ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Հարությունի Հարությունյան
31.12.2015

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

harutyunyananahit01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2003-2008թթ. – Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1998-2003թթ. – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2011թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա՝ Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում, Ժ. 02. 01.

Աշխատանքային փորձ
2004 առ այսօր – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, Հայոց լեզվի պատմություն

Հրապարակումներ
1. Բարդ բառերի ածական//գոյական տարարժեքությունը գրաբարում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Հայագիտական հանդես», № 2-3 (26-27), Ե., 2014, էջ 13-21։
2. Ածական //գոյական արժեքներ համատեղող ածանցավոր բառերը գրաբարում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», № 2(44), Եր., 2019, էջ 36-46։
3. Ածական // մակբայ արժեքներ համատեղող բարդ բառերը գրաբարում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», № 2(47), Եր., 2020, էջ 3-12։
4. Формирование слов с утроенным частеречным значением в грабаре, Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам LIV Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 11(48). – М., Изд. «Интернаука», 2021, с. 20-26.
5. Ածական//գոյական արժեքներ համատեղող պարզ բառերը գրաբարում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», № 2(61), Եր., 2023, էջ 18-27։
SubmissionURL: https://armenianstudies.aspu.am/index.php/armenianstudies/authorDashboard/submission/45

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3758-9122  

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, (անգլերեն կարդում և թարգմանում է բառարանով)