ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Աշոտի Աջամօղլյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ajamoghlyanarmen14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2007-2011 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի բակալավր
2011-2013 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի մագիստրատուրա
2013-2016 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ>> ԺԳ.00.02.- <<Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա>> (աշխարհագրություն) մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2011-2017թթ.- Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու, այնուհետև որպես մարքետինգի գծով մասնագետ
2013-2016թթ.- Արթիկի թիվ 7ավագ դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցիչ
2016թ.-ից Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2017թ. հունիսից 2018թ-ի մարտ - ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ, կիրառական կլիմատալոգիայի բաժնում, որպես առաջատար մասնագետ
2018թ-ի մարտ- ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ, հիդրոօդերևութաբանական մոդելների մշակման և փորձարկման բաժնում, որպես գլխավոր մասնագետ:

Կարդացվող դասընթացները
Երկրատեղեկատվական համակարգեր,
Բնակչության աշխարհագրություն,
Ընդհանուր երկրագիտություն,
Հայաստանի աշխարհագրություն,
Էկոլոգիական կրթություն և դաստիարակություն

 

Վերապատրաստումներ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթությանը նվիրված վերապատրաստում,

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված աշխարհագրության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Համաշխարհային Բանկի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Եղանակի սեզոնային և երկարաժամկետ կանխատեսումների ուսուցում վերապատրաստում:

Անդամակցություն
Հայ աշխարհագետ գիտակրթական հասարակական կազմակերություն
Շիրակ հայրենակցական միավորում

Հրապարակումներ

Ունեմ տպագրված 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.
1. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Հոդվածներ
1. Էվոլուցիոն պատկերացումներ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և ռեսուրսաօգտագործման մասին:
2. Զբոսաշրջային հետաքրքրություններ ներկայացնող բնության հուշարձանների ներկայացման խնդիրները:
3. Կլիմայի փոփոխության դրսևորումները և նրա ազդեցության միտումները ՀՀ ջրային ռեսուրսների փոփոխության վրա:
4. Շիրակի մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման փորձ:
5. Վայքի տարածաշրջանի ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և բնապահպանական հիմնախնդիրները:
6. <<ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ>> ուսուցման օժանդակ միջոցի ուսումնամանկավարժական առանձնահատկությունները:
7. Ինտերակտիվ գրատախտակների կիրառման արդյունավետությունը դասապրոցեսում (աշխարհագրության դասի օրինակով):
8. Երկրատեղեկատվական համակարգերի դերը աշխարհագրական կրթության զարգացման գործընթացում:
9. Թվային արբանյակային լուսանկարները և դրանց նշանակությունը դպրոցական աշխարհագրության դասապրոցեսում:
10. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման մանկավարժական առանձնահատկությունները:
11. ՀՀ ջրային ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում:
12. Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրական ստեղծագործություններում:
13. Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения эффективности преподавания географии.
14. Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական եվ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
15. Սահացուցադրումների և համակարգչային ներկայացումների կիրառման արդյունավետությունը աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում:
16. Effectiveness of Information and Communication Technologies in the Teaching Process (by an Example of Geography Lesson):
17. Особенности и принципы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания географии.
18. Աշխարհագրության ժամանակակից դասին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջները:
19. Աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդները:
20. Կրթական գործնթացի արդյունավետության հիմնավորում <<SMART>> փոխներգործուն գրատախտակի օգտագործմամբ:

Լեզուներ` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն