ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիաննա Գիգոլի Ամիրաղյան
03.02.2016

Դասախոս

amiraghyanmarianna44@aspu.am

Դասախոս/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 2006 – 2011 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի հայցորդ
• 2000 – 2005 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2014 թվականից առ այսօր նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Նախադպրոցական մանկավարժություն
• Մանկավարժական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա
• Մանկավարժական պրակտիկում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  նախադպրոցական մանկավարժություն

Վերապատրաստումներ

Հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (2013թ. առ այսօր)

Հրապարակումներ
1. Լեզվական համակարգի կիրառումը նախադպրոցահասակ երեխայի խոսքում// Ժողովածու՝ նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին/ 1 – ին Պրակ/, -Երևան: Մանկավարժ, - 2010
2. Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման արդի մոտեցումներ// <<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդական հանդես, № 10 – 12 (39) -2013
3. Պատմական իրողության ընկալումը որպես նախադպրոցականի ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման գործոն// Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, №1 (23), Երևան: - 2015
4. Общение как средство усвоения и применения языковых явлений в старшем дошкольном возрасте// Дошкольное образование: история и современность, Минск: -2015
5. The Development of Communicative Skills Among Senior Preschoolers During the Process of English Teaching// Развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будуще, г. Минск, 2015

Լեզուներ` անգլերեն, ռուսերեն