ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Արտաշեսի Մինասյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyananahit26@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիակայի ամբիոն

Կրթություն
1984-1989թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը

Գիտական աստիճան 
2007թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցների և մեթոդների համակարգը /հիմնական դպրոցի 5-8-րդ դասարաններում>>, ԺԳ.00.02. <<Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա>> /աշխարհագրություն/ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2011թ. - Դոցենտ: Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2007թ.-Դասախոս: Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, աշխարհագրության և աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2005թ.- ՀՊՄՀ-ի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոն
2005-2005-Սլավոնական Համալսարան
2005-2007թթ-Լազարյանի անվան ինտիստուտ
2000-2011թթ.- թիվ 127 միջն. դպրոց
1997-1999թթ.- <<Ուսուցչի ստեղծագործական վարպետանոց>> միջն. մասնավոր 1995-1997թթ.- <<Վեվգիմ>> միջն. մասնավոր դպր.
1989-1995թթ.- թիվ 53 միջն. դպրոց
1989- 1989 թթ թիվ 176 միջն. դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝
Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա օժանդակ դպրոցում
Մագիստրատուրա՝
Աշխարհագրության դասի արդիականացում
Աշխարհագրության ուսուցչի մասնագիտական վարպետություն
Աշխարհագրության ուսուցման տեխնոլոգիաները
Լեռնային տարածքների կայուն զարգացում

Գիատական հետաքրքրությունների շրջանակը

աշխարհագրության դասավանդմա մեթոդիկա, օլիգոմանկավարժություն, հոգեբանական մանկավարժություն

Վերապատրաստումներ
2017. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ կազմակերպված աշխարհագրության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց.

Հատուկ փորձառություններ
• Ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեի մասնակցություն
Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոն ռազմավարական ուղենիշեր եվ իրականացման պլան-ժամանակացույց–ի կազմման մասնակցություն
• Աշխարհագրության դասի արդիականացում դասընթացի ծրագրի մշակում
• Աշխարհագրության ուսուցչի վարպետություն դասընթացի ծրագրերի մշակում:
• Աշխարհագրություն մասնագիության բակալավրիատի մասնագիտական կրթական ծրագրի և Աշխարհագրություն մասնագիության մագիստրատուրայի մասնագիտական կրթական ծրագրի մշակման շարունակական գործընթացի մասնակցություն:
• Աշխարհագրության ուսուցման կազմակերպման մեթոդների մշակում և ներդնում ամբիոնի ուսումնական գործընթաց:
• Սոցիալական կայքում մասնագիտական ,,Աշխարհագրության ուսուցիչների և ուսանողների մեթոդմիավորում,, խմբի ստեղծում մասնագիտության քարոզման և հանրայնականացման նպատակով:
• Մանկավարժական պրակտիկայի չափորոշիչների և ծրագրերի մշակում
• Աշխարհագրություն մասնագիության բակալավրիատի մասնագիտական կրթական ծրագրի համար:
• Մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակի պաշտպանության չափորոշիչների մշակում և ներդնում ֆակուլտետի ուսումնական գործընթաց:
• Դաշտային ուսումնական պրակտիկայի ծրագրերի և չափորոշիչների մշակում արտասահմանյան երկրների հետ համագործակցության նպատակով:
• Աշխարհագրություն մասնագիության բակալավրիատի մասնագիտական կրթական ծրագրի համար:
• Թեստային առաջադրանքների համակարգի մշակում բակալավրիատի մասնագիտական կրթական ծրագրի միջանկյալ ստուգումների համար:
• Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի լաբորատոր և գործնական աշխատանքների մշակում բակալավրիատի մասնագիտական կրթական ծրագրի համար:
• Աշխարհագրության բաժնի ուսանողների հետ համահեղինակությամբ հոդվածների հրատարակում:
• Աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի որակի պաստասխանատուի գործառույթների իրականացում:

Հրապարակումներ
1. Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները, ուսումնական ձեռնարկ, <Էդիկ Թանգյան>, Երևան, 2011թ, 6 մամուլ
2. Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիկա, ուսումնական ձեռնարկ, <Էդիկ Թանգյան>, Երևան, 2013թ, 23 մամուլ
3. Աշխարհագրության ժամանակակից դասի պլանավորումն ու կառուցվածքը անձնակողմնորոշիչ պարադիգմի համատեքստում, ,,Մխիթար Գոշ,, Գիտամեթոդական հանդես, Հասարակական գիտություններ հ 4-6. 2013, էջ 74-78
4. 3.Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման պարադիգմի ազդեցությունը աշխարհագրության ժամանակակից դասի կառուցվածքի վրա, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի /2012թ.դեկտեմբերի 14/, 3-պրակ: Երևան-2014, էջ123-126
5. Ուսումնաճանաչողական մանկավարժական պրակտիկայի փորձնական ծրագրի վերլուծություն, Модернизация образования в контексте современных педагогоческих парадигм, Сборник научно-образовательных докладов и статей, Ереван, АГПУ-2014, стр 222-228
6. Լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիակայից, Էդիկ Թանգյան>, ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, 2015թ, 104 էջ
7. Պատանի աշխարհագետների հետազոտությունները Հայկական լեռնաշխարհի Մերձարաքսյան ծալքաբեկորավոր լեռների մարզի Երախի լեռներում , ՀՊՄՀ,հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին/ 2015 մարտի 24-25, էջ 417-440
8. Էկոլոգիական զբոսաշրջության հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ,, Ասողիկ,, հրատ., Երևան 2016.
9. Աշխարհագրության ուսուցումը ներառական կրթության պայմաններում, ,,Մանկավարժական միտք,, հանդես, ,,Զանգակ,, հրատ., Եր.,2017, հ 1-2, էջ 328-333
10. Աշխարհագրություն մասնագիտության մանկավարժական պրակտիկայի ուղեցույց, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ,,Էդիկ Թանգյան,, հրատ., Եր., 2016., 90էջ
11. Проверка и контроль результатов обучения географии, Международная научно-практическая конференция. Инновационные технологии педагогики и психологии. г. Оренбург , сентябрь 2016, с 9-12
12. Применение технологических карт при подготовке учебно-полевой практики студентов отделения географии. Сборник научных трудов по итогам международной научно-рактической конференции. № 4. г. ИЦРОН Ростов-на-Дону, 2017. с. 46-49
13. УЧЕБНО- ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГЕОГРАФИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ, Инфоурок Международный образовательный интернет-проект Свидетельство о регистрации СМИ «Проект«Инфоурок» Эл № ФС77-60625
14. Внеаудиторные работы-как реклама вуза и специальности учителя географии, ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО В РЕКЛАМНОМ И PR-КРЕАТИВЕ, Сборник научных трудов, Орел, Орел ГУЭТ, 2017 , с. 93-97
15. Ուսումնական փորձերի կիրառման անհրաժեշտությունն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում, ,,Մխիթար Գոշ,, Գիտամեթոդական հանդես, Հասարակական գիտություններ 2017, հ 1-2. էջ 37-41
16. Սովորողների գեոէկոլոգիական կրթության կազմակերպումը աշխարհագրական խմբակի շրջանակներում, Կոնստրուկտիվ /կառուցողական/ աշխարհագրության ժամանակակից հիմնաղնդիրները, Եր. Լիմուշ.2019:
17. Բուհի մասնագիտական կոմպետենցիաների դերը ուսուցչի կոնստրուկտիվ աշխարհագրական գիտելիքների ձևավորման գործում, Կոնստրուկտիվ /կառուցողական/ աշխարհագրության ժամանակակից հիմնաղնդիրները, Եր. Լիմուշ.2019
18. Աշխարհագրական թելադրությունը, իբրև գիտելիքների ամրապնդման   և ստուգման ձև, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր (հումանիտար գիտություններներ), հ.2-3 (14-15) «Մանկավարժ» հրատ., Երևան, 2019
19. Սովորողների գեոէկոլոգիական կրթության կազմակերպումը աշխարհագրական խմբակի շրջանակներում. Կոնստրուկտիվ /կառուցողական/ աշխարհագրության ժամանակակից հիմնաղնդիրները, Եր. Լիմուշ, 2019
20. Բուհի մասնագիտական կոմպետենցիաների դերը ուսուցչի կոնստրուկտիվ աշխարհագրական գիտելիքների ձևավորման գործում, Կոնստրուկտիվ /կառուցողական/ աշխարհագրության ժամանակակից, 2019
21. Աշխարհագրության կորսված գործառույթն ու դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը, ՇäÐ «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով.2021
22. Ուսումնական համալիր պրակտիկա և դպրոցական էկոզբոսաշրջություն, ներկայացված է տպագրության: 2022

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1808-1553

Լեզուներ` ռուսերեն