ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աիդա Գրիշայի Կարապետյան
15.02.2016

Մանկ․գիտ․թեկնածու, դոցենտ

karapetyanaida43@aspu.am

Մանկ․գիտ․թեկնածու, դոցենտ /Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2011-2016 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
• 1975-1980 Երևանի պետական համալսարան, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ֆունկցիաների տեսության և մաթեմետիկական անալիզի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը ԺԳ. 00.02 Դասավանդման մեթոդիկա (մաթեմատիկա), ատենախոսություն՝ «Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի կոմբինատորային մտածողության զարգացման համակարգը» խորագրով

Աշխատանքային փորձ
• 1975-1980 ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող
• 1980-1983 ՀԳՆ հաշվողական կենտրոնի մաթեմատիկոս
• 1984-1986 №11 միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ
• 1986-2002 № 183 Մ. Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչ
• 2005-առ այսօր ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
• Մաթեմատիկայի ներածություն
• Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
• Երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
• Կոմբինատորիկայի տարրեր
• Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Կոմբինատորիկա
• Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Վերապատրաստումներ
• 2015 ՀՊՄՀ մասնագիտական որակավորումների բարձրացման
վերապատրաստման բաժնի կողմից կազմակերպած
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական
որակավորման բարձրացման դասընթացներ
• 2016 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
• 2019 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
• ՀՊՄՀ-ում Google Classroom-ի ներդրման հետ կապված դասախոսների ուսուցում-վերապատրաստում

Հրապարակումներ
1. «Կոմբինտորիկայի տարրերի ուսուցման մեթոդիկան դպրոցի 5-6-րդ դասարաններում»։ Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր, ժողովածու պրակ 5, Երևան «Յասոն»/, 2011
2. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι)»։ Բնագետ։ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական բնագիտական հանդես։ Եր․, 1. 2012
3. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (ΙΙ)»։ Բնագետ։ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական բնագիտական հանդես։ Եր․, 2. 2012
4. «Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամընտրական դասընթացների բովանդակության ընտրության և մաթեմատիկայի կիրառական ուղղվածության մասին»։ Բնագետ։ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական բնագիտական հանդես։ Եր․, 2. 2013
5. «Երկանդամի գործակիցների, Պասկալի եռանկյան և դրանց հետ առնչվող կիրառական խնդիրների մասին»։ Բնագետ։ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական բնագիտական հանդես։ Եր․, 3. 2013
6. «Некоторые вопросы обучении элементов комбинаторики в курсе «математика» в образовательной программе бакалавра «педагогика и математика (начальное образование)» педагогического вуза». Труды международной научной конференции․Горис, 2. 2015
7. «Ծնորդ ֆունկցիան և կոմբինատորիկայի որոշ խնդիրներ»։ Մաթեմատիկական կրթություն, 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ Եր․, 2017
8. «Կոմբինատորային բովանդակային գիծը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում»։ Բնագետ։ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական բնագիտական հանդես։ Եր․, 2017
9. «Формирование комбинаторного мышления будущего педагога начальной школы». Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXI международной научно-практической конференции․Пенза, 2019
10. «Модель развития комбинаторного мышления будущего преподавателя начальной школы». Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXVIII международной научно-практической конференции․ Пенза, 2019
11. «Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի կոմբինատորային մտածողության զարգացման մի մեթոդի մասին»: Մաթեմատիկական կրթություն, 7-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ Եր․, 2019
12. «Метод мышления будущего учителя начальной школы на обобщающей основе развития комбинаторного мышления». Образование, воспитание и педагогика: Традиции, опыт, инновации. Сборник статей IV всероссийской научно-практической конференции․ Пенза, 2021
13. «Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի կոմբինատորային մտածողության զարգացման համարժեքության դասերով մտածողության մեթոդը»։ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Գիտական տեղեկագիր»։ Եր․, № 1 (39), 2021
14. «ՄՄ(ՏԿ) կրթական ծրագիրն ուսումնասիրող ուսանողի կոմբինատորային մտածողության զարգացման մանկավարժական պայմանները»։ Մանկավարժական միտք։Եր․, 2021, 3-4
15. «Формирование способностей решения комбинаторных задач в начальных классах». Наука, образование, общество: Актуальные вопросы. Достижения и инновации. Сборник статей V Международной научно-практической конференции․ Пенза, 2022
16. «Метод комбинаторного решения задач с помощью графа в курсе математики начальной школы». Педагогические науки: Актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей V Международной научно-практической конференции․ Пенза, 2022
17. «Կոմբինատորային մտածողության զարգացման մանկավարժական պայմանները «գիտելիք», «գործունեություն», «մտածողության ձևեր», իմանալ-հասկանալ» հասկացությունների համատեքստում»։ Մանկավարժական միտք։ Եր․, 2022, 1-2
18. «Կոմբինատորայիչն խնդիրներ լուծել ուսուցանելու անհրաժեշտությունը տարրական դասարաններում»։ Եր․, 2022 Ուղարկված է (ընդունված է) տպագրության մանկ․ համալս․ 100-ամյակին նվիրված ամսագրում
19. «Պատմական տարրերի օգտագործումը որպես մաթեմատիկական գիտելիքների զարգացումն ապահովող միջոց տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում»։ Ուղարկված է (ընդունված է) տպագրության Արցախ, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու:
20. «Պատանի մաթեմատիկոսի հանրագիտարան»։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ Եր․, 2022

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6232-9202 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն