ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Ժուլվերի Մուրադյան
15.02.2016

Բան. գիտ թեկ., դոցենտ

muradyananahit42@aspu.am, anahit.muradyan.1966@mail.ru

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արարատ Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
•1983-1987թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ, Լենինյան կրթաթոշակառու
• 1987-1990թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ («Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` «Նախդրավոր և նախադրությամբ կառույցներով գոյա¬կա¬նա-կան բառակապակցությունները հայերենում», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական ման¬կա¬վար¬ժա¬կան ինստիտուտի գիտխորհուրդ, մասնագիտությունը` 10.02.02
Աշխատանքային փորձ
1992 - 2004թթ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2004-2015թթ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2015-2017 թթ. ՀՊՄՀ Աշոտ-Տեր Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
2020թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Ա. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Ժամանակակից հայոց լեզու (Բառագիտություն , Շարահյուսություն)
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Մագիստրատուրա
• Բառակազմական կաղապարները հայերենում
• Իմաստաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ժամանակակից հայոց լեզու (արևելահայերեն և արևմտահայերեն), գրաբար, լեզվի պատմություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
• 2012թ.- Երևան, ԵՊՀ
• 2012թ.- Սանկ-Պետերբուրգ
• 2013- Երևան, ԱՀ
• 2013-երևան,ԵՊՀ
• 2014-Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,
• 2014-Գյումրի ,
• 2015--Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
• 2015-Վիեննա,Ավստրիա
• 2015-Վանաձոր
• 2016- Վանաձոր
• 2019-Երևան

Հրապարակումներ
Շուրջ 35 հոդված, մենագրություն ՝ նվիրված հայոց լեզվի, լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի, հայերենի երկու տարբերակների , ինչպես նաև գրաբարի և միջին հայերենի տարաբնույթ հարցերին

1. Հարադրական բարդությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատությունում, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 90 -ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2012թ., դեկտեմբերի 14, պրակ.2, «Մանկ.» հրատ.:
2. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի նորաբանություններ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ.ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,Ե., 2012թ., հունիսի 7-11, «Զանգակ» հրատ. :
3. Վերլուծական բարդությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատությունում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ.ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ ,Ե., 2013թ., հունիսի 23-24 (համահեղ.`Օ.Խաչատրյան):
4. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» երկի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, «Հայրենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտժողովի զեկուցումների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Ե.,2013 թ.,ապրիլի 12-13:
5. Модели сочетаний глагольных основ в современном армянском языке, Материалы международной научной конференции по проблемам продовольственной обеспеченности и биоразнообразия, 7-8 ноября,Национальный аграрный университет Армении, Ереван, 2014.
6. Функциональные и структурные особенности предложных субстантивных словосочетаний в восточном и западном современном армянском языке, IX международная конференция по армянскому языкознанию(Сборник тезисов), Санкт-Петербург, Нестор-История, 2012г., ИЛИ РАН.
7. Վարդան պատմիչի «Պատմություն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավները» hայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, հոկտեմբեր 17-19, 2014թ., ՀՀ ԳԱԱ Հ.ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Գիտություն » հրատ. /համահեղ.՝ Օ.Խաչատրյան/:
8. Կապային կառույց + գոյական կաղապարով բառակապակցությունների կառուցվածքային ու գործառական առանձնահատկությունները արևմտահայերենում և արևելահայերենում,«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ ,Ե. 2014թ., հունիսի 12-13:
9. Բայական հիմքերով բաղադրությունները ժամանակակից հայերենում, Հանրապետական գիտաժողով , Նվիրված Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվ. մանկավարժական ինստիտուտ հիմնադրման 80- ամյակին, ՙԳիտական տեղեկագիր», 2014թ., հոկտ., 30-31, 2014թ., N1, Պրակ Բ:
10. Structural and functional peculiarities of prepositional structures noun patterns in western and esatern 16th June, 2015, East West Armenian, Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 7th international symposium Association for Advanced Studies and Higher Efucation GmbH, Vienna.
11. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության համադրական բարդությունները, ՙԱրդի բա¬նասիրության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նվիրված Մ. Աբեղ¬յա¬նի ծննդյան 150-ամյակին ,ՎՊՀ., Ե.,2015, նոյեմբերի 4-5, «Վարդան Մկրտչյան Ֆեոդորի» ԱՁ:
12. Գրաբարի և միջին հայերենի նախդրավոր և նախադրությամբ կառույցներով գոյականական բառա¬կա¬պակ-ցությունների զուգադրական բնութագիրը, Հայրենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, հոկ¬տեմ¬բերի 7- 9, 2015, Զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտւտ, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-տություն» հրատ.:
13. Վարդան պատմիչի «Պատմություն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի նորակազմությունները, «Լե¬զուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» 4-րդ միջազգային գի¬տա-ժողով ,Նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվ. պետ. համալսարան, Ե., 2016թ.:
14. Բայական հիմքերով բարդությունների բառակազմական կաղապարները հայերենում, Հանրապետական գիտաժողովի ղեկուցումների ժողովածու, Նվիրված Ա.Աբրահամյանի ծննդյան 100- ամյակին,Ե., 2019թ., ՀՊՄՀ:
15.Խ.Աբովյանի գեղարվեստական արձակի բառապաշարը, «Հայոց լեզվի մեթոդիկայի հիմնահարցերը բուհական կրթության արդի պայմաններում» հանրապետական գիտաժողով, Ե., 2019թ., հոկ.17,ՀՊՄՀ /տպ.ընթ.մեջ/:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6842-2195 

 

 Մասնագիտական վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան» պատվոգիր (2007թ.)

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն,լատիներեն