ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Ռոստոմի Ստեփանյան
10.02.2016

Ամբիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

stepanyankhachatur16@aspu.am

Ամբիոնի վարիչ/Համաշխարհային պատմության ամբիոն

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Համաշխարհային պատմության ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1998-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա
1994-1998թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության բաժին

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
Պատմական գիտությունների դոկտոր: Թեմա՝ «Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման հիմնահարցը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.)», 004 մասնագիտական խորհուրդ (2018 թ.)
Պատմական գիտություններ թեկնածու: Թեմա՝ «Ռուբեն Տեր-Մինասյան, կյանքը և գործը», 004 մասնագիտական խորհուրդ (2004 թ.)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2020թ. սեպտեմբերից մինչ օրս-– Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ

2020 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր
2006-2020թթ. – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ:
2001-2006թթ.՝ «Ա-ԻՆՖՈ» լրատվական կենտրոնի տնօրեն, Ախալքալաք, Վրաստան:
2000-2001թթ.՝ՀՀ Կառավարությանն առընթեր տարածաշրջանային ինտեգրման վարչության լրատվական-վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետ:

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Հայոց պատմություն (ընդհանուր դասընթաց «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրիատի երրորդ կուրսի համար)
Հայոց պատմության պատմագրություն (դասընթաց «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրիատի չորրորդ կուրսի համար)
Անդրկովկասի խորհրդայնացումը (ընտրովի դասընթաց («Պատմություն» մասնագիտության արտասահմանցի ուսանողների համար)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. սկզբի հայ ազգային-ազատագրական շարժման, Հայաստանի Հանրապետության (1918-1920թթ.), հայ-վրացական փոխհարաբերությունների, 1920-1930-ական թվականների սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի, Խորհրդային Հայաստանի պատմության հիմնահարցեր:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2017 թ. մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պատմության գծով վերապատրաստման դասընթացին
2011, 2012 թվականներին երկու անգամ մասնագիտական վերապատրաստում է անցել Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում (Բուդապեշտ):
2010թ. լիդերության դասընթացներ է անցել Եվրոպայի խորհրդի ամառային համալսարանում (Ստրասբուրգ):
2009-2010թթ. սովորել է Եվրոպայի Խորհրդի քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցում:
2004թ. մասնագիտական վերապատրաստում է անցել Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարանում:

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի պատմագետների միության անդամ

ՎԵՐՋԻՆ ՀԻՆԳ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Ստեփանյան Խաչատուր, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկման հանգամանքները վտարանդի գործիչների գնահատմամբ, «Հայաստանի Հանրապետություն - 100», միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. Ինստ., 2018, 392 էջ, էջ 328-338:
Ստեփանյան Խաչատուր, Հայդար Բամատը և Հայկական հարցը, «Հայաստանը եւ արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Գ»: Հայագետ-կովկասագետ Պավել Չոբանյանի (1948-2017) ծննդյան 70-ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտաժողով (մայիսի 17-18, 2018 թ.): Զեկուցումներ եւ զեկուցումների դրույթներ.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2018. - 288 էջ: էջ (266-268)
Ստեփանյան Խաչատուր, Վրաստանի 1924թ. հակախորհրդային ապստամբության արձագանքները սփյուռքահայ մամուլում, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 3, էջ 151-162:
Ստեփանյան Խաչատուր, Անդրդաշնության և ԽՍՀՄ կազմավորումը սփյուռքահայ մամուլի գնահատմամբ, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2017, թիվ 1, (125), էջ 327-334:
Степанян Хачатур, Советизация Зангезура по оценкам ряда деятелей армянской диаспоры (1920–1930-ые гг.), «Բանբեր հայագիտության», Երևան, 2017, թիվ 3, էջ 144-153․
Ստեփանյան Խաչատուր, Հայոց պատմություն (1801-1917թթ.), (պատմության բաժնի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ընդհանուր դասընթացի ծրագիր), Երևան, «Տիր», 2017, 84 էջ:
Ստեփանյան Խաչատուր, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2017, թիվ 2, էջ 14-25:
Ստեփանյան Խաչատուր, 1921թ. Փետրվարյան ապստամբության պատճառները և հետևանքները սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (մենագրություն), Երևան, «Լուսակն», 2016, 200 էջ:
Ստեփանյան Խաչատուր, Վտարանդի հայ գործչի մտորումները Կովկասի դաշնային միության և «Պրոմեթևս» շարժման շուրջ, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2016, էջ 264-330:
Ստեփանյան Խաչատուր, Սմենավեխականության դրսևորումը հայ իրականության մեջ, «Հայոց պատմության հարցեր» (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 17, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2016, էջ 199-214:
Ստեփանյան Խաչատուր, 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառներն ու հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2015թ, թիվ 1, էջ139-151:
Ստեփանյան Խաչատուր, Հայաստանի խորհրդայնացումը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.), «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015, թիվ 1 (29), էջ 91-102:
Ստեփանյան Խաչատուր, Հայաստանում «Ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականության քննադատությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի կողմից (1920-1930-ական թթ.), «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2015, թիվ 2 (644), էջ 138-145:
Ստեփանյան Խաչատուր, 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.), «Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու)», 2015, թիվ 1, 325 էջ, էջ 187-225:
Ստեփանյան Խաչատուր, Ռուբեն Տեր-Մինասյանի անտիպ հոդվածը Ալեքսանդրեթի սանջակի մասին, «Բանբեր Հայաստանի Արխիվների», Երևան, 2014, N122, էջ 278-289:
Ստեփանյան Խաչատուր, Ազգային խնդիրների անտեսումը որպես 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառներից մեկը, «Հայոց պատմության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)», հ. 15, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2014, էջ 160-171:
Stepanyan Khachatur, The criticism of the polisy of "military communism" applied in Soviet Armenia by the social-political thought of Armenian Diaspora (1920-1930s), “European science review”, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, January-February, Vienna, Austria, 2014, № 9-10, September-October, pp. 19-22:
Ստեփանյան Խաչատուր, Հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ), «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, 2014, 583 էջ, էջ 476-478:
Նժդեհ Գարեգին, Յիշիր պատերազմը, (խմբագիր և ծանոթագրող՝ Խաչատուր Ստեփանյան), Երևան, 2013, 101 էջ:

ԼԵԶՈՒՆԵՐ` անգլերեն, ռուսերեն, վրացերեն