ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Վազգենի Աղուզումցյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

aghuzumtsyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածո, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1975-1980թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա:
1970-1975թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01- Մանկավարժության տեսություն և պատմություն: Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն - «Սովորողների աշխատանքային դաստիարակությունը ՀՀ-ում Հայրենական մեծ պատերազմի և ետպատերազմյա տարիներին (1941-1958թթ.)»: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի մասնագիտական խորհուրդ, 19 սեպտեմբեր, 1985թ.:

Աշխատանքային փորձ

2012թ-ից՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության համալսարանական ամբիոնի դոցենտ

1990-2012թթ.՝ Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

1985-1990թթ.՝ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

1980-1985թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

1976-1979թթ.՝ Գուգարքի շրջ. Մարգահովիտ գյուղի դպրոց, պատմության ուսուցչուհի

1975-1976թթ.՝ Գուգարքի շրջ. Անտառամուտ գյուղի դպրոց, պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Մանկավարժություն», «Տեսական մանկավարժություն»

Մագիստրատուրա՝ «Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Տեսական մանկավարժություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, Կիրառական մանկավարժություն, Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները բարձրագույն դպրոցում

Վերապատրաստումներ
2001թ.՝ «ՆԼԾ-գործնական 25» դասընթաց:
2005թ.՝ «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները» դասընթաց:
2012թ.՝ Մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով:

Հրապարակումներ 2010-2015թթ.
1. Դիտարկումներ անձի սոցիալականացման խնդիրների վերաբերյալ Համալսարանի գիտական ժողովածու՝ նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, 2010թ. 6 էջ:
2. Անձի վարքի վրա ազդող գործոնները. «Մանկավարժական միտք»Երևան 2010թ., N 1-2, էջ 32-36:
3. Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման գաղափարը գործուն ուսուցման տեսության համատեքստում «Նախաշավիղ» 2010թ., N 6, էջ 19-26:
4. Մանկավարժական կրթության ենթակառուցվածքների մեթոդաբանական վերլուծություն «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ գիտհանդես» 2(8) 2010թ., էջ 121-127:
5. Ազգային և քաղաքացիական դաստիարակության իրականացման մեխանիզմները հանրակրթական դպրոցում «Մխիթար Գոշ» 2011թ., N 4-6, էջ 52-54:
6. Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները գլոբալիզիացիայի (համաշխարհայնացման) ներկա ժամանակաշրջանում Միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, Գորիս, 2011թ., էջ 542- 545:
7. Ազգային ինքնության ձևավորման ու պահպանման հիմնախնդրի արդիականությունը ժամանակակից հանրակրթության ոլորտում «Մանկավարժական միտք» 2011թ., N 3-4, էջ 28-31:
8. Դասղեկի աշխատանքների արդիականացման ժամանակակից խնդիրները «Մխիթար Գոշ» 2012թ., N 1-3, էջ 50-52:
9. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էթնիկական դաստիարակության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում «Մանկավարժ» 2012թ., էջ 49-53:
10. Մեթոդական ուղեցույց կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության «Լուսաբաց» հրատ., 2012թ., էջ 81:
11. Սովորողների ազգային-քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրը ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգում «Մխիթար Գոշ» 2012թ.,N 10-12,էջ 67-69:
12. Մանկական հանգստի ճամբարներում դաստիարակության համակարգի վերակառուցման հիմնախնդիրներ «Մխիթար Գոշ» 2013թ., N 4-6, էջ 49-52:
13. Կրթության ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին Վ. Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի «Մանկավարժություն և հասարակագիտական գիտություններ» 2(31) պրակ, «Լինգվա» հրատ., Երևան, 2014թ., էջ 19-25:
14. Հոդված՝ «Формирование педагогических компетенций студентов как критерие качества профессионального образования» сборник материалов 1-ой Европейской конференции по образованию и прикладной психологии, Австрия, 2014, ст 137-142.
15. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, ուսումնական ձեռնարկ Հեղինակային հրատ., 2014թ.,192 էջ, //վերահրատարակություն՝ 2015թ. 202 էջ/:
16. Հոդված` «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում համեմատական մանկավարժության համատեքստում», «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 12-15:
17. Հոդված` «Դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 10-14:
Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն