ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Միհրանի Փիլոսյան
12.07.2022

Հոգ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

 

pilosyansusanna23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն
1966-1972թ. Երևանի Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ, ուսանող
1958-1963թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ուսանող:

Գիտական աստճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու ԺԹ /0002/ ԽՍՀՄ ԳԱ հոգեբանության ինստիտուտ, ատենախոսության թեմա <<Մտավոր որոշ գործընթացների առանձնահատկությունները>> Մոսկվա, Ռուսաստան

Աշխատանքային փորձ

2016թ. հունիսից մինչ օրս Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2013-2016 ՀՊՄՀ-ի Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2011-2013 ՀՊՄՀ-ի, Հոգեբանություն տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ
2007-2011 ՀՊՄՀ-ի, Հոգեբանություն տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ
2003-2007 ՀՊՄՀ-ի Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
1996-2003 ՀՊՄՀ-ի Զարգացման հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2002, 2005 Հալեպի Հայագիտական կենտրոնի դասախոս
1999-2002 Երևանի ճարտարապետա-շինարարական համալսարան, դասախոս
1985-1996 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ավագ գիտաշխատող
1981-1984 Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, դասախոս
1970-1985 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
1970 Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիա, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Փորձարարական հոգեբանություն
• Հոգելեզվաբանություն
• Սոցիալական հոգեբանություն
• Զոոհոգեբանություն և մարդաբանություն
• Հոգեբանական պրակտիկում և դիֆերենցիալ հոգեբանություն
• Կոնֆլիկտաբանություն
• Աշխատանքի հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
• Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
• Ռազմահոգեբանական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տեսական հոգեբանություն, փորձարարական հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն
Վերապատրաստումներ
2007 ՀՊՄՀ -՛՛Կրեդիտային համակարգը և բուհական կրթությունը՛՛ վերապատրաստման կուրսեր: Երևան, Հայաստան
2005 ՀՊՄՀ- ՛՛Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման կուրսեր՛՛: Երևան, Հայաստան
1989 Բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ- ՛՛Բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի հիմունքներ՛՛ կուրսեր: Երևան, Հայաստան:
1980թ. ԽՍՀՄ ԳԱ հոգեբանության ինստիտուտ-փորձնակ հետազոտող: Մոսկվա, Ռուսաստան
1979թ. Լենինգրադի Պ. Ֆ. Լեսգաֆտի անվան ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ- փորձնակ հետազոտող: Լենինգրադ, Ռուսաստան

Անդամակցություն
1973-1998 ՍՍՀՄ հոգեբանների ընկերության անդամ
2005-2012 Հայ հոգեբանների ընկերության անդամ

Հրատարակումներ
1. The children’s psychotheraphy after an earthquake. Mat. of XV conference of Pedagogical Psychology. Braha, Portugal . 1993, pp.178- 181
2. Հոգեկան լարվածության ախտորոշման մեթոդիկա: Հոգեբանությունը և կյանքը, № 5
2000, Երևան, էջ. 60-63.
3. Психологические особенности ориентации на результат в педагогической деятельности.
Мат. Межд. конф. ХХI век: Проблемы подготовки специалистов педагогического
образования. М., 2007 С. 284-287.
4. Անձնավորության գիտակցված պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորման
հոգեբանական առանձնահատկությունները: Մանկ. և հոգեբ. հիմնախնդիրների
գիտական հոդվածների ժողովածու: Երևան, <<Զանգակ>>, 2007, էջ 35-41
5. Мотивация самоактуализации как фактор эффективности предвосхищения. Сб. Статей
Межд. конф. Непрерывное профессиональное образование. Самара, 2008. С. 233-235.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-0199-8218 

Պարգևներ
2007թ. Մեդալ <<Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան>>
2012թ. Մեդալ <<Մանկավարժական համալսարան-90 ամյակ>>

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն