ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Վազգենի Աղուզումցյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

aghuzumtsyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածո, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1975-1980թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա:
1970-1975թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01- Մանկավարժության տեսություն և պատմություն: Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն - «Սովորողների աշխատանքային դաստիարակությունը ՀՀ-ում Հայրենական մեծ պատերազմի և ետպատերազմյա տարիներին (1941-1958թթ.)»: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի մասնագիտական խորհուրդ, 19 սեպտեմբեր, 1985թ.:

Աշխատանքային փորձ
2012թ-ից՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության համալսարանական ամբիոնի դոցենտ
1990-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
1985-1990թթ.՝ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1980-1985թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1976-1979թթ.՝ Գուգարքի շրջ. Մարգահովիտ գյուղի դպրոց, պատմության ուսուցչուհի
1975-1976թթ.՝ Գուգարքի շրջ. Անտառամուտ գյուղի դպրոց, պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավր
1.Մանկավարժություն
2.Գործնական Մանկավարժություն

Մագիստրատուրա
3.Ազատ ժամանցի կազմակերպում սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
4.Ազատ ժամանցի կազմակերպման մեթոդիկա։
5.Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Տեսական մանկավարժություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, Կիրառական մանկավարժություն, Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները բարձրագույն դպրոցում

Վերապատրաստումներ
2001թ.՝ «ՆԼԾ-գործնական 25» դասընթաց:
2005թ.՝ «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները» դասընթաց:
2012թ.՝ Մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով:
2020թ. ՌԴ Կրթական Յուռայթ ակադեմիայի /ЮРАЙТ Образовательная Академия/ կողմից կազմակերպված մասնագիտական որակավորման բարձրացման վեբինարներ
2022թիվ, ՀՊՄՀ-ում «Մեդիագրագիտություն» դասընթաց, 26․10․2022-16․11․2022
2020թ. «Վիրտուալ կրթական հարթակում (innostud․am) էլեկտրոնային ռեսուրսներիստեղծում» վերապատրաստման մոդուլ «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում:
2020թ. Հունիսի 22- 26-ը հեռավար վերապատրաստում ` ЮРАЙТ Образовательная Академия Летняя школа преподавателя —// 22-26 июня, 2020.// ՌԴ Կրթական Յուռայթ կրթական ակադեմիայի ''Դասավանդողի որակավորման բարձրացման ծրագիր'' /Առկա է
Դասավանդողի որակավորման բարձրացման հավաստագիր/:

Հրապարակումներ 2010-2023թթ.
1. Դիտարկումներ անձի սոցիալականացման խնդիրների վերաբերյալ Համալսարանի գիտական ժողովածու՝ նվիրվածԽ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, 2010թ. 6էջ:
2. Անձի վարքի վրա ազդող գործոնները. «Մանկավարժական միտք»Երևան 2010թ., N 1-2, էջ 32-36:
3. Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման գաղափարը գործուն ուսուցման տեսության համատեքստում «Նախաշավիղ» 2010թ., N 6, էջ 19-26:
4. Մանկավարժական կրթության ենթակառուցվածքների մեթոդաբանական վերլուծություն «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ գիտհանդես» 2(8) 2010թ., էջ 121-127:
5. Ազգային և քաղաքացիական դաստիարակության իրականացման մեխանիզմները հանրակրթական դպրոցում «Մխիթար Գոշ» 2011թ., N 4-6, էջ 52-54:
6. Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները գլոբալիզիացիայի (համաշխարհայնացման) ներկա ժամանակաշրջանում Միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, Գորիս, 2011թ., էջ 542- 545:
7. Ազգային ինքնության ձևավորման ու պահպանման հիմնախնդրի արդիականությունը ժամանակակից հանրակրթության ոլորտում «Մանկավարժական միտք» 2011թ., N 3-4, էջ 28-31:
8. Դասղեկի աշխատանքների արդիականացման ժամանակակից խնդիրները «Մխիթար Գոշ» 2012թ., N 1-3, էջ 50-52:
9. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էթնիկական դաստիարակության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում «Մանկավարժ» 2012թ., էջ 49-53:
10. Մեթոդական ուղեցույց կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության «Լուսաբաց» հրատ., 2012թ., էջ 81:
11. Սովորողների ազգային-քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրը ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգում «Մխիթար Գոշ» 2012թ.,N 10-12,էջ 67-69:
12. Մանկական հանգստի ճամբարներում դաստիարակության համակարգի վերակառուցման հիմնախնդիրներ «Մխիթար Գոշ» 2013թ., N 4-6, էջ 49-52:
13. Կրթության ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին Վ. Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի «Մանկավարժություն և հասարակագիտական գիտություններ» 2(31) պրակ, «Լինգվա» հրատ., Երևան, 2014թ., էջ 19-25:
14. Հոդված՝ “Формирование педагогических компетенций студентов как критерие качества профессионального образования” сборник материалов 1-ой Европейской конференции по образованию и прикладной психологии, Австрия, 2014, ст 137-142.
15. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, ուսումնական ձեռնարկ Հեղինակային հրատ., 2014թ.,192 էջ, //վերահրատարակություն՝ 2015թ. 202 էջ/:
16. Հոդված` «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում համեմատական մանկավարժության համատեքստում», «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 12-15:
17. Հոդված` «Դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 10-14:
18․ <<Երջանկության մանկավարժության գաղափարները Հ. Հինդլյանի վերլուծություններում>>, Հ.Հինդլյան 150 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, <<Զանգակ>> հրատ., Երևան 2016թ., էջ 102-107
19․ <<Կրտսեր դպրոցականների ագրեսիվ վարքի առաջացման պատճառների բացահայտումը և հաղթահարման ուղիները>>. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու, <<Մանկավարժ>> հրատ, Երևան 2016թ.,էջ 201-205
20․ <<Միմյանց հետ ունեցած փոխհարաբերություններում դեռահասների դժվարությունների պատճառները>>, Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու, <<Մանկավարժ>> հրատ, Երևան 2016թ.,էջ 201-205
21․ «Критерии оценки качества профессиональной деятельности преподавателя в современных условях» СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ, 2016, N 7(9),
VI Международная научно-практическая ''Современная инновации: Актуальные проблемы III тысячалетия'', Россия, М., 17 июля 2016года, ст.64-66:
22․ «Ընտանիքի ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականների արժեհամակարգի ձևավորման գործում» «Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում, 20-րդ դարի մարտահրավերները.կանխման և հաղթահարման ուղիները» խորագրով գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2016, էջ 6-9:
23․ Revealing the reasons of difficulties of interpersonal relations among junior pupils.. VIII International Conference on development of education and psychological science in Eurasia. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, Austria, 22.03.2017. pp.30-33. Материалы конфе¬ренции включаются в РИНЦ (elibrary.ru). 5 էջ
24․ Игра как способ повышения эффективности процесса обученияв начальной школе
II International scientific congress of scientists of Europe and Asia// II МеждународныйнаучныйконгрессученыхЕвропыиАзии «Premier Publishing» Czech Republic & Accent Graphics Communications & Publishing (Hamilton, Canada).2017 . 4 էջ
25․ «Մանկավարժությունը գծապատկերներով և աղյուսակներով» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2018, 136 էջ:
26․ «Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի հիմնախնդիրը Հրաչյա Քարամյանի մանկավարժական գաղափարներում» «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում», ՀՊՄՀ գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու, Երևան 2018թ., էջ 14-16:
27․ «Сотрудничество родителей и учителей с детьми с проблемами развития» 38th International scientific and practical conference: «European Research: Innovation in Science, Education and Technology, London 2018, /РИНЦ/
28․ «Толерантность как важное качество учителя» XV Международная молодежная научно-практическая конференция, сборник статей, 2019, ст. 14-18.
29․ «Cодержание и структура инновационной деятельности учителя», ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2019. № 12 (66). Часть 1. /А. Даллакян/
30․ “The formation of interpersonal relationships of pupils in primary school”, XIII international correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the problems of philisophy, psychology and pedagogy» (Boston. USA. September 10-11, 2019), p 4-9.
31․ “The peculiarities of social-pedagogical studies among deviant teenagers”, LXVII international correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (Boston. USA. February 18-19, 2020).
32․ Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դպրոցում՝ ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնող միջոց (Մուլտ-հեքիաթի օրինակով), «Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում» խորագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2020թ., էջ 111-115:
33."Առցանց վերապատրաստման արդյունավետությունը մեդիակրթության ոլորտում", Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ»/Main Issues of Pedagogy and Psychology/ հանդեսում տպագրության համար/ Ի.Բաբայան, Գ.Աղուզումցյան:/2021թ./
34.«Հարմարավետ կրթական միջավայրի ազդեցությունը երեխայի տիեզերական գիտակցության ձևավորման վրա», «Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2021թ., էջ 92-96:
35.Բուլինգի վտանգը անձի սոցիալական զարգացման գործընթացում «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Երևան 2022թ,:
36. FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SOCIAL-PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN LEFT OUT OF PARENTAL CARE. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 ноября 2022 г. в г. Петрозаводске,էջ 33-38.
37. «Ուսուցման սկզբունքները որպես կրտսեր դպրոցականների ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց» ,Երևան,2023 թ.
38. «Բուլիննգի հիմնախնդիրը և կանխարգելումը դեռահասության տարիքում» ,Երևան,2023 թ.
39. «Կրթական միջավայրի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցում»,«Արդի մանկավարժական գիտությունների հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկանրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, Երևան,2023 թ.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1201-4405

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն