ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նունե Ալբերտի Օրդյան
19.02.2016

Մաթեմատիկայի ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, տեխ. գիտ. թեկնածու , դոցենտ

ordyannune34@aspu.am

Դեկանի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով/Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն

1984-1987 «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, առկա ասպիրանտ
1979-1984 Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
(«Քարամշակման համար ալմաստամետաղական նոր կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը տաք մամլմամբ» - 05.16.01, «Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր» 031 մասնագիտական խորդուրդ)

Աշխատանքային փորձ

2017-ից առ այսօր՝ Մաթեմատիկայի ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով

2006 - առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն (նախկինում՝ Մեքենագիտության, ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն), դոցենտ:
1999-2005 Երևանի «Մարվիգ» ՍՊԸ (տնօրենի տեղակալ)
1991-1999 Երևանի «Ալմաստ» գործարանին կից «Ադամանդ» ՓՊՁ (ինժեներ-տեխնոլոգ)
1991-1991 Երևանի «Ալմաստ» գործարան (ալմաստային փոշու արտադրության դիսպետչեր)
1988-1991 Երևանի «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, Քարի հանույթի բաժին (գիտաշխատող):
1984-1985 Երևանի «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, Քարի հանույթի բաժին (ինժեներ):

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ «Գծագրական երկրաչափություն», «Համակարգչային նախագծում», «Ավտոմատ նախագծման համակարգեր», «Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում և ռոբոտատեխնիկա»
Մագիստրատուրա՝ «Ծրագրային կառավարման հաստոցներ», «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծման գրաֆիկական փաթեթներ», «Հագուստի համակարգչային մոդելավորում», «Մեքենաշինական ավտոմատ նախագծման համակարգեր», «Լաբորատոր փորձերի ստեղծումը Labview ծրագրավորմամբ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը – CAD/CAM համակարգեր և մեխանիզմների եռաչափ մոդելավորում /Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, SolidWorks, 3D Max/, ռոբոտատեխնիկա, քարամշակման ալմաստային գործիքների նախագծում

Անդամակցություն

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության  մասնագիտական խորհրդի անդամ:

Վերապատրաստումներ-2013 թ. հուլիս - ԻՏՁՄ –ում «Ռոբոտաշինությունն սկսվում է դպրոցից» շրագրի շրջանակներում՝ ռոբոտաշինության խմբակավարի վերապատրաստման դասընթացներ:
2015 թ. ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ – պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ:

Հրապարակումներ

36 գիտական հոդվածներ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում՝ 3 գյուտի արտոնագիր
1. А.М. Мартиросян, А.С. Агбалян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян. Изготовление алмазных инструментов на металлической связке. Вестник машиностроения, Москва, 2014 г.- №12. - С. 68-70.
2. А.С. Агбалян, А.М. Мартиросян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян. Исследование влияния параметров технологического режима изготовления на физико-механические свойства алмазно-металлической композиции. Вестник ГИУА. Серия Металлургия, материало-ведение, недропользование, Ереван, 2014г.- Вып. 17 № 2.- С. 59-67.
3. Մետաղական կապակցանյութ ալմաստային գործիքներ պատրաստելու համար /Մարտիրոսյան Ա.Մ., Օրդյան Ն.Ա., Աղբալյան Ա.Ս., Ղազարյան Ա.Ն.- Գյուտի արտոնագիր № 2942 A, B24D 3/00, հայտի № АМ 20150027, ներկայացվել է 09.03.2015թ. տպագրվել է 26.07.2015. տեղ. №7:
4. Մետաղական կապակցանյութով ալմաստային գործիքների պատրաստման եղանակ/ Մարտիրոսյան Ա.Մ., Օրդյան Ն.Ա., Աղբալյան Ա.Ս., Ղազարյան Ա.Ն. - Գյուտի արտոնագիր № 2947 A, B24D 3/00, АМ 20150026, ներկայացվել է 09.03.2015թ. տպագրվել է 25.08.2015. տեղ. №8:
5. Мартиросян А.М., Агбалян А.С., Казарян А.Н., Ордян Н.А., Есаян П.М. Пути повышения износостойкости алмазных инструментов и перспективы его достижения. Вестник НПУА. Серия Металлургия, материало¬ведени, недропользование, Ереван, 2015г.- № 2.- С. 33-40.
6. Ա.Ն. Ղազարյան, Ա.Ս. Աղբալյան, Ա.Մ. Մարտիրոսյան, Ն.Ա. Օրդյան, Տիտանով մետաղապատված ալմաստափոշով ալմաստամետաղական կոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և հատկությունների հետազոտումը: Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Լրաբեր // Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս II.- Երևան, Ճարտարագետ.- 2016.-էջ. 616 - 622
7. А.М. Мартиросян, А.С. Агбалян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян, С.Г. Агбалян. Новый способ изготовления алмазных инструментов на металлических связках. // Вестник машиностроения, Москва, 2016.- № 02. - С. 71-74.
8. Мартиросян А.М., Агбалян С.Г., Ордян Н.А., Казарян А.Н., Агбалян А.С. Исследование механизма формирования многокомпонентного покрытия на алмазы и процессов происходящих на границе покрытие-металлическая связка// Сборник тезисов докладов десятой международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология», Москва, г. Троицк, 2016, С. 270-273

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)