ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Մարատի Սարգսյան
05.02.2016

Դեկանի օգնական, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս

sargsyananna1@aspu.am, sargsyananna21@aspu.am

Դեկանի օգնական /Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2018-2023 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի Վ. Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ՝ հայ գրականության գծով
2016-2018թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, մասնագիտություն՝ «Մանագիտական մանկավարժություն (Հայոց լեզու և գրականություն)»
2012-2016թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ, մասնագիտություն՝ «Հայոց լեզու և գրականություն»

Գիտական աստիճան
2023-ին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեման՝ «Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ» (ԲՈՀ-ի ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 003 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2023 թ. առ այսօր Վ. Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2018թ. առ այսօր բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի օգնական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական բնագավառի նորություններ, նոր և նորագույն հայ գրականություն

Վերապատրաստումներ
2021 - Article submission academic journal process and peer review system in an at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov Elsevier Research Solutions
2021 - Unconventional publication formats - Data paper & Preprints and Mendeley reference manager at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov, Elsevier Research Solutions, Maxim Filatov, Elsevier Research Solutions
2021 - Scopus Author Profile and the options of its correction at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov, Elsevier Research Solutions
2021 - Common Skills for Promoting Scholarly Articles: The Methods to Increase Citation and Readership at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov, Elsevier Research Solutions
2021 - General guidelines of using journal metrics and matching sources to a manuscript at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov, Elsevier Research Solutions
2021 - Organizing a research paper for international journals at Elsevier Russia online training session, Presented by Andrey Mikhailov, Elsevier Research Solutions
2018թ.` ERASMUS+ BOOST/Հայաստանյան hամալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում/ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում
2018թ.` սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (կազմակերպչական աշխատանք/կամավոր)
2017թ.` սփյուռքահայ ուսուցիչների ամառային վերապատրաստում (կազմակերպչական աշխատանք/կամավոր)
2013թ.` ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և «Սերունդների համերաշխություն» երիտասարդական ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Վերարտադրողական առողջության խնդիրները երիտասարդության համար» դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Զապել Եսայանի մանակավարժական հայացքներից, «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմավորման 100-ամյակին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ե., 2023, էջ 1128- 1140:
2. Զապել Եսայանի քաղաքական նոր ըմբռնումների անդրադարձը «Բարպա Խաչիկ» վեպում, «Գրական թերթ», Ե., 2023, 14 հուլիս, թիվ 24 (3609), էջ 6-8:
3. Զապէլ Եսայեան. վիպական մտածողութեան հարցեր, Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները. ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021), Ե., «ՎՄՎ-Պրինտ», 2022, էջ 198-204:
4. Տաճատ Չարըքյանի և Բարսեց Սարգիսյանի կերպարների համեմատական բնութագիրը Զապել Եսայանի «Կեղծ հանճարներ»-ում, «Հայագիտական հանդես», 1 (50), Ե., 2021, էջ 109-122:
5. Մտավոր կյանքի ներկայացուցիչների նկարագիրը Զապել Եսայանի «Սպասման սրահին մեջ» վեպում, «Հայագիտական հանդես», 1 (46), Ե., 2020, էջ 77-86:
6. 20-րդ դարասկզբի հայ մտավորականը Զապել Եսայանի «Սկյուտարի վերջալույսներ» վիպակում, ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր», 2, Պրակ Բ, Գյումրի, 2020, էջ 22-28:
7. Գաղափարական անհատի հայրենասեր նկարագիրը Զապել Եսայանի «Հլուները և ըմբոստները» վիպակում, «Պատմություն և քաղաքականություն», 4 (9), Ե., 2020, էջ 55-64:
8. Զապել Եսայանը «Մասիս»-ի էջերում (20-րդ դարի սկիզբ), Հայ մամուլի դերը ազգային արժեհամակարգի ձևավորման և պահպանման գործում. ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի: Նյութեր հայ մամուլի 225-ամյակին նվիրված գիտաժողովի (28-29 նոյեմբերի 2019 թ.), Ե., 2020, էջ 218-226:
9. Զապել Եսայանի անդրանիկ վեպի հրատարակության «սպասման սրահին մեջ», «Ազգ», շաբաթաթերթ/«Ազգ-մշակույթ» հավելված/, Ե., 2019, 20 դեկտեմբեր, թիվ 48(459), էջ Բ:
10. Մտավորականության նկարագիրը Զապել Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» վիպակում, «Գիտական Արցախ», 2 (3), Ե., 2019, էջ 368-378:
11. Նրբագծեր Մ. Սարգսյանի «Սերժանտ Կարոն» վիպակի և պատերազմական թեմայի գեղարվեստական արծարծումների շուրջ, «Մաշտոց» հանդես, 2018, հ. 4, թիվ. 72, էջ Ջ-Ս:
12. Նար-Դոսի «Ես և նա» պատմվածքի ուսուցումը դպրոցում, Հայագիտական հանդես, թիվ 3 (41), Եր., 2018, էջ 173-178։
13. Պատերազմի թեման Մկրտիչ Սարգսյանի «Ճակատագրով դատապարտվածները» վեպում, Հայագիտական հանդես, թիվ 2 (40), Ե., 2018, էջ 80-89։
14. Արևշատ Ավագյանի լույսի արմատները, Ավանգարդ, Ե., 2016, թիվ 15, էջ 6:

Մասնակցություն
2023 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում կայացած՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Վլադիմիր Կիրակոսյանի հիշատակի ոգեկոչմանը նվիրված հանրապետական գիտաժողով
2022 թ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի կողմից կազմակերպված «Հայ գրերի գյուտը և հայ դպրոցը» խորագրով միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով
2021 թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կազմակերպված «100 գաղափար Հայաստանի համար» նորարարական նախագծերի և գիտատեխնիկական մշակումների մրցույթ
2021 թ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի և «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի կազմակերպած «Կյանքը և վեպի ընդգրկումները. ազդեցություններ և զարգացման ուղենիշներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով
2020 թ.՝ հայ մամուլի 225-ամյակին նվիրված «Հայ մամուլի դերը ազգային արժեհամակարգի ձևավորման և պահպանման գործում. ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի» խորագրով գիտաժողով
2019 թ.՝ Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կազմակերպված «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» խորագրով միջազգային գիտաժողով
2018 թ.` ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ԵՊՀ ՈՒԳԸ 5-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան
2017 թ.` Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված հանրապետական ուսանողական գիտաժողով
2017 թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ. ուսանողական գիտական կոնֆերանս
2017 թ.` Երևանի պետական համալսարանի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ԵՊՀ ՈՒԳԸ 4-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան
2015 թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի և «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպված հուշ-ցերեկույթ՝ «ԵԴՈՒԱՐԴ ՋՐԲԱՇԵԱՆ - 90»
2014 թ.` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի կաղմից կազմակերպված «Համո Սահյան-100» հանդիսություններ

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0005-2537-3107

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն