ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Գարեգինի Պետրոսյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

petrosyanhasmik54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1976-1979թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ առկա ասպիրանտուրա, հոգեբանության ամբիոն
1972-1976թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 2007թ . ԺԹ 00.01`«Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ,
Թեմա`«Խմբային մտածողության կազմակերպման պայմանները և ձևրը իմացական խնդիրներ լուծելիս»

Աշխատանքային փորձ
2011 թվականից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2010թ. -2011թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2010 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1985-2010.թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության լաբորատորիայի գիտ, աշխատող
2007-2008 թթ. ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2008-2009 թթ. Սիրիայի հանրապետության Հայագիտական կենտրոնի հոգեբանության դասախոս
1980-1984 թթ. Վ, Բրյուսովի անվ, ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտի Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Զարգացման և տարիքային հոգեբանություն, Կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրները, Մանկավարժական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա՝ Հոգեբանա-մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Հոգեախտորոշումը կրթական համակարգում, Զարգացնող ուսուցման ժամանակակից տեսություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մտածողության հոգեբանություն, կրթության հոգեբանություն, զարգացման հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն,մանկավարժկան հոգեբանություն, մեթոդաբանություն

Անդամակցություն
ՀՀ հոգեբանների միության անդամ

Հրապարակումներ
1. Вебинары как инновационное средство развития профессионального мышления студентов. Сб. материалов Всероссийской научно- практической конференции 18-19 февраля 2015г.,Челябинск- Екатеринбург, стр. 349-351./համահեղինակ Վ.Ս Կարապետյան/:
2. Психологические предпосылки организации групповых форм мышления и обучения. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, частина 2 , Київ 2011, стр. 193-203. ./համահեղինակ Վ.Ս Կարապետյան/:
3. Некоторые условия активизации групповых форм мышления и обучения. Материалы межвузовской конференции. Иваново 2012, стр. 12-17. /համահեղինակ Վ.Ս Կարապետյան/:
4. Ասպիրանտների տեսական մասնագիտական մտածողության կատարելագործման հոգեբանական պայմանները: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու: Հետբուհական և շարունակական կրթություն: Երևան 2010, էջ. 327-331:
5. Ապագա ուսուցչի մասնագիտական կարողությունների ձևավորման հոգեբանական պայմանները: Միջազգային գիտաժողով`«Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթական համակարգում: Երևան 2013: /համահեղինակ Վ.Ս Կարապետյան/:

Պարգևներ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի 90-ամյակի կապակցությամբ շքանշան

Լեզուներ՝  ռուսերեն, անգլերեն /ազատ/