ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Արամի Ճանճապանյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

janjapanyangayane04@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթութուն
2009-2013 թթ.: Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ:
1983-1988 թթ.: Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկվարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակւլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան
11.01.2016 թ.:Դոցենտի գիտական կոչում մանկաավարժություն մասնագիտությամբ:
20.02.2013 թ.: Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ԲՈՀ -ի «Մանկավրժություն» 020 մասնագիտական խորհրդում:
Թեմա.«Ակտիվ խոսքը որպես սովորողների իրազեկության ձեւավորնան նախադրյալ ԲՈՒՀ-ում Ռուսաց լեզվի ուսուցման ընթացքում»:

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից ցայսօր Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
1993-2006 Վ.Վաղարշյանի անվան թիվ 80 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի /ք.Երևան/:
1988-1991 Թիվ 5 ռուսական դպրոցի ուսուցչուհի /ք.Աշտարակ/:

Կարդացվող դաընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Մագիստրատուրա՝ Ռուսաց լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
1.Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման արդի հիմնախնդիրները:
2.Կրթական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ:
3. Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա:

Վերապատրաստումներ

1.10.11.2010-12.11.2010- «Ռուսաց լեզվի երիտասարդ ուսուցչի դպրոց.Ռուսաց լեզվուն որպես ռուսական կրթության լեզու»:/ Ազգերի ռուսական համալսարան/:

2.21.05.2012-24.05.2012- Որակավորման բարձրացման դասընթացներ նախատեսված Հայաստանյան ԲՈՒՀ- երում Ռուսաց լեզվի եւ գրականության դասախոների համար «Ռուսաց լեզվի ժամաննակակից խնդիրներ» վերնագրով: /Սանկտ-Պետերբուրգի կառավարության կոմիտե/:

3.19.10.2015-23.10.2015- Ռուսական լեզվի օրերը Հայաստանում,«Ռուսաց լեզվի հետ մենք ապագայով ենք ձուլված» միջոցառումներին տեղի ունեցած «Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու դսավանդելու տեսություն եւ կիրառություն»:

Անդամակցություն

“Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսոուցիչների միջազգային կազմակերպության” МАПРЯЛ անդամ

Հրապարակումներ
2010- Некоторые аспекты формирования речевых автоматизмов в процессе использования коммуникативных упражнений // Русский язык в Армении. –N2,
2011-Учебная речь как ориентировочная основа при формировании системы изучаемого языка. Материалы Международной научной конференции “Русский язык и литература в научной парадигме 21 века”.–19-21 октября, ЕГУ,
2011-Компоненты языковой среды и их роль в формировании речевой компетенции учащихся. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции преподавателей русского языка Армении, России и других стран СНГ. – Ванадзор,
2014- Учебно – деловая ситуация (case - study) в системе формирования речевой компетенции учащихся.Российско – Армянский (Славянский) университет Россиский центр науки и культуры в РА.Русский язык на перекрстке эпох: Традиции и инновации в русистике.Материалы международной научно - практической конференции.
2014- Организация языкового материала на уроках русского языка в вузе.Русский язык в Армении º6.
2014-Классификация упражнений в общей системе активизации механизмов формирования речевой компетенции учащихся. Русский язык в Армении º2.
2014-Интерпретация видов упражнений в общей системе русский как иностранный. Академия наук республика Армения .Международный научно-образовательный центр.Сборник научных трудов
2015-Учебно-методическое пособие по русскому языку для студентов заочного отделемия. ”Лазеркопи” ООО.Ереван

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-5158-227X

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն