ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Ռոստոմի Ստեփանյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

stepanyankhachatur16@aspu.am

Պատմական գիտություններ թեկնածու, դոցենտ/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն
1998-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա
1994-1998թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտություններ թեկնածու (Թեմա՝ «Ռուբեն Տեր-Մինասյան, կյանքը և գործը», 004 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2006թ. սեպտեմբերից մինչ օրս – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ:
2001-2006թթ.՝ “Ա-ԻՆՖՈ” լրատվական կենտրոնի տնօրեն, Ախալքալաք, Վրաստան:
2000-2001թթ.՝ՀՀ Կառավարությանն առընթեր տարածաշրջանային ինտեգրման վարչությունում որպես լրատվական-վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն (ընդհանուր դասընթաց «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրիատի երրորդ կուրսի համար)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. սկզբի հայ ազգային-ազատագրական շարժման, Հայաստանի Հանրապետության (1918-1920թթ.), հայ-վրացական փոխհարաբերությունների, 1920-1930-ական թվականների սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի պատմության հիմնահարցեր:

Վերապատրաստումներ
2011, 2012 թվականներին երկու անգամ մասնագիտական վերապատրաստում է անցել Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում (Բուդապեշտ):
2010թ. լիդերության դասընթացներ է անցել Եվրոպայի խորհրդի ամառային համալսարանում (Ստրասբուրգ):
2009-2010թթ. սովորել է Եվրոպայի Խորհրդի քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցում:
2004թ. մասնագիտական վերապատրաստում է անցել Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարանում:

Անդամակցություն

Վերջին հինգ տարիների հարպարակումներ
Խաչատուր Ստեփանյան, 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառներն ու հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2015թ, թիվ 1, էջ139-151:
Խաչատուր Ստեփանյան, Հայաստանի խորհրդայնացումը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.), «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015, թիվ 1 (29), էջ 91-102:
Խաչատուր Ստեփանյան, Հայաստանում «Ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականության քննադատությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի կողմից (1920-1930-ական թթ.), «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2015, թիվ 2 (644), էջ 138-145:
Խաչատուր Ստեփանյան, 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.), «Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու)», 2015, թիվ 1, 325 էջ, էջ 187-225:
Խաչատուր Ստեփանյան, Ռուբեն Տեր-Մինասյանի անտիպ հոդվածը Ալեքսանդրեթի սանջակի մասին, «Բանբեր Հայաստանի Արխիվների», Երևան, 2014, N122, էջ 278-289:
Խաչատուր Ստեփանյան, Ազգային խնդիրների անտեսումը որպես 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառներից մեկը, «Հայոց պատմության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)», հ. 15, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2014, էջ 160-171:
Khachatur Stepanyan, The criticism of the polisy of "military communism" applied in Soviet Armenia by the social-political thought of Armenian Diaspora (1920-1930s), “European science review”, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, January-February, Vienna, Austria, 2014, № 9-10, September-October, pp. 19-22.
Խաչատուր Ստեփանյան, Հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ), «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, 2014, 583 էջ, էջ 476-478:
Նժդեհ Գարեգին, Յիշիր պատերազմը, (խմբագիր և ծանոթագրող՝ Խաչատուր Ստեփանյան), Երևան, 2013, 101 էջ:
Խաչատուր Ստեփանյան, Արցախի խնդիրը «Հայրենիք» ամսագրի էջերում (1920-1930-ական թվականներ), «Էջմիածին» պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Ս. Էջմիածին, 2013, Զ յունիս, էջ 100-104:
Խաչատուր Ստեփանյան, «Պրոմեթևս» շարժման հետ Հայ Յեղափոխական ԴԱշնակցության ունեցած առնչության հարցի շուրջ, «Հայոց պատմության հարցեր (հոդվածների ժողովածու)», հ. 13, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, Երևան, 2012, էջ 213-229:
Խաչատուր Ստեփանյան, Հայոց ցեղասպանությունը վրաց պարբերական մամուլում 1914-1918թթ. (վրացերեն) (գրախոսական), «Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2012, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (38), էջ 203-206:
Խաչատուր Ստեփանյան, Հայ-քրդական հարաբերությունների խնդիրը Ռուբեն Տեր-Մինասյանի դիտարկումներում, «Էջմիածին» պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Ս. Էջմիածին, 2012, մայիս, էջ 34-44:
“Понятие нации в интерпретациях выдающегося армянского деятеля Ованнеса Качазнуни”, “Military and political ciences in the context of ocial progress”, “Problems and ways of modern public health development”: materials digest of the XV and XVI International Scientific and Practical Conferences (Kiev, London, December 7 – December 15, 2011, Kiev, London, December 21 – December 26, 2011). Military, political, menical, pharmaceutical sciences / All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhytnigor (chairman), S. Godvint, L. Kupreichuk, A.Tim, D. Jorgio, T. Morgan, S. Serdechny, L. Steiker – Odessa: InPress, 2012, 204p., pp. 28-29:

Լեզուներ` անգլերեն, Ռուսերեն, վրացերեն