ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Իսրայելի Մինասյան
31.10.2016

Մանկ․ գիտ․ թեկ․, դասախոս

minasyananjela08@aspu.am

Մանկ. գիտությունների թեկնածու, դասախոս /Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2010-2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ:
2002-2007 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա բաժնի ուսանողուհի:

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Հավանականությունների տեսության եվ մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում», ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա» /մաթեմատիկա/ մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2007-2016 թթ. ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս:
2016 թ. - առ այսօր ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:
2016 թ. - առ այսօր ՀՀ ԱԻ նախարարության ՃԿՊԱ-ի Բնական գիտությունների ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, Մաթեմատիկական վիճակագրություն, Մաթեմատիկական անալիզ և դիֆերենցիալ հավասարումներ, Բարձրագույն մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի ուսուցման մեթոդական հիմնահարցերը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և հանրակրթական դպրոցներում:

Վերապատրաստումներ
2016թ.- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողից պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
2020թ.-«Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակներում դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Բարդ պատահույթների հավանականությունների հաշվումը գրաֆների միջոցով,Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Մանկավարժ», 2010 թ., էջ 154-156:
2. Գրաֆների կիրառությունը հավանականությունների տեսության և կոմբինատորիկայի խնդիրների լուծման գործընթացում, Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր, Երևան, «Յասոն», 2010 թ., էջ 66-72:
3. Երկրաչափական հավանականություններ և դրանց դասավանդման առանձնահատկությունները ավագ դպրոցում, Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, Գորիս, «Զանգակ-97», 2011 թ., էջ 757-762:
4. Գրաֆները որպես հավանականային խնդիրների լուծման միջոց, Բնագետ, Երրորդ համահայկական բնագիտական կրթական գիտաժողով, Հատուկ թողարկում, Երևան, 2012թ., էջ 194:
5. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության ուսուցման որոշ հարցեր, «Մաթեմատիկական կրթություն 2» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2014թ., էջ 91-97:
6. Հավանականական մտածողության ձևավորումը և զարգացումը պարադոքսների կիրառմամբ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Մանկավարժ», 2014 թ., էջ 301-305:
7. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության հիմնական հասկացությունների ձևավորման մասին, «Մաթեմատիկան դպրոցում» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2 (99), Երևան, «AG Print», 2015 թ., էջ 44-55:
8. Երկրաչափական հավանականությունը՝ որպես մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում միջառարկայական կապերի արդյունավետ ապահովման միջոց, «Մաթեմատիկան դպրոցում» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4 (107), Երևան, «AG Print», 2016թ.,էջ 48-57:
9. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, «Մաթեմատիկական կրթություն 4» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Ճարտարագետ», 2016 թ., էջ 96-101:
10. Современный отечественный опыт обучения элементов теорий вероятностей и математической статистики, Bicник Черкаського унiверситету серiя педагогiчнi науки, № 14, Черкаси, 2016 г., С. 93-96.
11. О психолого-педагогических особенностях обучения стохастике в общеобразовательной школе, Bicник Черкаського унiверситету серiя педагогiчнi науки, № 11, Черкаси, 2017 г., С. 3-10.
12. Об эстетической привлекательности стохастических задач в системе подготовки учителей математики, Сборник статей международной научно-практической конференции «Высшая школа в контексте евроинтеграционных процессов», Черкаси, 2017 г., С. 123-125.
13. Эстетический аспект преподавания элементов стохастики в общеобразовательной школе, Сборник статей XIII международной научно-практической конференции «Артемовские чтени», Пенза, 2017 г., С. 166-168.
14. Հանրակրթական դպրոցում ստոխաստիկայի տարրերի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները, «Մաթեմատիկան դպրոցում» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4 (112), Երևան, «AG Print», 2017 թ., էջ 3-15:
15. Հավանականությունների տեսության և վիճակագրության ուսուցումը ՀՀ դպրոցներում, Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: Գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, № 11, Երևան, 2017թ., էջ 413-419:
16. Ստոխաստիկական նյութի ուսուցման գեղագիտական գրավչության մասին, «Մաթեմատիկան դպրոցում» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2 (110), Երևան, «AG Print», 2017թ., էջ 36-43:
17. Մինասյան Ա. Ի., Հանրակրթական դպրոցում «պատահույթ» և «հավանականություն» հասկացությունների ուսուցման մեթոդիկան, «Մաթեմատիկական կրթություն 5» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Ճարտարագետ», 2017 թ., էջ 202-206:
18. Հանրակրթական դպրոցում ստոխաստիկայի տարրերի դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործման ուղիները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Գիտական տեղեկագիր», N 1-2 (34-35), Երևան, 2018 թ., էջ 87-94:
19. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության՝ որպես մաթեմատիկական գիտելիքների ոլորտի, ձևավորման վելուծություն, Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: Գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, № 13, Երևան, 2018թ., էջ 199-208:
20. Ստոխաստիկայի դերն ու նշանակությունը ժամանակակից գիտակրթական համակարգերում, «Մաթեմատիկական կրթություն 6» միջազգային նյութերի ժողովածու, Երևան, «Ճարտարագետ», 2018թ., էջ 115-119:
21. Հանրակրթական դպրոցում հավանականությունների տեսության և մաթե-մատի¬կա¬կան վիճակագրության տարրերի ուսուցման նպատակների մասին, «Մաթեմատիկական կրթություն 7» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019 թ., էջ 124-129:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն