ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամարա Պերճի Մաթևոսյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

matevosyantamara47@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2009-2014թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2003-2008թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզու և գրականություն բաժին

Գիտական աստիճան
«Լեզվամշակութային իրազեկության զարգացումը բնագրային ֆիլմերի միջոցով անգլերենի մասնագիտական դասընթացում» (ԺԳ.00.02 <<Դասավանդման և Դաստիարակության մեթոդիկա (անգլերեն լեզու)>> մասնագիտությամբ) մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2009-2011թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2013-2014թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի դասախոս
2014-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Անգլերենի բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, Անգլիայի երկրագիտություն, Ընտրովի դասընթաց (TOEFL)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անգլիայի երկրագիտություն, Ամերիկայի երկրագիտություն, TOEFL, Ֆիլմերի միջոցով լեզվամշակութային իրազեկության զարգացում, միջմշակութային հաղորդակցություն

Վերապատրաստումներ
3-7-ը նոյեմբերի, 2015թ. ՄԹ, Լոնդոն՝ IJAS միջազգային կոնֆերանս (զեկուցում «On Teaching Spoken English through Authentic Films» թեմայով)
3-8-ը մայիս, 2015թ. Ֆրանսիա, Փարիզ՝ «Միջազգային Կամուրջներ» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջազգային արվեստի և ֆոլկլոր մշակույթի փառատոն
Սեպտեմբեր22/ հոկտեմբեր 14, 2014թ. ՀՊՄՀ՝ Հատուկ կարիքներով երեխաների հետ աշխատելու վերապատրաստման դասընթացներ
Հրատարակումներ
1. T. Matevosyan. Journal of Teaching and Education ISSN:2156-6266T University Publications Net «On Teaching Spoken English Through Authentic Films». http://universitypublications.net/jte/0403/html/U5K414.xml
2. T. Matevosyan. The Problem of Teaching Communicative English through Authentic Films /Journal «Foreign Languages in Armenia» 2013, pp.41-54/, Անգլերեն խոսակցական լեզվի ուսուցման առանձնահատկությունները բնագրային ֆիլմերի միջոցով / Օտար Լեզուները Հայաստանում 2013, 41-54/
3. T. Matevosyan. The Methodology of Working on Feature Films in the Professional Course of English /Journal «Foreign Languages in Armenia»2012, pp.58-64/ Գեղարվեստական ֆիլմերի ընտրության սկզբունքներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում /Օտար Լեզուները Հայաստանում 2012, 58-64
4. T. Matevosyan. The Development of Socio-Linguistic Competence via English Films in Linguistic Universities /Journal «Pedagogical Thought» , 1-2, 2010/70-73 / Անգլերեն ֆիլմերի միջոցով հանրալեզվաբանական իրազեկության զարգացումը լեզվաբանական բուհում/ Մանկավարժական Միտք 1-2, 2010/ pp.70-73
5. T. Matevosyan. The problem of Teaching English through Authentic Films in Linguistic Universities / Journal «Pedagogical Thought» 1/ 2010, pp. 4-10/ Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվաբանական բուհում/ Մանկավարժություն 1/ 2010, 4-10

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2417-9984 

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի), անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (լավ), ֆրանսերեն (լավ)