ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Վլադիմիրի Դաշյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dashyananahit41@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հանուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2013թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու.Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն
1999-2004 թթ.Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1988-1993 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, մասնագիտությունը` ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժություն»/ սուրդոմանկավարժություն/, ատենախոսություն` «Ժեստերի լեզուն որպես խուլերիհաղորդակցման և ուսուցման միջոց»

Աշխատանքային փորձ

1993-1998թթ. N.62 դպրոցում`որպես լոգոպեդ
2000- 2002թթ. N9 Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում` որպես սուրդոմանկավարժ
2003թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝

•Հաղորդակցման հատուկ (վերբալ և ոչվերբալ ) միջոցներ
•Սուրդոտիֆլոմանկավարժություն
• Լսողության խանգարումներով երեխաների կրթության և դաստիարակության մանկավարժական տեխնոլոգիա
Մագիստրատուրա՝
•Ներառական կրթություն
• Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների խաղային գործունեության զարգացումը
• Ոչ խոսքային հաղորդակցման համակարգը հատուկ կրթության ոլորտում
• Երկլեզու ուսուցման ներդրումը կրթական համակարգում
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների (լսողության խանգարում ունեցող) ուսուցման հարցեր, հաղորդակցման ոչ խոսքային հատուկ միջոցների (ժեստերին, մատնախոսությանը) ուսումնասիրման հարցեր, ոչ խոսքային և այլընտրանքային հաղորդակցման մեթոդների և միջոցների ուսումնասիրություն:

Վերապատրաստումներ
-2014 թ. «Development of Occupational Therapy Profession in Armenia and Georgia» (Երևան)
-2015թ Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
-2015թ «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման ծրագիր» ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց
-2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» (ԱլեքսանդրՍուվորով. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ), երկօրյա միջազգային դասախոսություն (Երևան)
-2015թ. «Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով (Երևան)
-2015թ.«Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» (ՔեյթՍմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ ), մեկ շաբաթյա դասընթաց(Երևան)
-2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» (Դորետի Ֆրասեր),մեկ շաբաթյա դասընթաց(Երևան)
-2016թ.«Ներառական կրթության կազմակերպումը Միացյալ Նահանգներում»
--2016թ.Ակադեմիկոս Բրությանի 90-ամյակի նվիրված միջազգային գիտաժողով «Կյանք և փիլիսոփայություն»
- 2017թ. Աուդիոլոգիայի ժամանակակից մոտեցումները
-2018.Международные социологические чтения. ,,Социология в век социально-экономических перемен,,
-2018. <<Լսողութան խանգարում ունեցող երեխաների գնահատում>>սեմինար իրականացված Ցյուրիխի մանկական հիվանդանոցի և <<Արաբկիր>> ԲԿ -ի կողմից

Ընտրովի տպագրումներ
Ընտրովի տպագրումներ
1. Դաշայն Ա.Վ. Խուլ երեխաների երկլեզու ուսուցումը որպես նոր ուղղություն. Գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու. – 1 հատոր. 2002.
2. Ժեստերի լեզվի ձևավորումն ու զարգացումը խուլերի հաղորդակցական գործունեության ընթացքում. Զանգակ-97. 2003
3. Жестовый язык как основное средство общения глухих. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2003.
4. Характеристика структуры жестов. Специальная педагогика и психология. Сборникнаучно-методическихстатей. Ереван. ,,Зангак- 97. 2004
5. Словесно- жестовое двуязычие, его сущность и характеристика. Сборник междунар. конференции.Арцах. 2008
6. Исследования эффективности рекомендуемых методов и средств по формированию словесно- жестового двуязычия. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,,Зангак- 97. 2008
7. Влияние словесно-жестового двуязычия на развитие памяти ивнимания. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2010
8. Сравнительный анализ национальных жестовых языков отдельных стран мира. Մանկավարժական միտք. ,,Зангак-97.2012.N3
9. Հայկական ժեստերի լեզվի ուսուցման մեթեդիկա .Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ. Եր. 2013
10. Исследования отношения сурдопедагогов к жестовому языку, словесно -жестовому двуязычию и их применению в процессе обучения. Проблемы специального образования . Научно-методический журнал. Ереван. 2015.
11. Չլսող երեխաների խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ; Երևան;<<Ասողիկ>2017թ.
12. Լսողության խանգարում ունեցող ավագ դպրոցականների տեքստերի և թանգարանաին նյութերի ընկալման մակարդակի հետազոտություն : <<Մանկաարժական միտք >>.2018

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն