ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Աշոտի Աջամօղլյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ajamoghlyanarmen14@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
2007-2011 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի բակալավր
2011-2013 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի մագիստրատուրա
2013-2016 -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ>> ԺԳ.00.02.- <<Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա>> (աշխարհագրություն) մասնագիտությամբ, 2016թ․

Գիտական կոչում
դոցենտ 2019թ․

Աշխատանքային փորձ
2011-2017թթ.- Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու, այնուհետև որպես մարքետինգի գծով մասնագետ
2013-2016թթ.- Արթիկի թիվ 7ավագ դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցիչ
2016թ.-ից Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2020թ․-ից Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2017թ. հունիսից 2018թ-ի մարտ - ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ, կիրառական կլիմատալոգիայի բաժնում, որպես առաջատար մասնագետ
2018-2020թթ․ ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ, հիդրոօդերևութաբանական մոդելների մշակման և փորձարկման բաժնում, որպես գլխավոր մասնագետ:
2020թ-ից ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ, հիդրոօդերևութաբանական մոդելների մշակման և փորձարկման բաժնի պետ։

Կարդացվող դասընթացները
Երկրատեղեկատվական համակարգեր,
Գեոինֆորմատիկա,
Բնակչության աշխարհագրություն,
Ընդհանուր երկրագիտություն,
Հայաստանի աշխարհագրություն,

Վերապատրաստումներ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթությանը նվիրված վերապատրաստում:
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված աշխարհագրության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց:
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Համաշխարհային Բանկի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Եղանակի սեզոնային և երկարաժամկետ կանխատեսումների ուսուցում վերապատրաստում:
Անդամակցությունը
Հայ աշխարհագետ գիտակրթական հասարակական կազմակերություն:
Շիրակ հայրենակցական միավորում:

Հրապարակումներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.
1. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Հոդվածներ
1. Էվոլուցիոն պատկերացումներ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և ռեսուրսաօգտագործման մասին:
2. Զբոսաշրջային հետաքրքրություններ ներկայացնող բնության հուշարձանների ներկայացման խնդիրները:
3. Կլիմայի փոփոխության դրսևորումները և նրա ազդեցության միտումները ՀՀ ջրային ռեսուրսների փոփոխության վրա:
4. Շիրակի մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման փորձ:
5. Վայքի տարածաշրջանի ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և բնապահպանական հիմնախնդիրները:
6. <<ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ>> ուսուցման օժանդակ միջոցի ուսումնամանկավարժական առանձնահատկությունները:
7. Ինտերակտիվ գրատախտակների կիրառման արդյունավետությունը դասապրոցեսում (աշխարհագրության դասի օրինակով):
8. Երկրատեղեկատվական համակարգերի դերը աշխարհագրական կրթության զարգացման գործընթացում:
9. Թվային արբանյակային լուսանկարները և դրանց նշանակությունը դպրոցական աշխարհագրության դասապրոցեսում:
10. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման մանկավարժական առանձնահատկությունները:
11. ՀՀ ջրային ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում:
12. Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրական ստեղծագործություններում:
13. Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения эффективности преподавания географии.
14. Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական եվ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
15. Սահացուցադրումների և համակարգչային ներկայացումների կիրառման արդյունավետությունը աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում:
16. Effectiveness of Information and Communication Technologies in the Teaching Process (by an Example of Geography Lesson):
17. Особенности и принципы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания географии.
18. Աշխարհագրության ժամանակակից դասին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջները:
19. Աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդները:
20. Կրթական գործնթացի արդյունավետության հիմնավորում <<SMART>> փոխներգործուն գրատախտակի օգտագործմամբ:
21. Ականավոր գիտնականն ու վաստակաշատ մանկավարժը։
22. Սյունիքի մարզի անտառային գեոհամակարգերի պահպանման հիմնախնդիրները կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում։
23. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման դիզայներական և էրգոնոմիկ մոտեցումներ։
24. Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները և դիդակտիկական սկզբունքներն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում։

Լեզուներ` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն