՄՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան` ֆ. մ. գ. թ. (01.06 - հանրահաշիվ, թվերի տեսություն և մաթեմատիկական տրամաբանություն), ատենախոսություն «Սիլովյան բազաներ, անվերջ խմբերի Քարտերյան ենթախմբեր»

Աշխատանքային փորձ

2011-ից ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2008-2011թթ.՝ ՀՊՄՀ բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2002-2004թթ.՝ ՀՊՄՀ Կառավարման խորհրդի նախագահ,
1984-1987թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան,
1982 -2008թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ,
1998-ից առ այսоր ՙՄաթեմատիկան դպրոցում՚ ամսագրի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր,
1996թ.՝ ՙՍասուն Միքայելյան՚ մասնավոր միջնակարգ դպրոցի հիմնադրում 2002-ից առ այսօր - ՙՄաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում՚ ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ,
1981 - 1982թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ, 1975 -1981 ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս,
1972 - 1975թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս,
1969 - 1972թթ.՝ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բարձրագույն հանրահաշիվ, ընդհանուր հանրահաշիվ, խմբերի տեսություն, լոկալ վերջավոր խմբեր, մաթեմատիկական տրամաբանություն, բարձրագույն մաթեմատիկա, թենզորական հաշիվ, գծային հանրահաշիվ և երկրաչափություն, համալուծությունը խմբերում, մաթեմատիկայի պատմություն, մաթեմատիկայի դասավանդման հոգեբանամանկավարժական հիմունքները,

Մագիստրատուրա՝ մաթեմատիկական կրթության հիմնախնդիրները կրթական բարեփոխումների համատեքստում, բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկական կրթությունը, ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Անվերջ խմբերի սիլովյան և քարտերյան ենթախմբեր,մ սիլովյան բազաներ, համալուծության հակադարձ խնդիրներ, մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա, արժեբանություն և մաթեմատիկական կրթություն, հոգեկան երևույթների ձևավորումը և մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացը, հանրակրթության չափորոշիչներ, հայեցակարգեր, ուսումնական ծրագրեր, դպրոցական և բուհական դասագրքերի ստեղծում, գրականություն՝ արձակ, գեղանկարչություն, ֆիլատելիա (Հայաստանի Առաջին և Երկրորդ Հանրապետություն) և այլն:

Անդամակցությունը
«Մաթեմատիկան դպրոցում» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 

Հրապարակումներ.

1. Об одном обращении теоремы Си¬лова о cопряженности максимальныx p –подгрупп конечныx групп, Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981
2. Успеxи математическиx наук, т. 36, выпуск 6 (222), Москва, 1981 Математический сборник, 119 (161), N 3 (11), Москва, 1982
3. К силовской теории бесконечныx групп, Математика (Известия высщиx уч. заведений), Казань, N 2, 1987
4. Հանրահաշիվ 6, Հանրահաշիվ 7, Հանրահաշիվ 8, Հանրահաշիվ 9, Դասագրքեր ՀՀ հանրակրթական դպրոցների համար, Երևան, ՙ1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008:
5. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց 1, /352 էջ, 2 /296 էջ/ , Երևան, ՙԷդիտ Պրինտ՚, 2004:
6.Հանրակրթական դպրոցների ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ, ղեկավար, ՙՄաթեմատիկան
դպրոցում՚, նո. 3-4, 2005 թ. 78 էջ:
7.Միջնակարգ կրթության ՙՄաթեմատիկա՚ ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր ավագ դպրոցի համար,
համահեղինակ, ՙՄաթեմատիկան դպրոցում՚, հ. 3-4, 2008 թ., 119 էջ:
8. Բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2011, 184 էջ:
9. Ազգային կրթության դիրքերում, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2013:
10.Գեղեցիկը, մաթեմատիկ և կրթությունը: Մաս 1. Գեղեցիկը և մաթեմատիկան, Էդիթ Պրինտ, Երևան 2014, 348 էջ
11.Развивающий потенциал математического образования: школа – ВУЗ , Коллективная монография, Соликамск, СГПИ, 2015
12. Прекрасное в шахматах и в математике, шахматы в образовании, Науч.метод. журнал БГУ, հ.5, 2014
13. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, Современные тенденции физико-математического образования,
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»; Т. В. Рихтер, 2015
14. ЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА’, Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе, сб. ст. VI Межрег. науч.-практ. конф. учителей [посвящ. 75-летию Педагогического института им. В. Г. Белинского] (г. Пенза, 30–31 января 2015 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. М. А. Родионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 332 с.
15. Психологическая среда в условиях гуманистического образования, Белорусь, Национальный институт образования, ,,Вестник МГИРО,, N 4,2015
16. О прекрасном, математике и образовании, Մաթեմատիկական կրթություն-3, գիտաժողովի նյութեր, 2015
17. Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ.
18. Գեղագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը և մաթեմատիկական կրթությունը, Միջազգային գիտական նստաշրջան, 28 սեպտեմբեր – 2 հոկտեմբեր, 2015 թ., Գորիս

Գեղարվեստական գրականություն
1. Քըրք Քրքորյանը, որ կարող էր լինել նաև Գրիգոր Գրիգորյան, պատմվածքների ժողովածու, Նաիրի հրատարակչություն, Երևան, 2001.
2. Ու՞ր է տանում իմ հոգին, պատմվածքների ժողովածու, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006.
3. Սասնա Ծռեր էպոսի վերապատում, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2006;

Գեղանկարչություն
1. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, Հ. Թումանյանի տուն-թանգարան, Եր., 2010,
2. Համլետ Միքայելյան - Գեղանկարչական աշխատանքների ալբոմ, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Եր., 2010,
3. Գեղանկարչական աշխատանքների խմբային ցուցահանդես, Նկարիչների միություն, Եր., 2012,
4. Գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդես, ՀՊՄՀ, Եր., 2012:

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳ նախարարության ոսկե մեդալ – 2006,
ՀՀ Նախագահի «Անանիա Շիրակացի» մեդալ – 2012:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: