ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան
20.06.2018

Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, փիլ. գիտ. դոկտոր,  դոցենտ

hovhannisyanhasmik25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ/Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
1990-1993 թթ.՝ ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ:
1992 թ.՝ սեպտեմբեր-դեկտմբեր. Տուրկուի (Ֆինլանդիա) համալսարան, «Գործնական փիլիսոփայության» ամբիոն, ավարտական աշխատանք՝ «Բարոյագիտական խնդիրները Արիստոտելի տեսությունում և Դավիթ Անհաղթի վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ», գերազանց գնահատական, վկայական, 15.12.1992; ամփոփիչ քննություն Արիստոտելի «Նիկոմախյան էթիկա» աշխատությունից, գերազանց գնահատական, վկայական, 15.12.1992:
1985-1990 թ.՝ ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, դիպլոմային աշխատանք` «Քաղաքական փաստարկման լեզուն», գերազանցության դիպլոմ, 01.07.1990:

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր՝ Թ.00.01. - «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ: Ատենախոսության թեմա՝ «Փաստարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)», Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 064 մասնագիտական խորհուրդ, վկայագիր, 17.07.2014:
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու՝ Թ.00.01 - «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն» և Թ.00.02 - «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտություններով: Ատենախոսության թեմա՝ «Փաստարկման հարցերը Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում», ԵՊՀ-ին կից ՀՀ ԲՈՀ-ի Դ.055.01.03 մասնագիտական խորհուրդ, դիպլոմ, 05.04.1994:

Աշխատանքային փորձ
2012 թ. հոկտեմբեր - առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ:
2012 թ. փետրվար – հոկտեմբեր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար:
2011 թ. հուլիս – 2012 թ. փետրվար՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տրամաբանության, տեսական և գործնական փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար:
2011 թ. փետրվար - հուլիս՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Փիլիսոփայության ամբիոն, դոցենտ, համատեղությամբ:
2002 թ. սեպտեմբեր – դեկտեմբեր՝ Լայբցիգի համալսարան (Գերմանական DAAD կազմակերպության կրթաթոշակային ծրագրով):
2002 թ.՝ Դոցենտի գիտական կոչում:
1994-2012 թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, Հասարակական գիտությունների ամբիոն (համատեղող՝ 1994-1999), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոն (հիմնական աշխատող՝ 1999-2012), դոցենտ:
1993-1999 թթ.՝ ԵՊՀ պառլամենտական փաստարկման հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտահետազոտական խումբ, գիտաշխատող:
1989-1993 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ-ի փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ (1989-1990); գիտաշխատող (1993-1999):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Փիլիսոփայություն, Փիլիսոփայության պատմություն, Փաստարկման տեսություն

Մագիստրատուրա՝ Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն, Փաստարկման տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, Տրամաբանություն, Փաստարկում, Փոխակերպվող հասարակության հիմնախնդիրները, Փիլիսոփայությունը երեխաների համար, Քննադատակամ մտածողություն, Պատկերավոր փիլիսոփայություն, Էթիկա:

Վերապատրաստումներ

13 ապրիլի - 7 մայիսի, 2015 թ., Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած ՊԴԱ որակավորման բարձրացման դասընթաց

Անդամակցություն

Միջազգային կազմակերպություններին.

2014 թ. – ցայսօր՝ Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի փոխնախագահ:
2015 թ.՝ Ուսուցիչների միջազգային ֆորումի անդամ (IFT) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոն:
2014 թ. – ցայսօր՝ Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ:
2011-2015 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ:
2007-2008 թթ.՝ Ռուս-հայկական (սլավոնական) պետական համալսարանին կից Փիլիսոփայության, տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցման միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտ, Տրամաբանության և հռետորության բաժնի վարիչ:
2005 թ. – ցայսօր՝ Փաստարկման միջազգային ինստիտուտ (Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ), փոխնախագահ:
2001թ. – ցայսօր՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա, գլխավոր գիտնական քարտուղար:
1989-2004 թթ. Փաստարկման միջազգային ինստիտուտ (Երևան), գլխավոր գիտնական քարտուղար:

