ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Իսրայելի Մինասյան
31.10.2016

Դասախոս

minasyananjela08@aspu.am

Դասախոս/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2010-2015- ՀՊՄՀ-ի «Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայ»-ի ամբիոնի հայցորդ
2002-2007-ՀՊՄՀ-ի «Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ»

Աշխատանքային փորձ
2007-առ այսօր ՀՊՄՀ-ի «Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոն»-ի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ և դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի ուսուցման մեթոդիկան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և հանրակրթական դպրոցում:

Հրապարակումներ
1. Գրաֆները որպես հավանականային խնդիրների լուծման միջոց-Բնագետ,երրորդ համահայկական բնագիտական կրթական գիտաժողով, հատուկ թողարկում-Երևան 2012
2. Հանրակրթական դպրոցում հավանականական խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան գրաֆների կիրառմամբ- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014
3. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության ուսուցման որոշ հարցեր- Մաթեմատիկական կրթություն, Հանրապետական գիտաժողով 23-24 հոկտեմբերի, Երևան 2014
4. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության հիմնական հասկացությունների ձևավորման մասին-Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2015
5. Ստոխաստիկայի տարրերի ուսուցման արդի հայրենական փորձը- Մաթեմատիկական կրթություն, Հանրապետական գիտաժողով 22-23 հոկտեմբերի, Երևան 2015

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն