ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարուժան Վրեժի Վարդապետյան
31.10.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

vardapetyanvaruzhan05@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2006-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
ասպիրանտ,
2000-2006թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն
Հաջորդելիության դրվածքը և նրա կատարելագործման ուղիները 12- ամյա դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (մաթեմատիկա) մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2009թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ,
2012թ. մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի՝ գիտության և հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ, 
2009-2011թթ. մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, 
2011թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոցի/ մաթեմատիկայի ուսուցիչ,
2007-2009թթ. Երևանի «Իմաստասեր» վարժարանի/ավագ դպրոցի/ մաթեմատիկայի ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ Տարրական մաթեմատիկա և խնդիրների լուծման պրակտիկում, Մաթեմատիկայի պատմություն
Մագիստրատուրա՝ Կրթության բովանդակության ձևավորման հիմունքներ, Ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպումը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում, Մաթեմատիկայի ուսուցման տեսության ընտրովի հարցեր և այլն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ միջին և ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր

Վերապատրաստումներ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (2015թ, վկայական 0009-15),
Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում:

Հրապարակումներ /վերջին 5 տարիների/
1. Дифференцация в процессе обучения математики, Труды международной научной конференции, Горис 2015, с 63-66
2. Մաթեմատիկայի դասերին համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործումը որպես սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման միջոց, Մաթեմատիկական կրթություն հանրապետական գիտաժողով(նյութեր ժողովածու),Ե-2015, էջ 208-214
3. Формирование мотивации образовательной деятельности
учеников в процессе обучения математике, Современные тенденции физико-математического образования: школа –вуз, материалы Международной научно-практической конференции:Ч.1,Соликамск: СГПИ,2015, с. 8-11
4. Անձնակողմնորոշիչ մոտեցումը մաթեմատիկայի դասերին, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (åñ³Ï 3),Ե- 2014, ¿ç 297-300 և այլն:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն