ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Գևորգի Կիրակոսյան
25.02.2016

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

kirakosyanalvard10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն
Ավարտել է ԵՊՀ ասպիրանտուրան, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի դասիչը՝ 03.00.15-գենետիկա, ատենախոսության թեման.-«Մարդու լիմֆոցիտների կուլտուրայում կոֆեինի և 3-ամինոբենզամիդի սենսիբիլիզացնող ազդեցության մեխանիզմները», 03. 00.15 «Գենետիկա» մասնագիտությունով

Աշխատանքային փորձ
2009թ.-ից մինչև այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2001թ.– Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
15.08.1992-10.11.1999 Հոգեկան առողջության պահպանության և վերականգնման «Ստրես» կենտրոնի հոգեֆարմակալոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Գենետիկա
Կենսաբանության խնդիրների լուծում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեգենետիկա, կենսաբանության էլեկտրոնային դասընթացի մշակում

Վերապատրաստումներ
24.01.2005-16.03.2005թ. Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագրով «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտությամբ

Անդամակցություններ
«Инфоурок», LinkedIn

Հրապարակումներ
1. Կիրակոսյան Ա. Գ., Եղիազարյան Մ.Զ. Աճի և զարգացման տեմպերի վրա գենետիկական և շրջապատող միջավայրի գործոնների դերի գնահատումը հայուհիների մենարխի տարիքի հաշվառման օրինակով, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Խ.Աբավյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան §Մանկավարժ¦, 2010թ, էջ 28-30
2. Կիրակոսյան Ա. Գ., Գենետիկայի խնդիրների ժողովածու ուսումնական ձեռնարկ Երևան, Զանգակ, 2010թ
3. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Հարդի-Վայենբերգի օրենքի օգտագործումը կենսաբանության որոշ խնդիրների լուծման համար, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2011, №2-3 (14-15), էջ 137-144
4. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., «Ժառանգականության հիմնական օրինաչափությունները» թեման ստուգող-ամփոփող դաս, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկական բնագիտական կրթական III գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 27-28 ապրիլի, 2012թ.,էջ 38-39
5. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., «Բնական ընտրություն» թեմայի դասավանդման մեթոդաբանությունը, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկ. բնագ. Կրթ. III գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 27-28 ապրիլի, 2012թ., էջ 39-41
6. Киракосян А.Г., А.С. Мовсесян, Р.М. Арутюнян, Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды, ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, Երևան, №3, 2012, էջ 50-56
7. Киракосян А.Г., А. О. Тавил-Шателян, Оценка влияния некоторых факторов окружающей среды на частоту рождаемости детей-олигофренов, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, III Պրակ, Երևան 2014թ., էջ 89-93
8. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Բնական ընտրությունը որպես էվոլյուցիայի ուղղորդող գործոն և «Բնական ընտրության ձևերը» թեմաների դասավանդման մեթոդաբանությունը, §Մանկավարժություն¦ №4 2013թ, էջ 53-59
9. Կիրակոսյան Ա.Գ., Հակոբյան Մ.Զ., «Բջջի բաժանումը» թեմայի մեթոդական մշակումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք, 2014, №3-4,էջ 125-130
10. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զալինյան Գ.Գ., Մարդու գենետիկայի մեթոդներ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2014թ.,
11. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության դպրոցական դասընթացում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման օրինակներ, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկ. բնագ. կրթ. IV գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 3-4 մայիսի, 2014թ., էջ 142-144
12. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության ուսուցման ավանդական և նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համադրմանն առնչվող մեթոդական մոտեցումներ, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան ՊՄԻ, Գիտ. տեղեկագիր, Պրակ Բ, № 1, 2014թ., էջ 277-282
13. Կիրակոսյան Ա.Գ., Կան արդյոք նախադրյալներ և ինչու է դա այդպես, Առողջապահություն, № 3(308),ISSN 0518-7206, 2015թ., էջ 40-42
14. Կիրակոսյան Ա.Գ., Տեսողական-տարածական և շարժողական ընդունակությունների ժառանգման բնույթի ուսումնասիրումը, РАУ, ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 30 ноября–4 декабря 2015г.
15. Kirakosyan A.G., A.Tavil-Shatelyan, SURVEYS OF PARENTS OF CHILDREN WITH OLIGOPHRENIA IN ARMENIA IN VIEW OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS, Advanced Science, handed for printing

Լեզուներ
Ռուսերեն
Անգլերեն