Միջազգային գիտաժողովների կազմակերպման կազմկոմիտեներին.
2012 թ.՝ «Փոխակերպվող հասարակության տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ (փիլիսոփայական և հոգեբանական տեսանկյուններ)» (Երևան, 16-17 ապրիլի), «Մետափիլիսոփայության և փաստարկման տեսության հիմնահարցերը մասնաճյուղի համանախագահ»:
2011 թ.՝ «Փիլիսոփայության համաշխարհային օրը Հայաստանում» գիտաժողով, «Փիլիսոփայություն բոլորի համար» մասնաճյուղի նախագահ:
2010 թ.՝ «Փիլիսոփայությունը պատկերներով» միջազգային գիտաժողով (նախագահ) (Երևան):
2010 թ.՝ «Լեզվաբանությունը և տրամաբանությունը» միջազգային գիտաժողով (նախագահ) (Երևան):
2009 թ.՝ «Տրամաբանության գիտության դասավանդման հիմնահարցերը» միջազգային գիտաժողով (նախագահ) (Երևան):
2008 թ.՝ Վիկտոր Համբարձույանի 100-ամյակի արթիվ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի և Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող միջազգային գիտաժողով (Երևան):
2008 թ.՝ «Կառավարման պրոտոշախմատային մեխանիզմները» գիտաժողով (Երևան):
2007 թ.՝ «Փիլիսոփայություն և մետափիլիսոփայություն» միջազգային «կլոր սեղան» (Երևան):
2007 թ.՝ «Փոխակերպական տրամաբանություն» միջազգային սիմպոզիում (Երևան):
2007 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի երրորդ գիտաժողովի (Կալիֆորնիա, ԱՄՆ):
2006 թ.՝ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանին կից Փիլիսոփայության, տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցության միջազգային ինստիտուտի առաջին միջազգային գիտաժողով (Երևան):
2006 թ.՝ Երտասարդ գիտնականների միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, (Երևան):
2006 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի երկրորդ գիտաժողովի (Աթենք, Հունաստան) կազմկոմիտեի հայկական բաժին:
2005 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի առաջին գիտաժողով (Երևան):
2004 թ.՝ Երիտասարդ գիտնականների գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան):
2002 թ.՝ Երիտասարդ գիտնականների գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան):

Խմբագրական խորհուրդներին.

SCIENTIA PAEDAGOGICA EXPERIMENTALIS (SPE գիտական հանդեսի (Բելգիա) «Teaching Critical Thinking» հատուկ համարի hրավիրված խմբագիր;

«Իմաստություն» գիտական հոդվածների ժողովածու (http://wisdomperiodical.com) (հրատարակվում է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ), գլխավոր խմբագիր:
«Լրաբեր Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի»: «Փիլիսոփայական գիտություններ» բաժին, խմբագրական խորհրդի անդամ:
«Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու)», (հրատարակվում է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի, պատմության և իրավագիության ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ), խմբագրական խորհրդի անդամ:
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» գիտական հանդես, խմբագրական խորհրդի անդամ:
«Գիտական աշխատություններ. Հասարակական գիտություններ» պրակ (հրատարակվում էր Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ), գլխավոր խմբագրի տեղակալ (2002-2010):
Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի միջազգային խմբագրական կոլեգիայի անդամ (մինչև 2016 թ.):
Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (3 մարտի, 2006 թ.), Երևան, 2006:
Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (16-17 դեկտեմբերի, 2004 թ.), Երևան, 2005:
2004-2009 թթ.՝ «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսփայությունը», պրակ 1-9, Երևան:
Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (13-14 դեկտեմբերի 2002 թ.), Երևան, 2003:

Հրապարակումներ

4 մենագրություն, 2 կոլեկտիվ մենագրություն, 54 գիտական հոդվածներ:

Մենագրություններ՝

• К.М. Оганян, В.П. Бранский, А.О. Оганесян, Р.З. Джиджян. Методологический анализ генезиса научной теории: виды естествен- нонаучного знания и их взаимосвязь. Очерки о ленинградской онтологической и ереванской логико-аргументационной школах. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. –ISBN 978-5-7310-4060-0А.
Часть 7: Аргументация. Санкт-Петербург (40 с.)

• Հասմիկ Հովհաննիսյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան Աստղիկ Պետրոսյան (2018): Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 2014թ. շրջանավարներն աշխատաշուկայում երեք ֆակուլտետների օրինակով («ՀՊՄՀ շրջանավարտ 2014» սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների, Երևան, «ԹԱՍԿ» LLC, Էջ 43:

• Փաստարկման հարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում. Գիրք 2. Փաստարկման երևանյան դպրոց, 452 էջ: Երևան, 2009, «Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա» հրատարակչություն:
• Փաստարկման հարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում. Գիրք 1. Երեք ուրվագիծ` Եզնիկ Կողբացի, Դավիթ Անհաղթ, Գրիգոր Տաթևացի, 326 էջ: Երևան, 2005, «ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատարակչություն»: Գրախոսություն` պ.գ.դ., Է.Լ.Դանիելյան, - «Հովհան¬նիսյան Հ., Փաստարկման հիմանահարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում»: Լրաբեր հասարակական գիտությունների թիվ 1 (էջ 238-239): Երևան, 2006:
• Ереванская школа аргументации. София, 2001.
• Համառոտ ակնարկ Փաստարկման Երևանյան դպրոցի ձևավորման և զարգացման մասին (64 էջ): Երևան, 1997, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», «Մխիթար Գոշ» հրատակչություն:

Ընտրովի հրապարակումներ՝

• Hasmik Hovhannisyan and Robert Djidjian (2020). SPE (Scientia Paedagogica Experimentalis) November, 2020, p. 20.

• Հասմիկ Հովհաննիսյան, Ռոբերտ Ջիջյան, Աշոտ Գևորգյան (2020). ՀՀ ԳԱԱ փիլ․ և իրավունքի ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հանրապետա­կան գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 41-58։

• Оганисян А.О., Ованнисян О.О. (2020). «Методологические основы изучения толерантности как психологического явления»․ В сб. Социально-гуманитарные технологии в управлении человеческими ресурсами в сфере физической культуры, порта и здоровья. Сборник научных статей и докладов всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию победы в годы Великой Отечественной войны, 16–17 апреля 2020 года сс. 38-41.

