ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկ Հրահատի Սուքիասյան
16.02.2016

Քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

sukiasyanhayk19@aspu.am

Քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2009 թ. - Քաղաքական գիտությունների թեկնածու «Քաղաքական
ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2006-2009 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
Ինստիտուտ՝ ասպիրանտ ԻԳ.00.02 «Քաղաքական
ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2001-2006 թթ. - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական
համալսարան, 2001-2003թթ. Օտար լեզուների ֆակուլտետ, 2003-
2006թթ. Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության
ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, (ատենախոսության թեման՝ «Տեղեկատվական հասարակության սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրները», 062 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2009 թ. - մինչ օրս - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան, Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության
ամբիոնի ասիստենտ

2013թ. /սեպտեմբեր/ - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական
մինչ օրս լեզվահասարակագիտական համալսարան, UNESCO-ի մարդու
իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության
ամբիոնի ավագ դասախոս

2013թ. /սեպտեմբեր/ - ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոնի
մինչ օրս Քաղաքագիտության բաժնի դասախոս

2010 թ.- մինչ օրս - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ

2009թ. հուլիս - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
մինչ օրս ինստիտուտ, Քաղաքագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող


Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝
Քաղաքագիտություն
Քաղաքական ուսմունքների պատմություն
Քաղաքացիական կրթություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տեղեկատվական անվտանգություն և տեղեկատվական պատերազմներ, երկրաքաղաքականություն (գեոպոլիտիկա), տարածրջանային հիմնախնդիրներ, քաղաքակրթություններիհիմնախնդիրներ

Հրապարակումներ
1. Информационное общество. проблемы и перспективы. “Философия, политика, культура”, Москва, 2011, сс. 275-289.
2. Բիհեվիոր (վարքաբա¬նական) մեթոդը քաղա¬քագ¬իտության մեջ. պատ¬մություն և արդիա¬կանություն: «Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում 2012», Երևան, 2012, էջ 195-201:
3. Նորագույն երկրաքա¬ղա¬քականությունը ՀՀ ազգային անվտանգու¬թյան տեսանկյունից: Քաղաքագիտության հար¬ցեր 2012, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2013, էջ 118-129:
4. Ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքակրթական հարացույցը (Հանթինգթոնյան մոտիվներով): Քաղաքագիտության հարցեր 2015, Եր., Լիմուշ, 2015, էջ 31-47:
5. «Միջին Եվրոպայի» գերմանական հայեցակարգը և Առաջին Աշխարհամարտը: Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ) միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2015, էջ 153-158:
6. Պարչ-Նաումանի «Միջին Եվրոպայի» հայեցակարգերը: Բանբեր Երևան համալսարանի, Եր., «Գևորգ-Հրայր», 2015 (2), էջ 21-30:
7. Արենդ Լեյփհարթի «կոնսոցիատիվ ժողովրդավորությունը»: Պատմություն և Հասարակագիտություն, Տարեգիրք N1, Հայկարլիկ տպարան, Երևան, 2015, էջ 268-285:
8. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երեք փուլերը, երեք խմբերը և երեք հարացույցները: Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն, Եր., 2014, էջ 20-33 (Համահեղինակությամբ՝ Տիգրան Թորոսյան):
9. Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան/ Լևոն Շիրինյան, Էմիլ Օրդուխանյան, Հայկ Սուքիասյան.- Եր.: Գիտություն, 2016.- 135 էջ:

Պարգևներ
2011թ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության կողմից կազմակերպված «Լավագույն գիտական աշխատանք-2010» մրցույթի հաղթող «Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն» անվանակարգում:


Լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար)