ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Վահանի Մանուկյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

manukyananahit41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն 
2010թ.Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
1998- 2003թթ. Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ ամբիոնի հայցորդ,
1983-1988 թթ. Վ.Ի.Լենինի անվան Մոսկվայի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, սուրդոմանկավարժության բաժին, մասնագիտությունը՝ սուրդոմանկավարժ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, “Развитие речи у дошкольников с нарушением слуха в процессе игровой деятельности” խորագրով, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.03 - <<Հատուկ մանկավարժություն>>

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1988-1998 թ. խուլ երեխաների գիշերօթիկ դպրոցի ուսուցիչ, սուրդոմանկավարժ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ ` Սուրդոմանկավարժություն, Ն/դ սուրդոմանկավարժություն, Բանավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա, Առարկայագործնական ուսուցման մեթոդիկա, Լսողության խանգարում ունեցող ն/դ տարիքի երեխաների կրթության և դաստիարակության մանկավարժական տեխնոլոգիա, Գրավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա
Մագիստրատուրա` Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների վաղ դաստիարակությունը, Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման վերբոտոնալ համակարգը, Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների խոսքի ռիթմիկ-առոգանական կողմ ի զարգացումը
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները, լսողության խանգարում ունեցող վաղ, ն/դ և դպրոցական տարիքի երեխաների կրկության և դաստիարակության հիմնախնդիրները, ԼԽՈՒԵ-ի խոսքի զարգացման գործընթացը, արտաբերական կարողությունների և հմտությունների զարգացման գործընթացը, ԼԽՈՒԵ-ի առարկայագործնական ուսուցումը:

Վերապատրաստումներ
1989թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Մոսկվայի Գիտահետազոտական ինստիտուտում
1998–2008 թթ VAD շվեյցարական կազմակերպության կողմից կազմակերպված սեմինարների մասնակցություն
2015-2016թթ.-ն մանկավարժական համալսարանում վերապատրաստման դասընթացների մասնակցություն
Հրապարակումներ`
1. Манукян А.В. Анализ уровня развития письменной речи у школьников, имеющих нарушения слуха - <<Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> միջազգային գիտագործնական հոդվածների ժողովածու /TempusAspire/ Եր., 2015, 282-287 с.
2. Մանուկյան Ա.Վ. Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների բանավոր խոսքի զարգացումը խաղային գործընթացում – /Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ Եր., 2012, 254 էջ
3. Մանուկյան Ա.Վ. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ տարվող սուրդոմանկավարժական աշխատանքները – /Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ Եր., 2008, 112 էջ
4. Լսողական ընկալում և արտաբերման ձևավորում //Ծրագիր-ձեռնարկ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցի 5-9-րդ դասարանների համար// Եր., 2008 – համահեղինակ
5. Առարկայագործնական ուսուցում //Ծրագիր- ձեռնարկ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցի 1-4-րդ դասարանների համար//, Եր., 2007, 278 էջ – համահեղինակ
6. Լսողական ընկալման զարգացում և արտաբերման ուսուցում // Ծրագիր-ձեռնարկ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցի 1-4-րդ դասարանների համար// Ե., 2007, 99 էջ - համահեղինակ

Լեզուներ` ռուսերեն