ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արեւիկ Վարդանի Խուգեյան
03.02.2016

Դասախոս

khugeyanarevik44@aspu.am

Դասախոս / Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

• 2005-2010 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասպիրանտ
• 2000-2004 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Երեխայի խոսքի զարգացման տեսություն և մեթոդիկա
• Նախադպրոցականի սոցիալ-անձնային զարգացման հիմունքներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Նախադպրոցական մանկավարժություն, երեխայի խոսքի զարգացում

Վերապատրաստումներ
Հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (2013թ. առ այսօր)

Անդամակցություն
2012թ. առ այսօր ՀՊՄՀ արհեստակցական կազմակերպության սկզբնական կրթության արհմբյուրոյի նախագահ

Հրապարակումներ
1. Մոդելավորումը որպես նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման միջոց Հ.Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Վանաձոր,2014
2. Вклад отечественных ученых в развитии дошкольного образования Дошкольное образование: история и современность Сборник научных статей, Минск 2015
3. Ներառական կրթության հիմնահարցերը նախադպրոցական հաստատություններում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ ՙՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները՚ միջբուհական, հանրապետական գիտաժողով ,Իջևան, 2015
4. Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры семьи развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будущее материалы международного форума г. Минск,2015
5. Особенности психолого-педагогической диагностики развития дошкольника. Կրթության որակի չափման,գնահատման հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015

Լեզուներ` ռուսերեն , ֆրանսերեն