ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Ժուլվերի Մուրադյան
15.02.2016

Բան. գիտ թեկ., դոցենտ

muradyananahit42@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արարատ Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
•1983-1987թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ, Լենինյան կրթաթոշակառու
• 1987-1990թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ («Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` «Նախդրավոր և նախադրությամբ կառույցներով գոյականական բառակապակցությունները հայերենում», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտխորհուրդ, մասնագիտությունը` 10.02.02

Աշխատանքային փորձ
1992 - 2004թթ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2004-2015թթ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2015-2017 թթ. ՀՊՄՀ Աշոտ-Տեր Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
2020թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Ա. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Ժամանակակից հայոց լեզու (Շարահյուսություն)
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Մագիստրատուրա
Բառակազմական կաղապարները հայերենում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու (արևելահայերեն և արևմտահայերեն), գրաբար, լեզվի պատմություն
Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
• 2012թ. - Երևան, ԵՊՀ,
• 2012թ. - Սանկ-Պետերբուրգ,
• 2013- Երևան, ԱՀ,
• 2013-երևան, ԵՊՀ,
• 2014-Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,
•2014-Գյումրի,
• 2015--Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,
•2015-Վիեննա, Ավստրիա,
•2015-Վանաձոր,
•2016-Վանաձոր,
• 2019-Երևան,
•2021-Երևան:

Հրապարակումներ
Շուրջ 40 հոդված, մենագրություն՝ նվիրված հայոց լեզվի, լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի, հայերենի երկու տարբերակների, ինչպես նաև գրաբարի և միջին հայերենի տարաբնույթ հարցերին

1. Հարադրական բարդությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատությունում, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 90 -ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2012թ., դեկտեմբերի 14, պրակ. 2, «Մանկ.» հրատ.:
2. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի նորաբանություններ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ե., 2012թ., հունիսի 7-11, «Զանգակ» հրատ.:
3. Վերլուծական բարդությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատությունում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, Ե., 2013թ., հունիսի 23-24 (համահեղ.` Օ.Խաչատրյան):
4. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» երկի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, «Հայրենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտժողովի զեկուցումների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Ե., 2013 թ., ապրիլի 12-13:
5. Модели сочетаний глагольных основ в современном армянском языке, Материалы международной научной конференции по проблемам продовольственной обеспеченности и биоразнообразия, 7-8 ноября, Национальный аграрный университет Армении, Ереван, 2014.
6. Функциональные и структурные особенности предложных субстантивных словосочетаний в восточном и западном современном армянском языке, IX международная конференция по армянскому языкознанию (Сборник тезисов), Санкт-Петербург, Нестор-История, 2012 г., ИЛИ РАН.
7. Վարդան պատմիչի «Պատմություն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավները» hայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, հոկտեմբեր 17-19, 2014թ., ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Գիտություն» հրատ. /համահեղ.՝ Օ. Խաչատրյան/:
8. Կապային կառույց + գոյական կաղապարով բառակապակցությունների կառուցվածքային ու գործառական առանձնահատկությունները արևմտահայերենում և արևելահայերենում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, Ե. 2014թ., հունիսի 12-13:
9. Բայական հիմքերով բաղադրությունները ժամանակակից հայերենում, Հանրապետական գիտաժողով, նվիրված Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ հիմնադրման 80- ամյակին, ՙԳիտական տեղեկագիր», 2014թ., հոկտ., 30-31, 2014թ., N 1, Պրակ Բ:
10. Structural and functional peculiarities of prepositional structures noun patterns in western and esatern 16 th June, 2015, East West Armenian, Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 7th international symposium Association for Advanced Studies and Higher Efucation GmbH, Vienna.
11. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության համադրական բարդությունները, ՙԱրդի բանասիրության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նվիրված Մ. Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին, ՎՊՀ., Ե.,2015, նոյեմբերի 4-5, «Վարդան Մկրտչյան Ֆեոդորի» ԱՁ:
12. Գրաբարի և միջին հայերենի նախդրավոր և նախադրությամբ կառույցներով գոյականական բառակապակցությունների զուգադրական բնութագիրը, Հայրենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, հոկտեմբերի 7-9, 2015, Զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտւտ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.:
13. Վարդան պատմիչի «Պատմություն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի նորակազմությունները, «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» 4-րդ միջազգային գիտաժողով, նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Ե., 2016թ.:
14. Խ. Աբովյանի գեղարվեստական արձակի բառապաշարը, «Հայոց լեզվի մեթոդիկայի հիմնահարցերը բուհական կրթության արդի պայմաններում» հանրապետական գիտաժողով, Ե., 2019թ., հոկ. 17, ՀՊՄՀ /տպ. ընթ. մեջ/:
15. Բայական հիմքերով համադրական բարդությունների կաղապարները ծամանակակից հայերենում, «Հայագիտական հանդես », N5(59), Ե., 2022թ, ՀՊՄՀ:
16. Сопоставительный анализ субстантивных словосочетаний с производными и непроизводными предложными структурами в грабаре и спеднеармянском языке, III Международная научно-практическая конференция «European conference on languages, literature and linguistics», Прага,20 сентября 2023 г. /տպ.ընթ.մեջ/:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6842-2195

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

Պարգևներ
2022թ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանի առթիվ՝ անբասիր աշխատանքի և երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ներդրման համար (պատվոգիր),
2022թ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանի առթիվ (շքանշան),
2007թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում ունեցած ներդրման համար (պատվոգիր):

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն, լատիներեն