ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Գևորգի Կիրակոսյան
25.02.2016

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

kirakosyanalvard10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
Ավարտել է ԵՊՀ ասպիրանտուրան, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի դասիչը՝ 03.00.15-գենետիկա, ատենախոսության թեման.-«Մարդու լիմֆոցիտների կուլտուրայում կոֆեինի և 3-ամինոբենզամիդի սենսիբիլիզացնող ազդեցության մեխանիզմները», 03. 00.15 «Գենետիկա» մասնագիտությունով

Աշխատանքային փորձ
2009թ.-ից մինչև այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2001թ.– Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
15.08.1992-10.11.1999 Հոգեկան առողջության պահպանության և վերականգնման «Ստրես» կենտրոնի հոգեֆարմակալոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Գենետիկա
Կենսաբանական քիմիա
Մագիստրատուրա
Մոլեկուլային գենետիկայի ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեգենետիկա, կենսաբանության էլեկտրոնային դասընթացի մշակում

Վերապատրաստումներ
24.01.2005-16.03.2005թ. Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագրով «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտությամբ
12.12.2016-23.12.2016թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած կենսաբանության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց

Անդամակցություններ
«Инфоурок», LinkedIn,

Հրապարակումներից՝
1. Կիրակոսյան Ա. Գ., Եղիազարյան Մ.Զ. Աճի և զարգացման տեմպերի վրա գենետիկական և շրջապատող միջավայրի գործոնների դերի գնահատումը հայուհիների մենարխի տարիքի հաշվառման օրինակով, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Խ.Աբավյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան §Մանկավարժ¦, 2010թ, էջ 28-30
2. Կիրակոսյան Ա. Գ., Գենետիկայի խնդիրների ժողովածու ուսումնական ձեռնարկ Երևան, Զանգակ, 2010թ
3. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Հարդի-Վայենբերգի օրենքի օգտագործումը կենսաբանության որոշ խնդիրների լուծման համար, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2011, №2-3 (14-15), էջ 137-144
4. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., «Ժառանգականության հիմնական օրինաչափությունները» թեման ստուգող-ամփոփող դաս, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկական բնագիտական կրթական III գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 27-28 ապրիլի, 2012թ.,էջ 38-39
5. Киракосян А.Г., А.С. Мовсесян, Р.М. Арутюнян, Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды, ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, Երևան, №3, 2012, էջ 50-56
6. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Բնական ընտրությունը որպես էվոլյուցիայի ուղղորդող գործոն և «Բնական ընտրության ձևերը» թեմաների դասավանդման մեթոդաբանությունը, §Մանկավարժություն¦ №4 2013թ, էջ 53-59
7. Կիրակոսյան Ա.Գ., Հակոբյան Մ.Զ., «Բջջի բաժանումը» թեմայի մեթոդական մշակումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք, 2014, №3-4,էջ 125-130
8. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զալինյան Գ.Գ., Մարդու գենետիկայի մեթոդներ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2014թ.,
9. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության դպրոցական դասընթացում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման օրինակներ, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկ. բնագ. կրթ. IV գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 3-4 մայիսի, 2014թ., էջ 142-144
10. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության ուսուցման ավանդական և նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համադրմանն առնչվող մեթոդական մոտեցումներ, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան ՊՄԻ, Գիտ. տեղեկագիր, Պրակ Բ, № 1, 2014թ., էջ 277-282
11. Կիրակոսյան Ա.Գ., Կան արդյոք նախադրյալներ և ինչու է դա այդպես, Առողջապահություն, № 3(308),ISSN 0518-7206, 2015թ., էջ 40-42
12. Կիրակոսյան Ա.Գ., Գասպարյան Ա.Ս., Կենսաբանություն նկարներով, գծապատկերներով և աղյուսակներով -ուսումնական ձեռնարկ, 2017թ
13. Kirakosyan A.G., Sadoyan R.R., STUDY OF INHERITANCE NATURE OF MOTOR AND SPATIAL VISUALIZATOIN ABILITIES IN THE FAMILIES INHABITING IN VARIOUS REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, PROCEEDINGS OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY, C h e m i s t r y a n d B i o l o g y, 2017, 51(3), p. 209–212
14. Kirakosyan A.G., Sadoyan R.R., Vardapetyan A.R., THE NATURE OF INHERITANCE OF MOTOR AND SPATIAL VISUALIZATOIN ABILITIES, EVANSYS, Новации в области естественных и математических наук, Выпуск III, Международная научно-практическая конференция г. Рязань, март 2018г.,с.19-22
15. Կիրակոսյան Ա.Գ., Գասպարյան Ա.Ս., Վարդապետյան Ա.Ռ., ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ ՁևԱՓՈԽՎԱԾ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու

Լեզուներ
Ռուսերեն
Անգլերեն