ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսյա Սերյոժայի Կաթունյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

katunyanaraqsya24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոն

Կրթությունը
2011-2013 Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ամբիոնի հայցորդ
1985թ. – 1992թ. - Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտուրա` ՙ<<Տարիքային հոգեբանություն՚>> մասնագիտությամբ
1979թ. – 1984թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման << Հովսեփ Թութունջյանի հոգեբանական հայացքները>> , ԺԹ.00.01 - <<Հոգեբանության տեսություն և պատմություն>> մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձը
2014թ-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանակավարժական համալսարանի «Ակադեմիկոս Մ. Մազմանյանի անվան Հոգեբնության ամբիոնի» դասախոս:
2019թ-ից Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ «Դասախոսների վերապատրաստման վարչություն » վերապատրաստման ծրագրի հոգեբանության դասախոս,
1993-2014թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <Ուրարտու> համալսարան, դասախոս
2010—2014թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <Ուրարտու > համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ:Ընդհանուր հոգեբանություն, Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն, Էթնիկական հոգեբանություն:
Մագիստրատուրա՝ Կախվածությունների կանխարգելման և հաղթահարման հոգեբանական տեխնոլոգիաներ, Այցելուակենտրոն թերապիա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության պատմության հիմնախնդիրները, անձի հոգեբանություն, զարգացման և կրթության հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2022 Մարտ- ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄԱՅԻՆ ՀԱՅ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, դասընթացավար՝ Պատրիսիա Ա. Պերես, Ph.D , Չիկագոյի մասնագիտական հոգեբանության դպրոց/առցանց
2021թ. 5.04-17.04- <Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրը > խորագրով վերապատրաստման դասընթաց, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ/
2019թ. հոկտեմբերի 12-ին -EMDR-ի վերահսկողության դասընթաց, վարող՝ դոկտ. Անի Քալայջյան EMDR թերապևտ, նախագահ և հիմնադիր ATOP Meningfulworld, Նյու Յորք
2019թ. հոկտեմբեր – յոթ քայլ ինտերգրատիվ բուժիչ մոդելների աշխատաժողով, վարող՝ դոկ. Անի Քալայջյան EMDR թերապևտ, նախագահ և հիմնադիր ATOP Meningfulworld, Նյու Յորք,/
2016թ․ նոյեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը/22ժամ/ - <Դեպրեսիան մեր կյանքում և դրա հաղթահարման ուղիները> //Ապագա հոգեբանական կենտրոն, վարող՝ հ․գ․թ․՝ Ա․ Բեջանյան/
2015 թ․ հոկտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 28-ը /64 ժամ/ <Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն> / /Ապագա հոգեբանական կենտրոն, վարող՝ հ․գ․թ․ Ա․ Բեջանյան/
2012 թ. Հունիսի 30 , – <<Էրիքսոնյան հիպնոս և հոգեթերապիա>>,վարող՝ Բեթթի Ա. Էրիքսոն,
2012 թ. Հունիսի 30- <<Ընտանեկան հոգեթերապիա>>,վարող՝Է. Ռուզգայթ, Տեխասի համալսարան
2012թ. Հուվար 21-22- <<Դպրոց-համայնք միավորումը հանուն ավելի լավ միջավայրի>>, Հայկական Սիվիտաս ՀԿ, USAID
1998թ. Հունիս-(EMDR) ԱԱՎ հոգեբանական մեթոդ//դասընթացի 1-ին աստիճան
1999 հունիս -(EMDR) ԱԱՎ հոգեբանական մեթոդ//դասընթացի 2-րդ աստիճան

Հրապարակումներ
1. Կաթունյան Ա.Ս. Նախադպրոցականի հուզական ինտելեկտի զարգացման մեթոդները: Ուսումնամեթոդական ուղեցույց/ Ա.Ս. Կաթունյան .-Եր.: Մեկնարկ, ,2021.- 50 էջ
2. Կաթունյան Ա.Ս. Հ.Մ. Թութունջյանի կյանքը և գիտական ուղին, Երևան 2008, Զանգակ-97, -96էջ
3. Հոգեբանության պատմությունը մասնագիտական կրթության համակարգում, Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ Տեղեկագիր, հատոր 12, Երևան 2022,էջ 217-227
4. Некоторые наблюдения о проблеме СДВГ(Синдроме дефицита внимания и гиперактивности) Вестник Медицинского института им. Меграбяна,том12,Ереван 2022,ст 179-185/ соавтор, Казарян А.А.
5. Բնավորության շեշտվածության ձևավորման վրա ազդող գործոնները, Մանկավարժական միտք,համար1-2(78-79), Երևան 2022, էջ 367-372,/համահեղինակ Ղազարյան Ա.Ա./
6. Международная научная онлайн конференция ФРАНКО-БОЛГАРСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ (памяти Анри Пиерона и Михаила Димитрова) 9; 10; 11 декабря 2021 г// Сборник статей
7. Акопян Н. Р., Катунян А. С., Хачатрян А. Г. Анализ истории психологии в научных трудах О. М. Тутунджяна и перспективы развития психологической мысли, Всероссийской конференции с международным участием «История отечественной и мировой психологической мысли: знать прошлое,анализировать настоящее, прогнозировать будущее»(VII Московские встречи по истории психологии) 01-03 июля 2021 г //Сборник статей//
8. Կաթունյան Ա. Հոգեախտաբանություն, թե նորմայի տարբերակ, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր. 2019թ
9. Կաթունյան Ա. Էթնիկական ինքնագիտակցության տարածքային բաղադրիչը, Կովկասը մեր ընդհանուր տուն/Միջազգային գիտաժողով//27-29 հոկտեմբեր,2017, Ստեփանակերտ
10. Կաթունյան Ա․Հայրենի հողը որպես էթնիկական ինքնագիտակցության բաղադրիչ։ Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները//Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր․2016թ․
11. Կաթունյան Ա. Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրները դպրոցական հոգեբանական ծառայության համատեքստում: Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները// Գիտաժողովի նյութեր,նոյեմբեր 6-7, Եր. 2014
12. H.M.Tutunjian scientific contribution to the development of history of psychology,XXIX International congresss of psychology,Berlin,Germany,July 20-25,2008
նյութեր,նոյեմբեր 6-7, Եր. 2014

ORCID ID :  https://orcid.org/ 0000-0001-5243-7296

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն