ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսյա Տիգրանի Մկրտչյան
31.10.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

mkrtchyanaraqsya05@aspu.am

Մանկ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2009-2014 թթ ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2002-2007 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկա և տնտեսագիտություն բաժնի ուսանողուհի,

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Տրամաբանության տարրերի ներառումը և ուսուցման մեթոդիկան մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում», ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /մաթեմատիկա/ մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ

2014թ. հունվարից առ այսօր ՀՀ ԿԳ նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի հովանավորությամբ ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում» թեմայի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված գիտահետազոտական խմբի գիտաշխատող:
2011-ից առ այսօր մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2007-2011 թ. ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ  
Բակալավրիատ՝ բարձրագույն հանրահաշիվ, տարրական մաթեմատիկա և խլպ, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, գեղագիտական դաստիարակությունը և մաթեմատիկական կրթությունը:
Մագիստրատուրա՝արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, մաթեմատիկայի ուսուցման արդի հիմնախնդիրները, ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ մաթեմատիկա, մաթեմատիկական տրամաբանություն, մանկավարժություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, տարրական մաթեմատիկա և ԽԼՊ, արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում:

Վերապատրաստումներ
Մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊ՚ՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին, ստացել է հավաստագիր

Հրապարակումներ
1. Լուիս Քերոլը, նրա սկուտեղը և սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման հիմնահարցը //Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2 (83), 2012թ., 3-17 էջեր /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
2. Տրամաբանության հիմունքները որպես մաթեմատիկական կրթության բովանդակային բաղադրիչ //Մանկավարժական միտք, թիվ 1-2, 2012թ.:
3. Տրամաբանությունը Հին հունաստանում //Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2012թ.:
4. Տրամաբանության տարրերի ներառումը հանրակրթական դպրոցների մաթեմատիկայի չափորոշիչներում և ծրագրերում //Ժաղովածու: Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողավի նյութերի, Գիտաժողով (2012 թ. Դեկտեմբերի 14), 3-րդ պրակ, Երևան, Մանկավարժ, 2014թ., 289-293 էջեր::
5. Մաթեմատիկական ապացուցումների ներկայացման մի եղանակի մասին // Մաթեմատիկական կրթություն: Հանրապետական գիտաժողով: 24-25 հոկտեմբերի, 2013 թիվ (նյութերի ժողովածու).-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2013 թ., 113-122 էջեր/համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
6. Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում տրամաբանության տարրերի ներառումը և արժեքների ձևավորման խնդիրը // Արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու/Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ.-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014 թ., 107-127 էջեր: /համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
7. Տրամաբանության տարրերը մաթեմատիկայի դասընթացում ներառելու հայրենական փորձից // Արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու/Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ.-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014 թ., 128-140 էջեր:
8. Տրամաբանության տարրերի ուսուցման արդի հայրենական փորձը // Մաթեմատիկական կրթություն: Հանրապետական գիտաժողով: 23-24 հոկտեմբերի, 2014 թիվ (նյութերի ժողովածու).-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2014 թ., 103-109 էջեր:
9. Логика и ее обучение в средневековой Армении // Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе: сб. ст. VI Межрег. науч.-практ. конф. учителей [посвящ. 75-летию Педагогического института им. В.Г. Белинского] (г. Пенза, 30-31 января 2015 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. М. А. Родионова.- Пенза: Изд-во ПГУ, 2015г., стр. 128-132
10. Элементы логики в курсе алгебры общеобразовательной школы республики Армения // Современная тенденции физико-математического образования: школа-вуз [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2015 года: в 2 ч. Ч. 1 / Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»: Т.В. Рихтер, составление. – Соликамск: СГПИ, 2015, стр. 27-30/համահեղինակ Հ. Ս. Միքայելյան/:
11. Տրամաբանության տարրերի ներառման գեղագիտական օբյեկտիվ տեսանկյունը, Մաթեմատիկական կրթություն հանրապետական գիտաժողով, 22-23 հոկտեմբերի, 2015 թիվ /նյութերի ժողովածու/, ՀՀ Երևան, 2015, 144-147 էջեր:
12. О проблеме включения элементов логики в школьный курс математики, труды международной научной конференции, 28 сентября-2 октября 2015, том 2, Горис 2015, стр. 131-134.

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն