ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսյա Տիգրանի Մկրտչյան
31.10.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

mkrtchyanaraqsya05@aspu.am

Մանկ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2009-2014 թթ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2002-2007 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկա և տնտեսագիտություն բաժնի ուսանողուհի,

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Տրամաբանության տարրերի ներառումը և ուսուցման մեթոդիկան մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում», ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /մաթեմատիկա/ մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2014թ. հունվարից առ այսօր ՀՀ ԿԳ նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի հովանավորությամբ ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված գիտահետազոտական խմբի գիտաշխատող:
2011-ից առ այսօր մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2007-2011 թ. ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ մաթեմատիկական տրամաբանություն, բարձրագույն հանրահաշիվ, գծային հանրահաշիվ, տարրական հանրահաշիվ և մաթեմատիկական ներածություն, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, տարրական մաթեմատիկա և խլպ, գեղագիտական դաստիարակությունը և մաթեմատիկական կրթությունը:

Մագիստրատուրա՝ Միջին դպրոցում տրամաբանության տարրերի բովանդակությունը և ուսուցման մեթոդիկան, սովորողների հոգեկանի ձևավորման ու զարգացման հիմնահարցը հանրահաշվի ուսուցման գործընթացում, արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, մաթեմատիկայի ուսուցման արդի հիմնախնդիրները, ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ մաթեմատիկա, մաթեմատիկական տրամաբանություն, մանկավարժություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում:

Վերապատրաստումներ
Մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին, ստացել է հավաստագիր
Մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի և կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպած «Ֆինանսական մաթեմատիկան դպրոցում» դասընթացին, ստացել է հավաստագիր

Հրապարակումներ 
1. Լուիս Քերոլը, նրա սկուտեղը և սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման հիմնահարցը //Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2 (83), 2012թ., 3-17 էջեր /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
1. Մաթեմատիկական ապացուցումների ներկայացման մի եղանակի մասին // Մաթեմատիկական կրթություն: Հանրապետական գիտաժողով: 24-25 հոկտեմբերի, 2013 թիվ (նյութերի ժողովածու).-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2013 թ., 113-122 էջեր/համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
2. Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում տրամաբանության տարրերի ներառումը և արժեքների ձևավորման խնդիրը // Արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու/Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ.-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014 թ., 107-127 էջեր: /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
3. Элементы логики в курсе алгебры общеобразовательной школы республики Армения // Современная тенденции физико-математического образования: школа-вуз: материалы Международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2015 года: в 2 ч. Ч. 1 / Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ», Соликамск: СГПИ, 2015, стр. 27-30/համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
4. Տրամաբանության տարրերի ներառման գեղագիտական օբյեկտիվ տեսանկյունը, Մաթեմատիկական կրթություն հանրապետական գիտաժողով, 22-23 հոկտեմբերի, 2015 թիվ /նյութերի ժողովածու/, ՀՀ Երևան, 2015, 144-147 էջեր:
5. Տրամաբանության տարրերի ուսուցման մեթոդիկայի հարցեր, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկական մասնագիտությամբ ուսանողների և մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար, 2016թ., 104 էջ:
6. Методологическое значение выявления междисциплинарнных связей между логикой и теорией множеств, Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы, Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции ''Артемовские чтения'', г. Пенза, 23-24 марта, 2017 г. 3 стр.
7. Դպրոցական դասընթացում տրամաբանության տարրերի ներառման հիմնահարցը որպես հումանիզացիայի գործոն, Մաթեմատիկական կրթություն 5, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Ճարտարագետ, 2017, 5 էջ:
8. Միջին դպրոցի հանրահաշվի դասընթացում տրամաբանության տարրերի արժեկողմնորոշիչ ուսուցումը, «Մաթեմատիկական կրթություն 6» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2018, 132-136
9. О вводном курсе логики в системе подготовки учителей математики / Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы, сб. ст. XIV Междунар. науч. – прак. конф. ''Артемовские чтения'', 2018, 122-124
10. Элементы логики в процессе обучения математике как финальная и инструментальная ценность / Современные тенденции естественно-математического образования: школа – вуз [Текст]: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 12 – 13 апреля 2019 года, 2019, 170-173 /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
11. Обучение школьников элементам логики с точки зрения «запретной теории ценностей» / XV Колмогоровские чтения: сборник статей участников Международной П 99 научно-практической конференции, посвящённой памяти профессора М.И. Зайкина (10-13 сентября 2019 г, Арзамасский филиал ННГУ; ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2019, 12-14 /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
12. Развитие языковых навыков и логического мышления учащихся посредством обучения кванторам, / Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020»: матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, 2020, 38-40
13. Обучение элементам логики в контексте информатизации математического образования / Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании : материалы IV Междунар. науч. конф. Красноярск, 6–9 октября 2020 г., 2020, 269-272
14. The problem of developing logical thinking in the context of improving methods of teaching mathematics / Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development, Collective monograph Editors: Dzintra Atstāja, 2021, 279-293
15. О причинах стыда в процессе обучения математике / Современные тенденции естественно-математического образования: школа – вуз [Текст]: материалы X Всероссийской научно-практической конференции, 9 – 10 апреля 2021 года, 2021, 87-91 /համահեղինակներ Հ. Ս. Միքայելյան, Օ․Տ․ Իսրայելյան/:
16. Միջին դպրոցում մաթեմատիկական մտածողության ձևավորման խնդրի մասին / «Մաթեմատիկական կրթություն 9» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2021, 4 էջ։
17. К проблеме обучения математическим понятиям в контексте информатизации образования / Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании, V Международная научная конференция Красноярск, 2021, 4 стр.

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն