ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արման Ռաֆիկի Մարտիրոսյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

martirosyanarman17@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկ.,դոցենտ/ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 1998-2003թթ.

Գիտական աստիճան Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2011, նոյեմբեր (վկայական): ՀՀ ԳԱԱ. Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 006 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհուրդ Ատենախոսության թեման «Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները 1920-1939թթ»

Աշխատանքային փորձ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, 2009 սեպտեմբերից մինչև օրս
Երևանի Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց, պատմության ուսուցիչ, 2012 սեպտեմբեր-2013 օգոստոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն պատմություն.
Համաշխարհային մշակույթի պատմություն

Մագիստրատուրա Էթնո-քաղաքական հակամարտությունները 20-րդ դարի երկրորդ կեսին և 21-րդ դարասկզբին:
Կոնֆլիկտներ և կոմպրոմիսներ /1918-2010թթ/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆրանսիայի և Թուրքիայի փոխհարաբերությունները երկու աշխարհամարտերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում, Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն, 20-րդ դարի միջազգային հարաբերությունների պատմություն: Համաշխարհային մշակույթի պատմություն /նոր և նորագույն շրջան/

Վերապատրաստում

UNICEF, ՀՊՄՀ ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստում, Հավաստագիր, 2015, Երևան, Հայաստան

Հրապարակումներ

1. Օսմանյան պարտքի խնդրի շուրջ, ՀՀ ԳԱ Արևեալագիտության ինստիտուտ ՙՄերձավոր Արևելք՚ № (8) Երևան, 2012. 264-275
2. Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին, ՙՄխիթար Գոշ՚ գիտամեթոդական հանդես
Հասարակական գիտություններ, /համահեղինակ/ № (7-9), 2012, 44-52
3. Փարիզի վեհաժողովը. Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգը, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2013, 83 էջ.
4. Ալեքսանդրետի սանջակի հիմնախնդիրը թուրք-սիրաիական հարաբերություններում /1921-1939/ Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական երկրորդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, 142-149
5. Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն պատմության դասընթացի ծրագիր, Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2013, 70 էջ
6. Թուրք-սիրիական սահմանային վիճահարույց հիմնախնդիրների շուրջ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 2014, 282-285
7. <Русский вопрос> после оканчания Первой мировой войны, /Парижская мирная конференция, Салют, Победа, Сборник научных трудов IV Всероссийской научно-практикической военно-исторической конференции с международным участием, Томск, 2014, 216-219

Լեզուներ ռուսերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն