ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Մամիկոնի Ղազարյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ghazaryanarmenuhi44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

• 1992–1996թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
• 1988 – 1992թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա «Գեղարվեստական գործունեությունը նախադպրոցականի հուզազգացմունքային ոլորտի զարգացման կարևոր գործոն»

Մասնագիտական խորհուրդ՝ ՀՊՄԻ կից ԿՕ55.04.02, մասնագիտություն` ԺԳ. 13.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ

2007թ. առ այսօր Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ
1997- 2007թթ. Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս
2010թ. Փորձագետ Որակի ապահովման արտաքին կենտրոնում
2010թ. առ այսօր Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի
մանկավարժական և ուսումնաճանաչողական պրակտիկաների ղեկավար
2013թ. առ այսօր «Աշխատանքի և սոցիալական կենտրոնի» ԽՈՒՀ ՀԿ –ի կողմից իրականացվող «Դաստիարակի օգնական» մասնագիտական դասընթացի վերապատրաստող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• «Նախադպրոցական մանկավարժություն»
Մագիստրատուրա
• «Նախադպրոցական կրթական այլընտրանտրանքային մոտեցումներ և ծրագրեր»
• «Դպրոցին նախապատրաստման տարբերակված մոդելներ»
• «Նախադպրոցական կրթական հաստատութունների կառավարում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն, մանկավարժական մենեջմենթ

Վերապատրաստումներ
2007 թ.-ից առ այսօր հայաստանյան և միջազգային կրթական տարբեր ծրագրերում՝ որպես մասնակից, վերապատրաստող

Անդամակցություն
2010թ. առ այսօր Մասնակացություն այլ բուհերում կազմակերպվող պետական որակավորման քննություններին՝ որպես հանձնաժողովի անդամ
2009թ. առ այսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. «Ուսանողի ինքնուրույն ուսումնական մասնագիտական գործունեությունը որպես մանկավարժական կրթության որակի չափանիշ», Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները,Երևան 2010թ.:
2. Նախադպրոցականի խոսքի զարգացման խնդիրների իրականացումը մանկավարժական պրակտիկայում, Միջազգային գիտաժողով, Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Երևան, «Մանկավարժ» 2013թ.:
3. «Գիրքը որպես երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման միջոց», Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր 2014թ.:
4. «Ինտեգրված պարապմունքները որպես նախադպրոցականի ստեղծագոչծական կարողությունների զարգացման միջոց»,   Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Մանկավարժության արդի խնդիրները մարտահրավերներ և լուծումներ, 2015թ.:
5. ՛՛Вклад отечественных ученых в развитие дошкольного образования'', Сборник научных статейДошкольное образование: история и современность. 2015г.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2766-1442 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն