ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անդրանիկ Արամայիսի Ստեփանյան
17.02.2016

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

stepanianandranik25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
2005-2009 թթ.՝ Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ, (հայցորդ), դիպլոմ
2010թ. Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
1994-1996 թթ.՝ Մագիստրատուրա, Աստվածաբանության և կրոնագիտության ֆակուլտետ, Էնդրյուսի համալսարան, ԱՄՆ, դիպլոմ․ հումանիտար գիտությունների մագիստրոս (կրոնագիտություն)
1989-1993 թթ․՝ Զաոկսկի կրոնագիտական ակադեմիա, ՌԴ, դիպլոմ․ կրոնագիտության բակալավր

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ Թ.00.02 «Փիլիսոփայության պատմություն», ատենախոսության թեման՝ «Գ․ Վահանյանի «Աստծո մահը» ուսմունքի փիլիսոփայական վերլուծություն»

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ
2011-2015 թթ.՝ Գործնական հոգեբանության և սոիոլոգիայի ՈՒրարտու համալասարանի հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դոցենտ
2011-2012 թթ.՝ Վ Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մշակութային մարդաբանության ամբիոնի դոցենտ
2011-2012 թթ.՝ Ամերիկյան հումանիտար համալսարանի դոցենտ
2010-2011 թթ.՝ Վ Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մշակութային մարդաբանության ամբիոնի ավագս դասախոս
2005-2011 թթ.՝ Գործնական հոգեբանության և սոիոլոգիայի ՈՒրարտու համալասարանի հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս
1997-2005 թթ.՝ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Կրոնի տեսություն և պատմություն, մշակութային մարդաբանություն, փիլիսոփայություն, մշակույթի փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կրոնագիտություն, կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի մարդաբանություն, մշակութային մարդաբանություն, փիլիսոփայական մարդաբանություն, փիլիսոփայություն և մշակութաբանություն

Վերապատրաստումներ
2015թ․ապրիլ-մայիս (3 շաբաթ), ընդհանուր կրթական վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Երևան
2011թ. հունիս-օգոստոս, մասնագիտական վերապատրաստում կրոնի փիլիսոփայության ոլորտում, հետազոտության թեման՝ Պոստմոդեռն աստվածաբանական և փիլիսոփայական միտքը, Լա Սիերա համալսարան, Ռիվերսայդ, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ

Հրապարակումներ (2010-2015թթ.)

1. Արմատական մտածողության կրոնական առանձնահատկությունները, Իմաստություն, 2(3), 2014, էջ 182-192:
2. Կրոնական մոդեռնիզմի դրսևորումները փոխակերպվող հասարակության մեջ. կրոնի ճգնաժամը՝ որպես մշակութային ճգնաժամի արտահայտություն, Իմաստություն /Գիտաժողովի զեկույցների ժողովածու/, N1, 2013, էջ 126-135:
3. Կրոնի աստվածաբանական և փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր բնութագիրը, Կանթեղ /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, Գիրք 2 (51), Երևան, Ասողիկ, 2012, էջ 230-235:
4. Կրոնական մոդեռնիզմի առանձնահատկությունները, Կանթեղ /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, Գիրք 3 (48), Երևան, Ասողիկ, 2011, էջ 183-190:
5. Ռադիկալ աստվածաբանությունը որպես կրոնական մոդեռնիզմի դրսևորում, Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն, /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, Պրակ 4, Երևան, Լիմուշ, 2011, էջ 14-33:
6. Կրոնի հոգեբանության հիմանխնդիրները, Հոգեբանությունը և Կյանքը, Երևան, Զանգակ-97, 2010, (1-2), էջ 169-172:
7. Սեկուլյարիզմը որպես աշխարհայացքի տարատեսակ, Կանթեղ /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, Գիրք 4 (45), Երևան, Ասողիկ, 2010, էջ 180-189:
8. Աստծո մահվան աստվածաբանության առանձնահատկությունները, Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն, /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, Պրակ 3, Երևան, Լի-մուշ, 2010, էջ 71-85:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

“Critical Remarks on the Theoretical Significance of Vahanian’s Death of God Theology (Brief Review).” Wisdom, 2(9), 2017, pp. 56-66. (In English)

Գաբրիել Վահանյանը որպես ռադիկալ կրոնական մտածող, Իմաստություն, 1(4), 2015, էջ. 81-96։

«Կրոնի մասին գիտությունը» և կրոնագիտությունը որպես ինքնուրույն գիտակարգեր, Իմաստություն, 1(4), 2015, էջ 97-108։ Համահեղինակ Արման Վերմիշյան։

Critical Remarks on the Essence and Scope of Philosophy of Religion.” WISDOM12(1), 2019, pp 90-99

ԳԻՐՔ

Աստծո մահվան ուսմունքը, Երևան, « ՎՄՎ-Պրինտ», 2017։

Լեզուներ՝ ռուսերեն` գերազանց, անգլերեն` լավ