ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վլադիմիր Սևանի Կարապետյան
28.02.2019

Հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

karapetyanvladimir54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

2010թ. Ընտրվել է Տարիքային և Մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում։
2009թ Ստացել է պրոֆեսորի գիտական կչում
2003 թ. Նշանակվել է ՀՊՄՀ-ի հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ
1999 թ. Վրաստանի ԳԱԱ-ի Դ.Ուզնաձեի անվան հոգեբանության գիտահետազոտական ինստիտուտում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն
1987 թ Ստացել է հոգեբանության և բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դոցենտի գիտական կոչում
1987թ. Մասնակցել է Ռիգայում կազմակերպված միջազգային դասընթեցներին և ստացել ՆԼԾ թերապիստի մասնագիտացում
1983 թ. Մասնակցել է Կիևի ինժիներա-շինարարական ինստիտուտի ուսուցման ակտիվ մեթոդների լաբորատորիայի կազմակերպած դասընթացներին և ստացել ՙԳործարար խաղերի ղեկավար՚ մասնագիտությունը£
1981թ.Մարտի 20 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ՙՄոդելավորումը որպես սովորելու գործունեության բաղադրատարր ՚, ՙՄանկավարժական, մանկան և տարիքային հոեբանության՚ մասնագիտությամբ
1978-1981թթ. Սովորել է Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարանի հոեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայումª ՙՄանկավարժական, մանկան և տարիքային հոեբանության՚ մասնաիտությամբ
1969-1970 թթ Սովորել է Դոնի –Ռոստովի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետում
1964-1969թթ Սովորել և ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը

Գիտական աստճան
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
В 1999 г. в институте психологии им. Д. Узнадзе АН Грузии защитил докторскую диссертацию на тему: «Экспериментально-психологическое исследование знаково-символической деятельности в условиях восприятия и понимания учебного материала».
Աշխատանքային փորձ
2011թ. Նշանակվել է ,,Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն ,, գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
2010թ.-ից Ընտրվել է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2006թ. Նշանակվել է ,,Ընտանիք և դպրոց,, գիտամեթոդական ամսագրի գլխավոր խմբագիր
2002 թ. Շնորհվել է փոխգնադապետի զինվորական կոչում

2001 թվականից Մանկավարժության 020 Գիտական քարտուղար և Հոգեբանության 060 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1998 -2004թթ Ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերի համակարգում որպես սպա(Պաշտպանության նախարարություն- Ազգային անվտանգության բարձրագույն դասընթացներ)
1989 թ. Նշանակվել է Հուսո Փարոս հոգեբանական կենտրոնի գլխավոր հոգեբան
1983 թ. ԽՍՀՄ հոգեբանների ընկերության անդամ և հոգեբանների Համամիութենական 6-րդ համագումարի պատգամավոր
1978-1981 թթ.. Ասպիրանտ, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոն
1982-1998 թթ. Աշխատել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում որպես հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
1974-1978 թթ. Աշխատել է Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում Հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայում
1971-1973 թթ. Դասավանդել է հանրապետության դպրոցներում
1970-1971 թթ. Ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Տարիքային հոգեբանություն
Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն
Մանկավարժական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
ՆԼԾ
Հոգեբանական խորհրդատվություն կրթական համակարգում
Քանակական մեթոդները հոգեբանության մեջ

Անդամակցություն
2008թ. Կազմակերպել է միջազգային գիտաժողով՝ ,,Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր,,
2001-2010թթ. Մասնակցել է միջազգային գիտաժողովների ծրագրային փաթեթի կազմման աշխատանքներին,
2009թ. Մրցույթով ընտրվել է կրթության միջազգային ամսագրի (Problems of Education in 21-st centyry) խմբագրական խորհրդի և փորձագետների խմբի անդամ
2010 թ. Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպել է հոգեբանության դասավանդման որակի բարձրացման գիտաժողով
2006-2009թթ. Մասնակցել է միջբուհական գիտաժողովին (Գյումրիի Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում կազմակերպված հանրապետական գիտական նստաշրջան)
2007թ. ,,Մանկավարժական կրթություն. Հայացք դեպի ապագա,, միջազգային գիտաժողով
,,Գլոբալացվող աշխարհը և հումանիտար կրթության և գիտության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,, գիտաժողով Արցախի պետական համալսարում Հայոց գրերի գյուտի 1600 ամյակին նվիրված գիտաժողով
2008թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 85 ամյակին նվիրված գիտաժողով
,,Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցերը,, միջազգային գիտաժողով
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված գիտաժողով
ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, գիտագործնական համաժողով
Հետբուհական, և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները,, միջազգային գիտական կոնֆերանս
2011թ. ,,Гуманитарные науки в XXI веке,, առաջին միջազգային գիտագործնական գիտաժողով
1996թ.-ից Համագործակցություն ՀՀ Կրթության ազգային ինստիուտի հետ։


Հրապարակումներ

1. Կարապետյան Վ.Ս., Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման համառոտ ձեռնարկ բոլորի համար, Երևան-2004, 64 էջ£
2. Կարապետյան Վ.Ս., Տեսական մոտեցումներ հաղորդակցման հիմնահարցին և դրանց գործնական կիրառությունը կրթական համակարգում, Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2004, թ.1, էջ 67-74£
3. Կարապետյան Վ.Ս. Հարցազրույցի արդյունավետ կազմակերպումը նոր կողմնորոշումներով, Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2004թ, էջ 58-65£
4. Կարապետյան Վ. Ս., Սկսնակ ուսուցչի գործունեության գնահատումը էմպիրիկ ուսումնասիրությունների մակարդակում, Կրթությունը և գիտությունը
5. Արցախում, Ν 3-4, 2006, էջ 81-87
6. Կարապետյան Վ. Ս. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացների մի քանի դժվարությունների հոգեբանական ուսումնասիրությունների արդյունքներ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 58-66
7. Կարապետյան Վ. Ս. - Անձի ինքնագնահատականի էմպիրիկ ուսումնասիրումը հոգեբանական զրույցների միջոցով, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու, Գյումրի, - 2007. էջ 311-315
8. Կարապետյան Վ. Ս., - Առողջ կենսակերպի ձեւավորման հոգեբանական գործոնները, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու Գյումրի, - 2007. էջ 315-317
9. Կարապետյան Վ. Ս.,– Սոցիալ- հոգեբանական վարժեցումը և անձի ինքնգնահատականը -, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու Գյումրի, - 2007. էջ 317-323
10. Կարապետյան Վ.Ս., Մասնագիտական ընտրության և մասնագիտական ուղղվածության հոգեբանական ուսումնասիրություններ մանկավարժական բուհերում, ՙԸնտանիք և դպրոց՚, 2, 2007, էջ 45-49
11. Կարապետյան Վ. Ս., Անձի ինքնագնահատականի էմպիրիկ ուսումնասիրումը հո•եբանական զրույցների միջոցով, Մանկավարժական կրթություն. Հայացք դեպի ապագան, Մանկավարժ-2007, էջ 252-255

12. Հոգեբանական ծառայությունը կրթական համակարգում, Զանգակ-97, երևան-2010, 458 էջ
13. Տարիքային հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, ՙՀատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն, Գիտական հանդես, 1(1.) 2011թ. Էջ 80-89
14. Сборник задач по психологии, Ереван, Издательство ”Зангак-97”, 2004.-228 с. (на армянском языке)
15. Практическое пособие невербального общения, Ереван, Издательство “ Зангак-97”, 2001.- 86с. (на армянском языке)
16. Особенности восприятия, понимания и усвоения учебного материала, Ереван, Издательство “ Наири”, 2000.-96 с (на армянском языке).
17. Психологические проблемы овладения знаково-символической деятельностью, Издательство “Мецниереба”, Тбилиси, 2004.- 72с.(на русском языке).
18. Эффективная организация интервью новыми ориентировками, “Ученые Записки”, №1, Ереван, 2004, с. 58-65 (на армянском языке).
19. Теоретические подходы к проблеме общения и его практическое применение в системе образования, “Ученые Записки”, №1(3), Ереван, 2005, с. 67-74 (на армянском языке).
20. Психологические особенности методов организации и управления групповым творческим мышлением, “Ученые Записки”, №1(3), Ереван, 2005, с. 67-74 (на армянском языке).
21. Исследование личности посредством собеседования в процессе отбора кадров. В журнале: “Психология и жизнь”, Ереван, Издательство “ Зангак-97”, №1, 2005, с. 23-31 (на армянском языке)
22. Психологические характеристики восприятия и усвоения информации учащимися, “Актуальные вопросы психологии мышления”, Межвузовский тематический сборник научных работ(Психология), Ереван-2006, с.31-42 (на русском языке).
23. Некоторые аспекты организации психологической службы в вузе. Материалы Всероссийской конференции. Психологическая помощь учащейсямолодежи в совренном мире Курск-2006 с.157-158
24.К вопросу о психологической службе в вузе». Материалы Всероссийской конференции «Психологическая помощь учащейся молодежи в современном мире». Курск-2006, с. 18-20
25. ”Историко–логический анализ основных концепций советской психологии” В сб.: Образ российской психологии в регионах страны и в мире /Материалы международного форума /, Издательство “Института психологии РАН”, Москва, 2006, с.76-82
26. Знаково-символiчнi засоби психологiчноi реабiлiтацi жертв землетрусу/ на украинском языке/, Журнал ”Практическая психология и социальная работа” Киев, Ν 9, 2006г, с.66-70
27. Знаково-символические средства выражения в процессе психорегуляции, Журнал Вестник МАНЭБ, Санкт-петербург, том 11, Ν 8, 2006, с.150-155
28. Методологический анализ целостной картины мира как наиболее характерной стороны мировоззрения, Журнал Вестник МАНЭБ, Санкт-петербург, том 11, Ν 8, 2006, с.174-177
29.Карапетян В. С., Необходимость активной творческой деятельности личности для оздоровления общества. Всероссийский форум “Здоровье нации – основа процветания России.” Москва –2007, том 3, часть 1, с. 70-72
30. Карапетян В. С. «Текст и личностная ориентация по способу переработки информации». Международная конференция. Текст. Язык. Человек. Республика Белорусь(Мозырский педуниверситет), М., 2007.- с. 53-55
31. Карапетян В. С. Эмпирическое исследование самооценки личности посредством психологического собеседования, Новые технологии обучения: психологические аспекты. Институт психологии им.Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2007
32. Карапетян В. С., Розанова С. А. О РОССИЙСКО-АРМЯНСКОМ ПРОЕКТЕ “РАЗВИТЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛЫ, ВУЗЫ, ОБЩЕСТВО” ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 28 центября- 2 октября ст. 15-24 Горис 2015
33. ВЛАДИМИР КАРАПЕТЯН, СОНА МАКИЧЯН ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА УРОВНЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ- ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 28 центября- 2 октября 2015 ст. 509-515 Горис 2015
34. Vladimir Karapetyan, Srbui Gevorgyan, Ruzanna Petrosyan Target-oriented research of the strategic programmes on chess activities as specialized experimental platform for dynamic development of public education 7 th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015) 05-07 February 2015 Novotel Conference Center, Athens – Greece
35. Карапетян В.С. Петросян А.Г. Вебинары как инновационное средство развития професси-онального мышления студентов СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ Всероссийская научно-практическая конференция 18-19 февраля 2015 Челябинск - Екатеринбург СБОРНИК c. 349-352
36. Карапетян В.С, Косакян В.М. Столетие геноцида-потенциал национальной трезвости и перспективного развития(на арм.языке) Семья и школа, Национальный институт образования РА, 1, 2015 г. С. 9-14
37. Карапетячн В.С. Геворгян С.Р., Испирян М.М Аргументированные экспериментальные исследования как площадка для воплощения в жизнь концепций инклюзивного образования (подтекст психолого-педагогического анализа) Психология и образование 2015г. 7(17) С. 13-19 /монография/
38. Վլադիմիր Կարապետյան Փաստարկված փորձարարական հետազոտությունները՝ համագործակցային ուսուցման հայեցակարգերի իրագործման հարթակ Ընտանիք և դպրոց Գիտամեթոդական ամսագիր Թ.2.2015թ Էջ 3-16
39. В. С. Карапетян С. А. Розанова, Развитие мотивации к изучению математики в современном мире Москва 2015 г.
40. Ruben Mirzakhanyan, Srbuhi Gevorgyan, Vladimir Karapetyan Research as a Deliberate Chess Activity Software Testing Platform for Professional Dynamic Development of the Education Sector. Management Studies, Jul.-Aug. 2016, Vol. 4, No. 4, doi: 10.17265/2328-2185/2016.04.001
41. Լիտվիայի ամսագրերի /թվով 7/ խմբագրված խորագրված խորհրդի անդամ է: 2014-2015 թվականերին ստացել է Հայ-ռուսական միջազգային համագրծակցության դրամաշնորհ և զեկավարել է հետազոտական խմբի աշխատանքները:
Ունի խիրշի 1.5 միավոր, տպագրել է Սկոպուս համակարգում 3 հոդված

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /լավ/