ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դոնարա Մեխակի Ղազարյան
26.02.2016

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

ghazaryandonara48@aspu.am

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ

Կրթություն

1980-81թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆրանսերեն բաժին

Աշխատանքային գործունեություն

1981 – 1983թթ.՝ Կամոյի շրջանի գյուղ Սարուխանի միջնակարգ դպրոցում՝ որպես ֆրանսերենի ուսուցչուհի

1986 – 1992 թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆրանսերենի ամբիոնում որպես լաբորանտ

1992 – 2010թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբինում դասախոս

2000 – 2004թթ. ՝  Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի ռոմանագերմանական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

2004- 2010թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի գիտական մասի ղեկավար, համալսարանի գիտքարտուղար

2008 – 2009ուս.տարի՝ համատեղությամբ  Վ.Բրյուսովի անվ.
2009- 2010 ուս. տարի պետ.լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

2010թ.դեկտեմբեր՝ Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Վերապատրաստում

1979թ. հունիս-օգոստոս - մասնակցել է Ֆրանսիայի Կան քաղաքի համալսարանում արտասահմանցի ուսանողների համար կազմակերպված դասընթացներին

1995թ. օգոստոս – սեպտեմբեր – մասնակցել է Ֆրանսիայի Ռեն քաղաքի  համալսարանում օտարերկրյա դասախոսների համար կազմակերպված թարգմանչական
դասընթացներին
2004թ. - պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը Նույնականությունը որպես թարմանաբանական խնդիր

2009թ.սեպտեմբեր - Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում դասավանդման  նորագույն մեթոդներին նվիրված դասընթացներին

2009թ. հունիս
2010թթ.հունիս - դպրոցի ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին որպես վերապատրաստող

 

Հրապարակումներ

1. Ոճական փոխակերպումները թարմանության տեքստային մակարդակում /ֆրանսիական պոեզիայի նյութի հիման վրա/ - 2001թ. ,Ռոմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում, ԵՊՀ հրատ., Երևան
2. Ոճական փոխակերպումների առանձնահատկությունները բանաստեղծական թարմանության մեջ - 2002թ. Կանթեղ, հոդվածների ժողովածու

3. Նույնականության հիմնախնդիրները ֆրանսիական քնարերգության հայերեն թարգմանություններում - 2003թ. Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու

4. Հովհաննես Թումանյանը որպես թարգմանաբան - 2003թ. Լրաբեր, հասարակակա գիտություններ, Երևան

5. Ֆրանսիական թատերգությունը` թարգմանաբանական վերլուծության առարկա /Ժան-Պոլ Սարտրի ստեղծագործությունների հիման վրա/ 2003թ., Բանասիրության հարցեր, Գիտական աշխատությունների ժողովածու

6. L’invariabilitռ des unitռs de traduction dans les versions armռniennes de la poռsie  de P.Verlaine «Chanson d’automneե - 2004թ. Ռոմանական բանասիրության հանդես  ԵՊՀ, Երևան

7. Նույնականություն, թե նույնարժեքություն - 2005թ. Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. ՙԼինգվա՚ հրատ.

8. Վոլտերի փիլիսոփայական հրապարակախոսական երկերի հայերեն թարգմանությունների շուրջ - 2005թ. Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն.
Լինգվա հրատ

9. Տեքստի մեկնաբանության ուսուցումը ֆրանսերենի գործնական դասերի ժամանակ - 2006թ. Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /Պրակ Բ/ . Լինգվա հրատ.

10. Թարգմանական միավորի առանձնացումը որպես տեսական և գործնական հիմնախնդիր - 2008թ. Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. տեսություն, մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա . Լինգվա հրատ.