ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարգարիտա Աշոտի Աղաջանյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

aghajanyanmargarita10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
1972թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիական ֆակուլտետի կենսաբանության և քիմիայի բաժին

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման.-«Ծառաբույսերի օգտագործման պատմությունը Հայաստանի բնակավայրերի կանաչապատման մեջ», Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2001թ.-ից մինչև այսօր աշխատում է կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում՝ որպես դասախոս
1972-2001թթ. աշխատել է կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում՝ որպես լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բույսերի ֆիզիոլոգիա
Մանրէաբանություն
Կենսաբանական համակարգերի կազմավորման մակարդակները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսական օրգանիզմների և միկրոօրգանիզմների ֆիզիոլոգիա

Վերապատրաստումներ
2015թ. «Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլաններում»

Հրապարակումներ
1. Агаджанян М.А., Физиологическое воздействие синтетического соединения алфурина на ячмень, ''Вестник'', Санкт Петербург, 2010
2. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա., Բույսերի ֆիզիոլոգիա-դասախոսությունների ուսումնական ձեռնարկ, Լրամշակված II-րդ հրատարակությունհ, Երևան, 2010թ.
3. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հետազոտական աշխատանքների մեթոդական առանձնահատկությունների մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ժողովածու, III հրապարակում, Երևան, «Մանկավարժ», 2010թ.
4. Աղաջանյան Մ.Ա., Դպրոցական պրակտիկայի դերը որպես ուսանողի մասնագիտական կայացման նախապայման: Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013թ.
5. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հասկացությունների ուսուցման մեթոդաբանական գործընթացը: Մանկավարժական միտք, Զանգակ, 2014թ.
6. Աղաջանյան Մ.Ա., Միջառարկայական կապերը իբրև գիտելիքների յուրացման արդյունավետության պայման «Ֆոտոսինթեզ» թեմայի օրինակով: «Մանկավարժություն» ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2015թ.
Պարգևներ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Պատվոգիր՝ համալսարանի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ,
50-ամյակի կապակցությամբ շքանշան

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն