ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Սուրենի Հայրապետյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hayrapetyangagik43@aspu.am

Դոցենտ/ Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 1995 - 1998թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ֆիզմաթ ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
• 1990 - 1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը ԺԳ. 00.02 Դասավանդման մեթոդիկա (մաթեմատիկա), ատենախոսություն՝ «Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները տնտեսագիտական թեքումով դպրոցներում և դասարաններում» խորագրով

Աշխատանքային փորձ`
2007թ առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1997- 2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի փոխդեկան
2000 - 2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1997 - 1998թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1995 – 2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարան, մաթեմատիկայի ուսուցիչ
1995 – 2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Իմաստասեր վարժարան, մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա – տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասավանդման տեսական հիմունքներ
• Երկրաչափություն – երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
• Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա
• Հատուկ դասընթացներ մաթեմատիկայից և նրա դասավանդման մեթոդիկայից

Մագիստրատուրա
• Ընտրովի դասընթաց՝ Ժամանակակից կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում
• Հատուկ դասընթաց՝ Հետաքրքրաշարժ խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական փիլիսոփայություն և պատմություն, մաթեմատիկա և տնտեսագիտություն, մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015թ. պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
2015թ. ԱՌՆ կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում վերապատրաստում

Անդամակցություն
2004թ առ այսօր Քաղծառայության մրցութային և ատեստացիոն խորհրդի անդամ
2005-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կառավարման խորհրդի անդամ
Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության, ներկայումս՚` Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Շուրջ 25 գիտամեթոդական հոդված և 2 ուսումնական ձեռնարկ

1. Տարրական դպրոցի ուսուցիչների կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կիրառելու մանկավարժական պայմանները, մաթեմատիկական կրթություն: Հանրապետական գիտաժողով նվիրված §Մաթեմատիկան դպրոցում¦ ամսագրի 15 ամյակին, 24-25 հոկտեմբեր, 2013թ., նյութերի ժողովածու, Եր. Էդիթ Պրինտ, 2013թ.:
2. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի հեղինակային դաս-ներկայացում, որպես նորարարական տեխնոլոգիաներ կիրառելու մանկավարժական պայման: Բնագիտական կրթության հիմնախնդիրներին նվիրված համահայկական 4-րդ գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Եր. Բնագետ հանդես, 2014թ.:
3. Տարրական դպրոցում ոչ ստանդարտ տրամաբանական առաջադրանքները որպես մաթեմատիկական խոսքի արդյունավետության բարձրացման գործոն Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում (աշխատաժողովի ժողովածու), Եր. Մանկավարժ, 2014թ.:
4. Նորարարական դաս-ներկայացումը որպես ժամանակի մարտահրավեր տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասին Մաթեմատիկական կրթություն: Հանրապետական գիտաժողով: 23-24 Հոկտեմբերի 2014 թիվ (նյութերի ժողովածու), Եր. Էդիթ Պրինտ, 2014թ.:
5. Ինտեգրացիան որպես ինտելեկտուալ դաստիարակություն տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասին: Գիտական տեղեկագիր¦,Երևան,2015 թ.:

Պարգևներ
2008թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր ` երկարատև աշխատանքային գործունեության գիտության բնագավառում ձեռքբերումների համար
2004թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր ` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանում երկարատև աշխատանքային գործունեության համար
2003թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հուշամեդալ

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)