•А.О. Оганисян, Р.З. Джиджян, Аксиоматизция гуманитарных наук – Императив эпохи цифровых технологий. В «Вестник Московского городского педагогического университета». Серия «Философские науки». 3-ий номер журнала по теме "Человек в сетевом обществе. Цифровые технологии в гуманитарных науках", 2018.
• Problems of Argumentation in Medieval Armenian Philosophy. In: Wisdom 1(8), 2017, pp. 81-94.
• Hasmik Hovhannisyan, Robert Djidjian “Building the General Theory of Meta-Argumentation”. Metaphilosophy, Edited By: Armen T. Marsoobian; USA. Online ISSN: 1467-9973, 2017, pp. 354-345.
• Hovhannes Hovhannisyan, Hasmik Hovhannisyan, Astghik Petrosyan “Peculiarities of the Perception of the Phenomenon of the Armenian Genocide on Public Opinion (Comparative Analysis of Sociological Survey Results). "Wisdom" periodical. ISSN: 1829-3824. 1(6), 2016: Yerevan, “TASK” LLC, 2016.
• Hovhannes Hovhannisyan, Hasmik Hovhannisyan, Astghik Petrosyan. “The Specificities of the Phenomena of the Armenian Genocide and the Psychological Impact in Public Opinion (Sociological Survey Result Analysis)”. "Wisdom" periodical. ISSN 1829-3824: 2(5), 2015: Yerevan, “TASK” LLC , 2015.
• “Meta-Argumentation as an Argumentation Metatheory”. In: Metaphilosophy (Web of Science-ում գրանցված ցիտվող պարբերական), Edited By: Armen T. Marsoobian; July 2015. USA (pp. 479–487). Online ISSN: 1467-9973; Volume 46, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/meta. 12143/abstract:
• «Մտքի ոչ տիպօրինակ ձևերի ըմբռնման շուրջ»: «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 1(62), 2015 (էջ 201-213): Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն:
• «Վաղ տարիքում փիլիսոփայական մտածողության ձևավորման և զարգացման մեխանիզմները. պատկերավոր փիլիսոփայություն», «Իմաստություն» գիտական ժողովածու, 1(4), 2015 (էջ 33-42): Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն:
• «Վաղ տարիքում փիլիսոփայական մտածողության զարգացման հեռանկարները հայ իրականութ¬յան մեջ», «Իմաստություն» գիտական ժողովածու, 2(3), 2014 (էջ 56-75): Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն:
• «Մետափաստարկումը մետափիլիսոփայության տեսանկյունից»: Իմաստություն 1(2), 2014 (էջ 79-88): Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն:
• «Meta-Argumentation from the Perspective of Metaphilosophy». In: News and Views, Vol. 4, No 1(31), 2012. Yerevan (Armenia) – Athens (Greece)- Berkeley (USA), International Academy for Philosophy Press.
• «Argumentation and Metaargumentation». In: Philosophy and Metaphilosophy. Book 1, (pp. 64-67). Yerevan, 2007, «International Academy for Philosophy» Publishing.
• Yerevan School of Argumentation on the Threshold of the 21th Centuary: The Problem of Foundation. Diotima. Review of Philosophical Research (pp. 11-25). Athens, 2007.
• «Հիմնավորման պրոբլեմը Փաստարկման երևանյան դպրոցում», Գիտական աշխատություններ, Հասարակական գիտություններ, Պրակ 5 (էջ 4-40): Երևան, 2007 «Լինգվա»:
• «Language of Argumentation». In: Journal of Applied Electromagnetism (JAE). Institute of Communication and Computer Systems. December 2006 (pp. 113-123), Athens-Greece.
• «The International Academy for Philosophy». In: Dialgue and Universalism. Metaphilosophy as the Wisdom of Science, Art , and Life. Vol. XVI, No. 5-6, 2006 (pp. 161-175), Lublin.
• «The Arguments of forse and The Force of Arguments (Violence and Progress) in Armenian Enlightment Thought» In: Progress et Violence au XVIII e Sicéle, edité par V.Cossy et D.Dawson (pp. 145-163). Paris: Honore' Champion Editeur, 2001. Diffusion hors France: Editions Slatkine, Gene've.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7088-6199

Պարգևներ
05.07.2015 Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի «Իմաստություն» բարձրագույն պարգևի դիպլոմ:
31.10.2012 «Մանկավարժական Համալսարան - 90-ամյակ» մեդալ:
17.04.2012 «Դավիթ Անհաղթ» մեդալ (մեծ):
27.12.2007 «Եռամեծ փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթ» մեդալ (փոքր)՝ Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի հիմնադրման 20-ամյակի առթիվ:
20.12.2005 ԵրՊԼՀ-ի «Լավագույն գիտական աշխատանք» ստուգատես-մրցույթի մրցանակակիր:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն