ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Արմենի Աբրահամյան
08.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

abrahamyanknarik21@aspu.am, k.abrahamian@spyurk-center.am

Դոցենտ/Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 
2009-2013 թթ. հայցորդ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում՝ հայ գրականության գծով
2001-2006 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական բաժանմունք

Գիտական աստիճան 
2013-ին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեման՝ «Զարեհ Խրախունին եւ արեւելահայ բանաստեղծությունը» (ԲՈՀ-ի ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 003 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ 

2018-ից Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

2014-ից 2018թ. Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

2008-ից համալսարանի «Սփյուռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնում՝ մեթոդիստ (2014-ից՝ համատեղությամբ): 

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝

«Հայ գրականության պատմություն» / 19-րդ դարի առաջին կես

«Հայ գրականության պատմություն» / 20-րդ դարի սկիզբ

«Սփյուռքահայ գրականություն»

«Հայոց լեզու եւ գրականություն»

«Բնագրի գրականագիտական վերլուծություն

Գիտական հետաքրրությունների շրջանակը
Արեւմտահայ եւ սփյուռքահայ գրամշակութային աշխարհ, արեւմտահայ լեզու: Խմբագրել է Սփյուռքի գրականությանը վերաբերող տասնյակ գրքեր:

Վերապատրաստումներ
2008 եւ 2012 թթ. սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (դասավանդող մասնագետ)
2008 – 2012 թթ. հայրենի ուսուցիչների վերապատրաստում (դասավանդող մասնագետ)
2008 – 2012 թթ. Մեսրոպյան ուղղագրության դասընթացներ հայրենի ուսուցիչների համար (դասավանդող մասնագետ)
2015-ի փետրվարի 16-մարտի 6, ՊԴԱ որակավորման բարձրացման դասընթացներ (ՀՊՄՀ, մասնակից)
2015-ի դեկտեմբերի 1-18, «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում (ՀՊՄՀ, մասնակից)

2017-ի հուլիսի 2-28, սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (մեթոդիստ, դասավանդող մասնագետ)

2018-ի հուլիսի 2-27, սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (մեթոդիստ, դասավանդող մասնագետ)

Հրապարակումներ 
«Զարեհ Խրախունին եւ արեւելահայ բանաստեղծությունը», Եր., Գասպրինտ հրատ., 2013, 192 էջ:
«Հովհաննես Թումանյանը` արեւմտահայերենի հորձանքում», «Ժողովածու» ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների եւ գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի (2009 թ. նոյեմբերի 19-21), I պրակ, Եր., 2010, էջ 231-233:
«Առարկայական խորհրդանշապաշտություն. Զարեհ Խրախունին՝ շարժման ակունքներում» (խորհրդանիշների նորագույն համակարգի կեսդարյա հանգրվանին), «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր Լ., Բեյրութ, 2010, էջ 231-243:
«Պարույր Սեւակ - Զարեհ Խրախունի. համեմատական վերլուծություն 20-րդ դարի էպիկական երգի հատկանիշների շուրջ», «Վէմ» համահայկական հանդես, 2012 հունվար – մարտ, թիվ 1 (37), էջ 51-61:
«Ինքնության հաղթահարման բարդույթը Փիթեր Սուրյանի «Միրի» վեպում», «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր ԼԴ., Բեյրութ, 2014, էջ 215-220:
«Ծանոթ ու անծանոթ Վաչե Պարտիզունին», «Հայագիտական հանդես» / հավելված, Վաչե Պարտիզունի 100, Եր., 2015, թիվ 1 (29), 40-43:
«Մարսելա Փոլեյնի «Աշխարհի եզրը» վեպը», «Գրական թերթ», Եր., 2015, թիվ 21 (3254), Ուրբաթ, 19 հունիսի, էջ 3:
«Հինդլյանը գրամշակութային գնահատություններում», «Հովհաննես Հինդլյան 150» / միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր, 26-27 Մայիս, 2016 (Երեւան-Կայան ավան), Եր., 2016, էջ 108-117:
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնը 20 տարեկան է» / կազմողներ՝ Սուրէն Դանիէլեան, Քնարիկ Աբրահամեան, Եր., 2016, 64 էջ:
«Լռութիւն» վէպի գեղագիտական մի քանի հարցերի մասին», «Աւետիս Ահարոնեան» միջազգային գիտաժողովի նիւթեր, Եր., 2017, էջ 17-25:
«Սամվել Մուրադյանի շիրազապատումը», «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (59), հուլիս-սեպտեմբեր, Եր., 2017, էջ 214-220:
«Ծրագիր» / հայ նոր գրականություն, հայ նորագույն շրջանի գրականություն, սփյուռքահայ գրականություն, հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա / կազմողներից եւ պատասխանատու խմբագիր, Եր., 2017, 88 էջ:
«Քննադատութjան նոր եւ եզակի եղանակ Գեւորգ Աճեմյանի ճամփով» / առաջաբան Գեւորգ Աճեմյանի Դ. հատորի / Քննադատական երկեր, Եր., «Զանգակ -97», 2018, էջ 3-13 (Ս. Դանիելյանի հետ համահեղինակությամբ):
«Հայ-թուրքական գրամշակութային թնջուկներ. Հակոբ Խաչիկյան եւ Էլիֆ Շաֆաք», «Դեպի ակունքը լոյսի» / Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համահայկական համաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 110-118:
«Արեւմտահայ հեղինակների դասավանդման մեր փորձից», «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (18), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 333-341:
«Սփյուռքահայ հեղինակների ուսումնասիրումը ավագ դպրոցում», «Հայագիտական հանդես», 2(40), Եր., 2018, էջ 109-115:
«Կրթական եւ գրամշակութային հարցադրումները հայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակագրության մեջ», Համազգային հայ կրթամշակութային միության, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ կազմակերպած «Կրթամշակութային կյանքը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տարիներին» գիտաժողովի նյութեր, մայիս 15-16, Եր., 2018, էջ 12-21:
«Գրական հարցադրոմները արեւմտահայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակներում», «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 104-111:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (լավ)