ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Ֆիլիպի Գրիգորյան
22.02.2016

Թանգարանի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

aspumuseum@gmail.com

Թանգարանի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
1975-1980թթ.՝ Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008թ. առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի թանգարանի տնօրեն
2004թ. առ այսօր՝ Թանգարանագիտության դասախոս Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում
1984- 2004թթ.՝ Գիտական բաժնի վարիչ, էքսկուրսավար Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում
1980-1984թթ.՝ Ռուսաց լեզվի և անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի Հոկտեմբերյանի տեխնոլոգիական տեխնիկումում
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ - Թանգարանային մանկավարժություն, Մշակութակրթական աշխատանքը թանգարանում
Մագիստրատուրա – Թանգարանային մանկավարժության հետազոտման մեթոդները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Թանգարանագիտություն, թանգարանային մանկավարժություն, կրթական ծրագրեր

Վերապատրաստումներ
1985թ.՝ Թանգարանային մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ,
Լենինգրադ (Ստ. Պետերբուրգ), Ռուսաստան

1987թ.՝ Վերապատրաստման դասընթացներ մշակույթի ոլորտի աշխատողների համար, Մոսկվա, Ռուսաստան
2002թ.՝ «ԻԿՕՄ-ի վարքագծի կանոնները թանգարանների համար» Ժառանգություն ՀԿ, Երևան, Հայաստան
2007թ.՝ «Թանգարանային մենեջմենթ» ծրագիր, Community Connections, Բոստոն, ԱՄՆ
2009թ.՝ Ուսուցանողների ուսուցում, Բոնն, Գերմանիա
2010թ.՝ «Hands-on կրթական ծրագրեր» միջազգային Հայաստանի թանգարանների մասնագետների համար, ԻԿՕՄ-ՍԵԿԱ, Երևան, Հայաստան,
2014 թ.՝ «Հանրահռչակումը բուհական և ակադեմիական թանգարաններում» միջազգային դասընթաց Հայաստանի բուհական թանգարանների աշխատակիցների համար, ԻԿՕՄ-ՅՈՒՄԱԿ, Երևան, Հայաստան
2016թ. սեպտեմբերի 12-13՝ Եվրոպական թանգարանների կազմակերպության /ՆԵՄՈ/ և Թանգարանների կրթության կենտրոնի կողմից կազմակերպված վարպետաց դաս:
2016թ. սեպտեմբերի 24-25՝ «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» 9-րդ միջազգային գիտաժողով: «Շիրակի և Լոռու մարզի թանգարանները՝ որպես կրթության ակտիվ տարածքներ» թեմայով զեկուցում:
2016թ. հոկտեմբերի 5-6՝ Ռ.Դրամբյանի 125-ամյակին նվիրված գիտաժողով: «Թանգարանային մանկավարժությունը որպես կրթական ծրագրերի իրականացման հիմք» թեմայով զեկուցում: Երևան
2016թ. հոկտեմբերի 11-13՝ ԻԿՕՄ-ի անձնակազմի վերապատրաստման միջազգային կոմիտեի և «Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա»-ի ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված «Թանգարանիային կառավարման առանձնահատկությունները հետխորհրդային երկրներում» խորագրով` դասընթաց-վարժանք ՀՀ թանգարանների մասնագետների համար:
2016թ. հոկտեմբերի 26-28՝ «Թանգարան, կրթություն և ներգրավում» խորագրով եռօրյա միջազգային փորձի փոխանակման դասընթաց:

Անդամակցություն

2004թ. առ այսօր՝ Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ
2008թ. առ այսօր՝ ԻԿՕՄ(Թանգարանների միջազգային խորհուրդ) Հայաստանի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Էդիտ Պրինտ: 2007թ. 196 էջ
2. Գրքի դերը ժամանակակից կրթության և դաստիարակության գործում, Հայկական տպագրության 500-ամյակը (1512-2012): Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցության համակարգում/հանրապետական գիտաժողովի (2010թ. ապրիլ 15-16) զեկուցումների ժողովածու, Երևան. Մանկավարժ, 2010թ., էջ 107:
3. К вопросу о подготовке музейных специалистов, // Թանգարան գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, # 2,Երևան,2010թ,էջ 110.
4. Թանգարանի և դպրոցի համագործակցության դերը դպրոցականների պատմական գիտակցության ձևավորման հարցում, Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նոյեմբեր 19-21, 2009թ.:Ե., Մանկավարժ, 2010, էջ 10-12
5. Թանգարանային էքսկուրսիա, // Թանգարան գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, # 3, Երևան, 2011թ., էջ 247
6. Международные тренинги как эффективное средство подготовки музейных работников
Диалог культур: Армения и мировая культура: сборник научных статей, Гюмри, Изд-во “Импроритм” 2011г.,238 с., стр 190-196
7. Գիտակրթական գործունեության ընթացքը Հայաստանի թանգարաններում, ԻԿՕՄ-ՍԵԿԱ-ի տարեկան միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2012թ., էջ 18
8. Музей как дополнительное образовательное пространство. Диалог культур: Армения и мировая культура: сборник научных статей, Гюмри, Изд-во “Импроритм”, 2013 г., стр. 177-182
9. “Проблемы подготовки музейных кадров” Журнал “Музей” № 11/ Тема номера: “Уроки Армении”, Москва, “Панорама”, 2014, стр. 72
10. «Կրթությունը թանգարանում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, Էդիտ Պրինտ: 2016թ., 84 էջ
11.«Էքսկուրսավարության հիմունքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Հեղինակներ՝ Լ. Գևորգյան, Ա.Գրիգորյան Երևան, 2016թ.,147 էջ

Պարգևներ
ՀՀ Մշակույթի նախախարարություն, պատվոգիր տրված ազգային մշակույթի բնագավառում ունեցած ակնառու վաստակի համար, 2015թ. 85-Ա հրաման
ՀՀ պատերազմի և զինված ուժերի վետերանների կոմիտեի պատվոգիր տրված կոմիտեի աշխատանքներին, երիտասարդության ռազմահայրենասիրության դաստիարակության, ինչպես նաև կոմիտեի գործունեությանը սատարելու համար, 2016թ.:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն