ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարզանդ Դավթի Ասատրյան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, գնդապետ

asatryanzarzand23@aspu.am
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Կիրառական հոգեբանության ամբիոն
 
Աշխատանքային փորձ
1987-1989թթ ծառայել է Խորհրդային բանակում (ք. Մոսկվայում)
1991-1996 թթ սովորել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի «Պատմության և աշխարհագրության» ֆակուլտետի «պատմաիրավագիտական» բաժնում:
1994-1996թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահ:
1997-1999թթ. ՀՀ Պաշտապանության փոխնախարարի օգնական:
1999-2013թթ. «Ընդհանուր հոգեբանության» ամբոնի դոցենտ, հետագայում «Զարգացման և կիրառական հոգեբանության» ամբիոնի ասիստենտ:
2013թ. Միչև օրս «Կիրառական հոգեբանության» ամբիոնի դոցենտ:
2000-2008թթ. ՀՀ ՊՆ «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի ավագ մասնագետ:
2008-20016թթ ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանին անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի գիտական խմբագրման բաժնի պետ:
2016թ մինչև օրս ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական Ազգային հետազոտական համալսարանի գիտահրատարակչական կենտրոնի ռազմագիտական խմբագրման բաժնի պետ-գլխավոր խմբագրի տեղակալ:

Գիտական կոչում
Ստացել եմ դոցենտի գիտական կոչում (15 հուլիսի 2013)
 
Գիտական աստիճան
1996-2000թթ. հեռակա ավարտել է «Ընդհանուր հոգեբանության» ամբիոնի ասպիրատուրան:
2007թվականի հոկտեմբերի 4-ին պաշտպանել է ատենախոսությունը «Ժամկետային զինծառայողների քրեածին վարքի սոցիալ-հոգեբանական պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղղիները» թեմայով: ԺԹ 00.06 «Իրավաբանական հոգեբանություն, քաղաքական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ՀՀ ԲՈՀ- ի 020 մասնագիտական խորհրդում:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Զինվորական գործունեության հոգեբանություն»:
Մագիստրատուրա՝ «Քրեական ենթամշակույթ», «Բանակի կառավարում», «Զինծառայողների դեզադապտացիա», «Զինվորական ստորաբաժանումներում վարքի քրեականացման առանձնահատկությունները», «Զինվորների և սպայական կազմի հոգեբանական ինքնակազմավորումը», «Զինծառայողների մասնագիտական ընտրազատում» և այլն:
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` ռազմական հոգեբանության, իրավաբանական հոգեբանության, սոցիալական հոգեբանության բնագավառները:

Ընտրովի տպագրումներ

1. Զ. Դ. Ասատրյան, Մարտական գործողությունների ժամանակ առաջացած ստրեսները, դրանց նախանշաները և հետևանքները: «Հոգեբանություն և կյանք» հմ. 1, 2001:
2. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինվորական կոլեկտիվում միջանձնային գժտությունների առաջացման և կարգավորման որոշ առանձնահատկությունները: «Հայկական բանակ», ՌԳՀ հմ. 4. 2002:
3. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինվորական կոլեկտիվում միջանձնային կոնֆլիկտների հոգեբանական որոշ առանձնահատկություններ: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված ժողովածու 2002թ. նոյեմբերի 26-30:
4. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինվորական կարգապահության ամրապնդման որոշ հարցեր: «Հայկական բանակ» ՌԳՀ հմ. 2. 2004:
5. Զ. Դ. Ասատրյան, Կրտսեր հրամանատարների հեղինակության և կարգապահության ձևավորման որոշ հոգեբանական առանձնահատկություններ: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Գիտական տեղեկագիրք» հմ.1. 2004:
6. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինծառայողների շեղվող վարքի նախականխման հոգեբանական ուղիները: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Գիտական տեղեկագիրք» հմ. 1. 2005թ
7. Զ. Դ. Ասատրյան, Նախազորակոչային անձանց հանցավորության որոշ հոգեբանական առումները: «Հայկական բանակ» հմ. 1. 2006թ.:
8. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինվորական ստորաբաժանումներում ժամկետային զինծառայողների շրջանում քրեածին վարքի ախտորոշման որոշ մեթոդաբանական սկզբունքներ: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» հմ. 2. 2009թ. Միջբուհական կոնսորիցիումի գիտական հանդես
9. Զ. Դ. Ասատրյան, Զինվորական ստորաբաժնումներում բարոյահոգեբանական ապահովման հարցի շուրջ: Նվիրված Խ. Աբովյանի 200-ամյակի ժողովածու (54-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2009թ. նոյեմբերի 19-21):
10. Զ. Դ. Ասատրյան, Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և կրթության որոշ հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրներ: Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները (գիտաժողովի նյութեր, 2010թ. հուլիսի10-12):
11. Զ. Դ. Ասատրյան, ՀՀ ԶՈՒ-ում ատեստավորման արդյունավետ համակարգի ներդրման հարցի շուրջ: «Հայկական բանակ» ՌԳՀ հմ. 3. 2012թ.:
12. Ասատրըան Զ. Դ., Զինվորական կարգապահության ամրպնդման հիմնախնդիրները (դասախոսությունների ժողովածու): Երևան, 2013:
13. Զ. Դ. Ասատրյան, Պարտադիր զինվորական ծառայության զինծառայողների հոգեբանական ախտորոշման և կարգապահական խախտումների կանխարգելման հարցի շուրջ: «Հայկական բանակ» ՌԳՀ հմ. 3-4 2014թ.:
14. Զ. Դ. Ասատրյան, «ԱԶԳ-Բանակ» համակարգի հոգեբանամանկավարժական ապահովման հիմնախնդիրը: «Հայկական բանակ» ՌԳՀ հմ. 4 2016թ.:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-6426-6877