ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոռ Արարատի Մարգարյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

margaryangor17@aspu.am

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ՀՊՄՀ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2004-2008–ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավր/մասնագիտությունը` արաբագիտություն/
• 2008-2010–ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա /մասնագիտությունը` արաբագիտություն/
• 2010-2014-ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, հեռակա ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան և կոչում
• Պատմական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության թեման-«Վանական հողատիրությունը և ապահարկության իրավունքը Արևելյան Վրաստանում XVI-XVIII դարերում», վկայագիրը` Ա №07622, տրված 17.02.2015թ.,
• Պատմագիտության դոցենտ, վկայագիր N 03947, տրված 04․08․2020 թ.

Աշխատանքային փորձ
• 2011-2014 թթ․՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի լաբորանտ
• 2015-2020 թթ․՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական քարտուղար, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի գիտաշխատող
• 2021 թ․- ից մինչ օրս՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն։
• 2019 թ․ ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ «Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկա» ամբիոնի դասախոս։

Կարդացվող դասընթացներ
• Միջին դարերի պատմություն (ընդհանուր դասընթաց «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրիատի երկրորդ կուրսի համար)
• Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն (դասընթաց «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրիատի երկրորդ կուրսի համար)
• Իսլամական քաղաքակրթություն․ գաղափարաբանությունը, կառուցվածքը, միջավայրը (ընտրովի դասընթաց («Հասարակագիտություն» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողների համար)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մուսուլմանական Արևելքի միջնադարյան պատմություն, Արևելյան աղբյուրագիտություն և պատմագրություն, Եվրոպայի և Արևելքի փոխառնչությունները միջնադարում։

Վերապատրաստումներ
«Ատլաս» ծրագրի շրջանակներում հետպաշտպանական ուսումնասիրություններ Մոնպելյեի Պոլ Վալերի 3 համալսարանում 2018 թ․ ապրիլ-հուլիս ժամանակահատվածում։

Անդամակցություն
• 2016 թ․-ից մինչ օրս- ՀՀ ԲՈԿ-ի 006 »Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար․
• 2012 թ․ ից մինչ օրս- «Մերձավոր Արևելք» հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ
• 2016 թ․ից մինչև 2020 թ․- «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ
• 2021 թ․-ից- «Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի» գիտական պարբերականի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, խմբագրական խորհրդի անդամ։
• 2020 թ․-ից մինչ օրս- Վրաստանի Ձեռագրերի Ազգային կենտրոնի “Scientia” գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ։

Վերջին 5 տարիների միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
. Gor Margaryan // Some remarks of the economic history of Armenia, Georgia and their neighboring countries in 11th-13th centuries / / Saint Grigol Peradze 2nd International Conference Dedicated to 900th Anniversary of the Battle of Didgori// Tbilisi, Georgia, 21-24 September, 2021
2. Gor Margaryan // Trade and diplomacy in the South Caucasus (15th-18th centuries) / International Conference “Caucasus/ Past-Present-Future”, Rzescow, Poland, 20-22 October, 2021
3. Gor Margaryan //Georgia on the Crossroads of International Trade in the Mid-18th Century (According to Charles de Peyssonnel) // Scientia: The First International Scholarly Conference (Challenges And Tendencies In Humanity), Tbilisi, Georgia, 25-26 November, 2021
4. Gor Margaryan // Armenian sources on the collapse of the Aq Qoyunlu's empire, 10th international conference “Historical and Cultural Heritage of Shirak: Contemporary Issues of Armenology”, Gyumri, 2019
5. Gor Margaryan // Armenians in the ruling elites of the Muslim East (XI-XIV centuries), Тезисы докладов международной конференции "Формирование культуры в диаспоре", S. Pétersbourg, 2019
6. Gor Margaryan // The religious policy of the Ilkhans and the Christian East in the second half of XIII century, October 18 – 21, 2017, Tbilisi, Georgia
7. Gor Margaryan // The Great Silk Road and Armenia: Retrospect, historical review / Conference: The Belt and Road and Development Situation of Armenia, 2017, August 14-16, Beijing, China,

Վերջին 5 տարիների գիտական հրապարակումներ
1. Margaryan G., Some remarks of the economic history of Armenia, Georgia and their neighboring countries in 11th-13th centuries, Papers of Saint Grigol Peradze 2nd International Conference Dedicated to 900th Anniversary of the Battle of Didgori, Tbilisi, 2021, pp. 167-168.
2. Margaryan G., (co- authors Kostikyan K., Tovmasyan A.,) Agulis on the crossroads of international trade through Caucasus in 17th -18th centuries, M., “History, Archeology and Ethnography of the Caucasus”, 2021, N 4, pp. 64-59.
3. “Christian” IlKhans: myth and realities, Aramazd: Armenian, Journal of Near Eastern Studies, Oxford, 2020/1 (հրատ․ 2021 թ․), pp. 228-246.
4. Armenians in the ruling elites of the Muslim East (XI-XIV centuries), Papers of the International Conference “Formation of the culture in diaspora”, Sankt Petersburg, 2020, forthcoming, pp. 26-31.
5. Մուսուլմանական Արևելքի պատմության հիմնահարցեր, Երևան, Տիր հրատ, 2020 թ․, 115 էջ։
6. Сведения армянских источников о распаде империи Ак Коюнлу, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2020/2, XXXII, 103-115.
7. Some details about Timur Lang’s lameness and origin, The Countries And Peoples Of The Near And Middle East, Yerevan, 2018 , N 31, p. 77-83.
8. Margaryan G., (co-author Vardanyan A. ), Some remarks on the history of Qarābāgh in the late Mongol period (XIV-XV centuries), Paris, “Revue des Études Armeniennes”, vol. 37, 2018, pp. 155-172.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-4675-8963

Լեզուներ
ֆրանսերեն, արաբերեն, ռուսերեն, անգլերեն, վրացերեն։