ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Սուրենի Հայրապետյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hayrapetyangagik43@aspu.am

Դոցենտ/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1995-1998թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ֆիզմաթ ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
• 1990-1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանող (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան
2002թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը
ԺԳ. 00.02 Դասավանդման մեթոդիկա (մաթեմատիկա), ատենախոսություն՝ «Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները տնտեսագիտական թեքումով դպրոցներում և դասարաններում» խորագրով:

Աշխատանքային փորձ
2007թ.առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2019-2021թթ․ «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի դաընթացավար
1997-2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի փոխդեկան
2000-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1997-1998թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1995-2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարան, մաթեմատիկայի ուսուցիչ
1995-2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Իմաստասեր վարժարան, մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ /հայերեն և ռուսերեն/

Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկա բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքներ/
• Մաթեմատիկա-A / Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ինտեգրված դասընթաց /
• Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասավանդման տեսական հիմունքներ
• Երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
• Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա
• Հատուկ դասընթացներ մաթեմատիկայից և նրա դասավանդման մեթոդիկայից

Մագիստրատուրա
• Ժամանակակից կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում
• Հետաքրքրաշարժ խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական փիլիսոփայություն և պատմություն, մաթեմատիկա և տնտեսագիտություն, մաթեմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015թ. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
2015թ. ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում վերապատրաստում
2016թ. Մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
2016թ. “Annual Professional Development Workshop Series” by Scott Thonbury
2016թ. Ազգային և ինստիտուցիոնալ զարգացման ուղղությունները բարձրագույն կրթության ոլորտում և ծրագրային հայտերի մշակում
2016թ. Եվրոհանձնաժողովի, եվրոպական մի շարք երկրների կառավարության կողմից ֆինանսավորվող բարձրագույն կրթության ոլորտում ծրագրեր
2016թ. Բարձրագույն կրթության զարգացման ուղիներ. աշխատանք, հետազոտություն և նորարարություն
2017թ. “Using Online Video” /British Council Webinar with Nik Peachey
2017թ. “Using Online Tools for Language Development” / British Council Webinar with Nik Peachey
2017թ. “Teaching Training Session” by Mr. Philip Warwick / Manmar GJSC and Pearson Education
2017թ. “Annual Professional Development Event” British Council Workshop Series by Jeremy Harmer
2017թ. "Curiosity and Wonder and the Power of the Image"/National Geographic Learning
2018թ. “2nd International Summer School Modern Trends in Science: Scietometrics” the Center for Scientific Information Analysis and Monitoring, Institute for Informatics and Automation Problems, Armenia
2018թ. “Annual Professional Development Event” British Council Workshop Series by Penny Ur
2019թ. «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակում մաթեմատիկայի և հանրահաշվի դասընթացավարների 4-օրյա վերապատրաստում
2019թ. «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում դասախոսների վերապատրաստում
2020թ․ Get Celta-QualiUed from Home: Celta - Now 100% Online, Cambridge Assessment English.
2021թ․ «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակում «Ֆինանսական կրթության ինտեգրումը մաթեմատիկա և հանրահաշիվ առարկաներում» թեմայով վերապատրաստման 4-օրյա դասընթաց

Անդամակցություն
2004-2015թթ. ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության մրցութային և ատեստացիոն խորհրդի անդամ
2005-2010թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կառավարման խորհրդի անդամ
1997թ. առ այսօր Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության, ներկայումս` Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Շուրջ 35 գիտամեթոդական հոդված և 5 ուսումնական ձեռնարկ.
1. Ժամանակակից կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում /ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2017թ., 92 էջ:
2. Առաջին դասարանցիների տնտեսագիտական գրագիտությունը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթաացում: Մաթեմատիկական կրթություն: Միջազգային գիտաժողով 12-14 հոկտեմբերի, Երևան, Ճարտարապետ, 2017թ.:
3. Տարրական դպրոցում Պյութագորասի թեորեմի հետքերով: Մաթեմատիկական կրթություն: Միջազգային գիտաժողով 18-19 հոկտեմբերի, ՀԱՊՀ.- Երևան, Ճարտարապետ, 2018թ.:
4. Մաթեմատիկական խոսքի մշակույթը տարրական դպրոցում «Սկզբնական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 95-ամյակին, Երևան, 2018 թ.:
5. Философия образования современных инновационных технологий на уроках математики в начальной школе. Միջազգային գիտաժողով /26-27 հոկտեմբեր 2018թ./, Կրթության արդի հիմնախնդիրները նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին, Գյումրի, 2019 թ.:
6. Նախնական մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես տարրական դպրոցում դասապատրաստման արդյունավետ միջոց: Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Վանաձոր, 2019 թ.:
7. Стратегия информатизации современного образования. Նոյեմբեր 14-15, 2019, Միջազգային ցուցահանդես և գիտաժողով “Education and Sport in the Prosperous Epoch of the Powerful State” Թուրքմենստան, Աշխաբադ։
8. Թվերի հարմար կազմությամբ, որոշակի քայլաշարերով եվ ծառեր պարունակող խնդիրների համակարգը տարրական դպրոցում։ Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով /11-12 նոյեմբերի 2021թ./, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր հատուկ համար 2 պրակ Բ, 285-292 էջ, Գյումրի, 2021 թ․։
9. Երկրաչափության աքսիոմատիկ համակարգը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում։ Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով /11-12 նոյեմբերի 2021թ./, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր հատուկ համար 2 պրակ Բ, 276-284 էջ , Գյումրի, 2021 թ․։
10. M. Yaghubyan, G. Hayrapetyan “Mass Media Communication” Yerevan, VWV-PRNT "PUBLISHING HOUSE", 2022:168pp./ manual.
11. Философско - методологическая инфокультура образования. Հոկտեմբեր 10-11, 2022, Միջազգային ցուցահանդես և գիտաժողով “Education and Sport in the Prosperous Epoch of the Powerful State” Թուրքմենստան, Աշխաբադ։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0982-3081 

Պարգևներ
2008թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր` ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակի կապակցությամբ
2004թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի ուսուցչին ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի հիմնադրման 10-ամյակի կապակցությամբ
2003թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հուշամեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն