ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարինե Հակոբի Աղաբաբյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

aghababyankarine42@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն

1982 թ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձը

2003թ. առ այսօր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1995-1997թթ. Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հենակետային վարժարանի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1991-1995թթ – Երևանի թիվ 77 միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենի լեզու
• Հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ հայոց լեզու, հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, խոսքի զարգացում, լեզվազգացողություն, լեզվամտածողություն

Հրապարակումներ

1. Агабабян К. А. Cловесный ассоциативный эксперимент: количественный анализ. ISCIENCE.IN.UA, «Актуальные научные исследования в современном мире»,       Филологические науки (Структурная, прикладная и математическая лингвистика), Переяслав - Хмельницкий, Украина, 2018, Вып.9 (41), ч. 3, c. 81-85

2. K. H. Aghababyan, Investigation of dynamics of students’ civicism formation by word associative experiment method. Int. peer rev. sci. j. New University, Topical issues of humanities and soc. sci. Publ. Sc. Acad. House Ltd., UK, 2017, № 1-2, p. 12-19

3. Aghababyan K. H. Investigation of dynamics of students' sense of language by word associative experiment method. Int. collection of sci. articles “Humanities in the 21st century: scientific problems and searching for effective humanist technologies”, 2016, San Francisco, USA, p. 55-62.

4. Агабабян К. А., Oпределение динамики развития чувства языка учащихся вузов методом ассоциативного эксперимента, Труды ІІ Межд. научно-практ. конф. Aктуальные научные исследования в современном мире, Переяслав-Хмельницкий, Украина, 2015, c. 19-24

5. Ջիջյան Ռ.Զ., Աղաբաբյան Կ.Հ., Ուսանողների լեզվազգացողության զարգացման խնդիրները արդի պայմաններում //ՀՊՄՀ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1, Երևան, ,,Զանգակ,, հրատ., 2013, էջ 161-171

6. Աղաբաբյան Կ.Հ., Լեզվական մտածողության զարգացման ընթացքի ուսումնասիրումը // ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, 2011,  2-3, էջ 218-223

7. Աղաբաբյան Կ.Հ., Սովորողների լեզվական մտածողության հետազոտումը ազատ զուգորդությունների մեթոդով, Գիտաժողովի նյութ, Ե.2010, էջ266-268

8. Աղաբաբյան Կ.Հ., Դերբայական դարձվածով արտահայտված երկրորդական անդամների տրոհումը // ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, 2008,  3-4, էջ 11-14

9. Աղաբաբյան Կ.Հ., Սարգսրան Ա. Վ., Լեզվական հենքային գործիմացությունների ձևավորումը զուգորդությունների կիրառման միջոցով, Միջ.գիտ-ժող. նյութեր, Ե., 2007, էջ 163-167։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0547-0987 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն