ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Ժուլվերի Մուրադյան
15.02.2016

Բան. գիտ թեկ., դոցենտ

muradyananahit42@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Ա. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1987-1990թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ (« Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ)
• 1983-1987թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ, Լենինյան կրթաթոշակառու

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` «Նախդրավոր և նախադրությամբ կառույցներով գոյականական բառակապակցությունները հայերենում», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտխորհուրդ, մասնագիտությունը` 10.02.02


Աշխատանքային փորձ

2017-ից՝ Ա. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2015-2017թթ. սեպտեմբերից ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1992 -2015 թթ. սեպտեմբեր ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
• Ժամանակակից հայոց լեզու ( Ձևաբանություն)
• Իմաստաբանություն
• Հայոց լեզվի պատմական քերականություն
• Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
• Հայոց լեզու և գրականություն
• Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
• Լեզվաբանության ներածություն
Մագիստրատուրա
• Բառակազմական կաղապարները հայերենում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` ժամանակակից հայոց լեզու (արևելահայերեն և արևմտահայերեն), լեզվի տեսություն, լեզվի պատմություն

Հրապարակումներ
1. Վերլուծական բարդությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատությունում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Ե., 2013թ., հունիսի 23-24, (համահե - ղինակ Օ. Խաչատրյան):
2. Функциональные и структурные особенности предложных субстантивных словосочетаний в восточном и западном современном армянском языке,9 международная конференция по армянскому языку(Сборник тезисов), Санкт-Петербург,Нестор-История,2012г.,ИЛИ РАН.
3. Կապային և նախդրավոր կառույցներավ գոյականական բառակապակ- ցությունների կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունները արևմտահայերենում և արևելահայերենում , «Ջահուկյանական ընթերցում- ներ», միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2014թ., հունիսի 12-13:
4. Բայական հիմքերով բաղադրությունները ժամանակակից հայերենում, Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվ. մանկավարժական ինստիտուտ, հանրա- պետական գիտաժողով‵ նվիրված հիմնադրման 80- ամյակին (2014թ., հոկտ., 30-31), Գիտական տեղեկագիր, 2014թ., N1, Պրակ Բ:
5. Structural and functional peculiarities of prepositional structures noun patterns in western and esatern Armenian, Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 7th international symposium 16th June, 2015, East West Association for Advanced Studies and Higher Efucation GmbH, Vienna.

Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան» պատվոգիր (2007թ.)

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն, լատիներեն, անգլերեն(կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ):