ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նունե Ալբերտի Օրդյան
19.02.2016

Մաթեմատիկայի ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, տեխ. գիտ. թեկնածու , դոցենտ

Դեկանի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով/Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն
1984-1987 «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, առկա ասպիրանտ
1979-1984 Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
(«Քարամշակման համար ալմաստամետաղական նոր կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը տաք մամլմամբ» - 05.16.01, «Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր» 031 մասնագիտական խորդուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2017-ից առ այսօր՝ Մաթեմատիկայի ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով
2006 - առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն (նախկինում՝ Մեքենագիտության, ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն), դոցենտ:
1999-2005 Երևանի «Մարվիգ» ՍՊԸ (տնօրենի տեղակալ)
1991-1999 Երևանի «Ալմաստ» գործարանին կից «Ադամանդ» ՓՊՁ (ինժեներ-տեխնոլոգ)
1991-1991 Երևանի «Ալմաստ» գործարան (ալմաստային փոշու արտադրության դիսպետչեր)
1988-1991 Երևանի «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, Քարի հանույթի բաժին (գիտաշխատող):
1984-1985 Երևանի «Քար և սիլիկատներ» ԳԱՄ, Քարի հանույթի բաժին (ինժեներ):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Գծագրական երկրաչափություն», «Համակարգչային նախագծում», «Ավտոմատ նախագծման համակարգեր», «Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում և ռոբոտատեխնիկա»

Մագիստրատուրա՝ «Ծրագրային կառավարման հաստոցներ», «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծման գրաֆիկական փաթեթներ», «Հագուստի համակարգչային մոդելավորում», «Մեքենաշինական ավտոմատ նախագծման համակարգեր», «Լաբորատոր փորձերի ստեղծումը Labview ծրագրավորմամբ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
CAD/CAM համակարգեր և մեխանիզմների եռաչափ մոդելավորում, ռոբոտատեխնիկա, կոմպոզիցիոն նյութեր, քարամշակման ալմաստային գործիքների նախագծում

Անդամակցություն
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի անդամ:

Վերապատրաստումներ
2013 թ. հուլիս - ԻՏՁՄ –ում «Ռոբոտաշինությունն սկսվում է դպրոցից» շրագրի շրջանակներում՝ ռոբոտաշինության խմբակավարի վերապատրաստման դասընթացներ:
2015 թ. ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ – պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2015 թ. ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ – պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2021թ․ հուլիս-օգոստոս ամիսներին իրականացրել է "Տեխնոլոգիա" ուսումնական ոլորտի վերանայված չափորոշիչներին ու ծրագրերին նվիրված վերապատրաստումներ ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար։

Հրապարակումներ
47 գիտական հոդվածներ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում՝ 5 գյուտի արտոնագիր
1. A. I. Sagradyan, S. G. Agbalyan, A. M. Martirosyan, N. A. Ordyan, and H. V. Pogosyan Extending life of diamond tools for machining nonmetallic materials․ ISSN 1063_4576, Journal of Superhard Materials, 2018, Vol. 40, No. 3, pp. 1–6. © Allerton Press, Inc., 2018. Original Russian Text © A.I. Sagradyan, S.G. Agbalyan, A.M. Martirosyan, N.A. Ordyan, H.V. Pogosyan, 2018, published in Sverkhtverdye Materialy, 2018, Vol. 40, No. 3, pp. 79–86.
2․ А. Саградян, С. Агбалян, А. Мартиросян, Н. Ордян, Х. Погосян Изучение возможностей оптимизации технологии изготовления алмазных инструментов на металлической связке. Різання та інструменти в технологічних системах, том 93, 2020,стр. 136-143
3․ Աղբալյան Ս.Գ., Մարտիրոսյան Ա.Մ., Օրդյան Ն․Ա, Աղբալյան Ա.Ս., Պողոսյան Խ․Վ․ Մետաղական կապակցանյութով ալմաստային գործիքների պատրաստման եղանակ։ Գյուտի արտոնագիր № 3341A, B24D 3/00, АМ 20150026, ներկայացվել է 19.07.2019թ. տպագրվել է 01.11.2019. տեղ. №11/1:
4․ Мартиросян А.М., Агбалян С.Г., Ордян Н.А., Агбалян А. С., Погосян Х.В. Разработка технологии изготовления высокопроизводительных алмазных инструментов на металлической связке методом жидкофазного спекания․ Сборник тезисов докладов II Международной конференции молодых ученых, работающих в области углеродных материалов (29 - 31 мая 2019), Москва, г. Троицк, 2019, С. 187-190․
6․ А.М. Мартиросян, А.С. Агбалян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян. Изготовление алмазных инструментов на металлической связке. Вестник машиностроения, Москва, 2014 г.- №12. - С. 68-70.
7. А.С. Агбалян, А.М. Мартиросян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян. Исследование влияния параметров технологического режима изготовления на физико-механические свойства алмазно-металлической композиции. Вестник ГИУА. Серия Металлургия, материало-ведение, недропользование, Ереван, 2014г.- Вып. 17 № 2.- С. 59-67.
8. Մետաղական կապակցանյութ ալմաստային գործիքներ պատրաստելու համար /Մարտիրոսյան Ա.Մ., Օրդյան Ն.Ա., Աղբալյան Ա.Ս., Ղազարյան Ա.Ն.- Գյուտի արտոնագիր № 2942 A, B24D 3/00, հայտի № АМ 20150027, ներկայացվել է 09.03.2015թ. տպագրվել է 26.07.2015. տեղ. №7:
9. Մետաղական կապակցանյութով ալմաստային գործիքների պատրաստման եղանակ/ Մարտիրոսյան Ա.Մ., Օրդյան Ն.Ա., Աղբալյան Ա.Ս., Ղազարյան Ա.Ն. - Գյուտի արտոնագիր № 2947 A, B24D 3/00, АМ 20150026, ներկայացվել է 09.03.2015թ. տպագրվել է 25.08.2015. տեղ. №8:
10. А.М. Мартиросян, А.С. Агбалян, Ордян Н.А., А.Н. Казарян, С.Г. Агбалян. Новый способ изготовления алмазных инструментов на металлических связках. // Вестник машиностроения, Москва, 2016.- № 02. - С. 71-74.
11. Мартиросян А.М., Агбалян С.Г., Ордян Н.А., Казарян А.Н., Агбалян А.С. Исследование механизма формирования многокомпонентного покрытия на алмазы и процессов происходящих на границе покрытие-металлическая связка// Сборник тезисов докладов десятой международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология», Москва, г. Троицк, 2016, С. 270-273

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7444-1496


Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն