ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արեւիկ Վարդանի Խուգեյան
03.02.2016

Դասախոս

khugeyanarevik44@aspu.am

Դասախոս / Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

• 2020թ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ, <<Լոգոպեդիա>> մասնագիտության մագիստրատուրա
• 2005-2010 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասպիրանտ
• 2000-2004 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ
• 1998-2000թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հենակետային վարժարան
• 1990-1998թթ. Երևանի Հովհ.Հովհաննիսյանի անվան թիվ 52 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատանքային փորձ
• 2010 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս
• 2014թ. Առ այսօր Երևանի <<Հայբուսակ>> համալսարան, <<Ռոսլին>> արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
• 2019թ. Առ այսօր ՀՀ ԿԳՄՍ ՀՄԿ վերապատրստող-մենթոր
• 2021 թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության <<Նախադպրոցական Կրթության Պետական կրթական Չափորոշչի>> մշակման աշխատանքներ (Շարժողական ոլորտի մշակման համակարգող)
• 2021թ. Երևանի <<Հայբուսակ>> համալսարանի <<Ռոսլին>> արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի կրթության որակի պատասխանատու:
• 2021թ. Ապրիլ առայսօր <<Արև օր>> երեխաների

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` Նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն, երեխայի խոսքի զարգացման տեսություն և մեթոդիկա, կրտսեր դպրոցի մանկավարժություն, ներառական կրթություն,  ժամանակակից մակավարժական տեխնոլոգիաներ, լոգոպեդիա:

 

Կարդացվող դասընթացներ

ՀՊՄՀ՝ <<Երեխայի խոսքի զարգացման տեսություն և մեթոդիկա>>, <<Դաստիարակի վարպետության հիմունքներ>>,<<Նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա>>,<<Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընտանեկան մանկավարժություն>>:

<<Հայբուսակ>> համալսարան՝ <<Կրտսեր դպրոցի մանկավարժություն>>, <<Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ>>, <<Կրթության կառավարման հիմունքներ>>, <<Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում>>, <<Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա>>, <<Սոցիալական մանկավարժություն>>:

Վերապատրաստումներ
հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (2013թ. առ այսօր)
• ASPIRE և ՀՊՄՀ կողմից կազմակերպած <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների հետ աշխատելու առանձնահատկությունները>> վերապատրաստման դասընթաց (1.5 կրեդիտ՝ 45 ժամ տևողությամբ)՝ 2014թ. սեպտեմբերի 22-ից հոկտեմբերի 14:
• Ուսուցիչների չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում, <<Քայլ առ քայլ ծրագիր>>, Երևան,21-22 նոյեմբեր, 2014թ.
• “The issues of educational quality measurability and assessment”, Երևան, 16-17 նոյեմբեր, 2015թ.
• <<Հույսի կամուրջ>> ՀԿ և ՀՀ Կրթության Ազգային Ինստիտուտի կողմից կազմակերպված վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց 30 ժամ տևողությամբ՝ <<Ներառական և երեխայակենտրոն նախադպրոցական կրթություն>> թեմայով՝ 2016 թվականի սեպտեմբերի 12-16
• <<Ներառական և երեխայակենտրոն նախադպրոցական կրթություն>> թեմայով վերապատրաստում Երևանի թիվ 101 մանկապարտեզի աշխատակցների համար՝ 2016 թվականի սեպտեմբերի 20-25
• Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ <<Մասնագիտական կրթական ծրագիր.ակնկալվող ելքային արդյունքներ և ուսանող գնահատում>> թեմայով վերապատրաստում (24 ակադեմաիական ժամ) վերապատրաստման դասընթաց՝ որպես որակի ապահովման աջակից
• Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրամ <<Խաղերի և խաղալիքի գիտաուսումնական կենտրոն>>. կազմակերպչական աշխատանքներ:
• <<Շարունակական կրթության զարգացումը Հայաստանում նախընթաց կրթության ճանաչման միջոցով>> խորագրով սեմինար վերապատրաստում՝ 5-6 հոկտեմբեր, 2017թ.:
• 2-nd international summer school modern trends in science: scientometrics, 26-29 սեպտեմբեր, 2018թ.
• Ն.Ա.Զայցևի Խորանարդիկների կիրառումը նախադպրոցականների վաղ ընթերցանության ուսուցման,տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ուսուցման գործընթացում,Մոսկվա 9-10 նոյեմբեր,2018թ.
• <<Педагогока способностей к 70-летию О.М.Дяченко>>, Գիտամեթոդական սեմինար,Մոսկվա, 9-ը նոյեմբեր,2018թ.
• Erasmus+ Higher Education Seminar “Driving University Strategies towards the internationalization through the Use of international Benchmarks”, 4-5փետրվար, 2019թ.
• Հանրային քաղաքական ինստստուտ <<Ակադեմիական բաեվարքություն և ակադեմիական ազատություն>> դասընթաց՝ 32 ադեմիական ժամ,Երևան,հունիս:
• Հույսի կամուրջ ՀԿ, Էդինբուրգի համալսարան <<Ներառական նախադպրոցական կրթություն>>,Երևան, հունիսի 18-21
• <<ТРИЗ педагогика. Практика и теоретические основы.Базовая программа>> ,32 ак.часа.Г.Москва, 4-7 июля 2019.
• ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, <<Դասավանդի՛ր, Հայաստան>>, UNICEF <<Ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների՝ ներառող դասավանդման և մենթորական կարողությունների զարգացում>> ծրագիր, Երևան, 30-ը սեպտեմբեր - 11 հոկտեմբերի` որպես վերապատրաստող-մենթոր:
• 2016թ. առ այսօր Սփյուռքում գործող հայկական կրթօջախների մանկավարժների վերապատրաստման ծրագրի վերապատրաստող
• 2019թ. առ այսօր ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, <<Դասավանդի՛ր, Հայաստան>>, UNICEF <<Ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների՝ ներառող դասավանդման և մենթորական կարողությունների զարգացում>> ծրագիր, Երևան, 30-ը սեպտեմբեր - 11 հոկտեմբերի` որպես վերապատրաստող-մենթոր:
• 2020թ.-ից առ այսօր <<teaching academy>> կազմակերպության կողմից կազմակերպվող վերապատրաստումներին՝ որպես վերապատրաստող 2021թ.-ից <<Արև օր>> զարգացման և ուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպվող վերապատրաստումներին՝ որպես վերապատրաստող
• 2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցության արդյունքում կազմակերպված «Նախակրթարանի դաստիարակների վերապատրաստման» 8-օրյա առցանց դասընթաց:
• 2021թ. ՖԻԴԵ-ի և ՀՊՄՀ <<Շախմատ գիտահետազոտական>> ինստիտուտի համագործակցությամբ կազմակերպվող «Շախմատը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում» դաստիարակների վեցշաբաթյա վերապատրաստում

Անդամակցություն
• 2012թ. մայիսից առ այսօր ՀՊՄՀ արհեստակցական կազմակերպության սկզբնական կրթության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ
• 2012թ. մայիսից առ այսօր ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:
• 2015-17 ուստարի Արարատի պետական քոլեջի <<Նախադպրոցական կրթություն>> մասնագիտության պետական ատեստավորման հանձնաժողովի անդամ, 2017թ. առ այսօր` հանձնաժողովի նախագահ
• 2021թ. մայիս <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի <<Նախադպրոցական կրթություն>> մասնագիտության պետական ավարտական հանձնաժողովի նախագահ
• 2021 թվական ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ, Նախադպրոցական կրթական ծրագրեր մշակող խմբում`որպես կամավոր- փորձագետ:
• 2022թ. հոկտեմբեր ՄՆՀԱ լիիրավ անդամ:

Հրապարակումներ

• Խուգեյան Ա.Վ.Ավագ նախադպրոցական տարիքում համակարգչային խաղերին և պարապմունքներին ներկայացվող պահանջները ՙՆախաշավիղ՚ 5-6 Երևան 2005 թ.
• Խուգեյան Ա.Վ. Երկխոսության ուսուցումը նախադպրոցականի հաղորդակցման գործընթացում<<Նախաշավիղ>> 4-5 Երևան 2008 թ.
• Խուգեյան Ա.Վ. Երեխայի խոսքի զարգացման գիտատեսական վերլուծությունը <<Նախադպրոցական կրթություն>> Մանկավարժական միտք հանդեսի հավելված Երևան 2009թ.-1
• Խուգեյան Ա.Վ. Մենախոսությունը որպես ավագ նախադպրոցականի կապակցված խոսքի դրսևորման ձև <<Նախադպրոցական կրթություն>> Մանկավարժական միտք հանդեսի հավելված Երևան 2009թ.-2
• Խուգեյան Ա.Վ. Ֆ.Ա.Սոխինի գաղափարները նախադպրոցականի խոսքի զարգացման հարցերի շուրջ ՀՊՄՀ 90ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երևան 2013,
• Խուգեյան Ա.Վ.,Ղազարյան Ա.Մ. Ստեղծագործական խնդիրների լուծման տեսություն խոսքի զարգացման տեխնոլոգիան Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ժ.Ժ. Ռուսոյի 300 ամյակին. Վանաձոր,2013
• Խուգեյան Ա.Վ.Մոդելավորումը որպես նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման միջոց Հ.Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Վանաձոր,2014
• Хугеян А.В. Казарян А.М.Вклад отечественных ученых в развитии дошкольного образования Дошкольное образование: история и современность Сборник научных статей, Минск 2015
• Ներառական կրթության հիմնահարցերը նախադպրոցական հաստատություններում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ <<ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները>> միջբուհական, հանրապետական գիտաժողով ,Իջևան, 2015
• Марутян С.А., Хугеян А.В. Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры семьи развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будущее Материалы Международного форума г. Минск, 15–16 октября 2015 года
• Марутян С.А.,Хугеян А.В. Особенности психолого-педагогической диагностики развития дошкольника. Կրթության որակի չափման,գնահատման հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015
• Анкетирование как метод исследования развития связной речи дошкольника Международный научно-осследовательский журнал <<Успехи современной науки>>,N11,Том2, 2016 год.
• Համալիր պարապմունքները որպես ավագ նախադպրոցականների կապակցված խոսքի զարգացման միջոց <<Մխիթար Գոշ>> Գիտական հոդվածներ,2016/2 (45)
• Хугеян А.В. Сказка О.Туманяна <<Конец зла>> Воспитатель ДОУ,N4/2017.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8115-5201 

Պարգևներ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի շնորհակալագիր`Նախադպրոցական Կրթության Պետական Կրթական Չափորոշչի մշակման աշխատանքային խմբում գործուն ներդրում ունենալու համար(Հրաման թիվ 942-Ա):

Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Word, Excel, PPt:

Լեզուներ` ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ լավ, Ֆրանսերեն՝ բավարար