ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հարություն Գևորգի Պապոյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

papoyanharutyun17@aspu.am

Մանկ.գիտ. թեկնածու/Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
1987-1991թ., սովորել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում, ԽՍՀՄ պատմության ամբիոն, «Պատմության դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ:
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և մանկավարժության բաժին (1977-1982թ.):

Գիտական աստիճան
Դոցենտ

Ատենախոսության թեման և մասնագիտական խորհուրդը
«Ավագ դպրոցի սովորողների ինքնուրույն ճանաչողական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման մեթոդիկան» (նոր և նորագույն պատմության դասընթացի ուսուցման օրինակով):
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 020 Մանկավարժահոգեբանական և փիլիսոփայության մասնագիտական խորհուրդ:

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ Պատմության դասավանդման մեթոդիկա
Մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Սովորողների ինքնուրույն ճանաչողական հետաքրքրությունների բարձրացման և անձնակենտրոն ուսուցման հիմնախնդիրները պատմության դասավանդման ընթացքում:

Վերապատրաստումներ

ASPIRE Երևան, Հայաստան

Հատուկ կարիքներով սովորողների մուտքը հասարակություն
Հոկտեմբերի 28-դեկտեմբերի 5, 2013թ. (վկայական):

Unicef Երևան, Հայաստան

«Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունացման ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» համար (վկայական):

Հրապարակումներ
/վերջին 5 տարիների/ կամ գիտնականի համար կարևորները

1. Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 7-9/2012, Վանաձոր (44-51 էջեր):
2. Տեսական նյութի շարադրման եղանակներն ու միջոցները պատմության դասավանդման ժամանակ, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», 1, Երևան, «Զանգակ- 97» հրատ. 2013թ., (63-70 էջեր):
3. Պատմության դասավանդման մեթոդիկան դպրոցում (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2013թ. «Տիր» հրատ. 304 էջ:
4. Պատմության դասավանդման գործառույթները, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված նյութերի ժողովածու, II պրակ, Երևան, 2014թ. (310-314 էջեր):
5. Ուսուցչի և սովորողների ուսումնական գործունեության բնութագիրն ու եղանակները, «Պատմություն և հասարակագիտություն», Տարեգիրք, № 1, Երևան, 2015թ. (304-314 էջեր):
6. Հարություն Պապոյան, Պատմության ուսուցման համադպրոցական նպատակներն ու դրանց հասնելու եղանակները Պատմություն և Հասարակագիտություն. Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու), համար 4, էջ 273-282, Երևան, 2018

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4587-2171

Լեզուների իմացություն
ռուսերեն
գերմաներեն