ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հարությունի Ղազարյան
05.02.2016

Դոցենտ 

Դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
Գիտական աստիճան հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
2006-2011թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Հոգեբանության» ամբիոնի հայցորդ
2001-2006 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2007թ–ի սեպտեմբեր – առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության ամբիոն՝ դասախոս
2009-2017 Խ. Աբովյանի անվան թիվ 197 հիմնական դպրոց՝ հոգեբան
2006-2013 «ԴԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» հասարակական կազմակերպությունում`հոգեբան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• ընդհանուր հոգեբանություն
• անձի հոգեբանություն
• ընտանիքի հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
Խ. Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողով: §Մանկավարժ¦, Երևան 2010թ.
«Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները» գիտաժողով, Աղավնաձոր, 2010 թ.
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի հիմնադրման 35-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Երևան, 2010 թ.
International Union of Psychological Science’s Capacity Building 2nd workshop on Intervention following Bereavement, in Jena, Germany Center for Applied Developmental Science at the Universty of Jena. October 17-23, 2010.
International Union of Psychological Science’s Capacity Building 3rd workshop on Intervention following Bereavement, in Tbilisi, Georgia, October 2-8, 2011.
«Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական երրորդ գիտական նստաշրջան», Վանաձոր 2011 թ.
Երևանի պետական համալսարան, §Փիլիսոփայության և հոգեբանութան¦ ֆակուլտետ, §Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները¦, միջազգային գիտաժողով, 28-30 հոկտեմբերի, 2011 թ.
«Հասարակություն, ընտանկիք, դեռահաս արդիական խնդիրներ Հայաստանում և սփյուռքում» միջազգային գիտա-գործնական համաժողով, 13-14 ապրիլի, Երևան, 2012,
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետականն մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 14 դեկտեմբերի, Երևան 2012 թ.
Երևանի պետական համալսարան, «Փիլիսոփայության և հոգեբանութան» ֆակուլտետ, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», IV-րդ միջազգային գիտաժողով, 25-27 հոկտեմբերի, 2013 թ.
«Դպրոցական հոգեբանության ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողով, Երևան, 2014 թ., նոյեմբերի 6-7:
Երևանի պետական համալսարան, «Փիլիսոփայության և հոգեբանութան» ֆակուլտետ, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», V-րդ միջազգային գիտաժողով, 23-25 հոկտեմբերի, 2015 թ.
«Ներառական կրթություն» 15 ժամ տևողությամբ վերապատրաստողների մոդուլային ուսուցում, 2015թ. ապրիլի 13-18
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Կրթության ազգային ինստիտուտ, «Հանրային դպրոցների հոգեբանների համար կազմակերպված վերրապատրաստման 30 ժամյա դասընթաց, 2017թ նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 1-ը
Խ. Աբովյանի անվան հայկականկան պետական մանկավարժական համալսարան, ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների համար կազմակերպված «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային վերապատրաստման դասընթաց /36 ժամ/, 2021թ ապրիլի 5-17

Հրապարակումներ
1. «Բնավորության շեշտվածություն ունեցող անձանց շփվողականության առանձնահատկությունները», Բանբեր: Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի «Լինգվա» հրատարակչություն: Երևան – 2016, էջ 252-261:
2. Ղազարյան Ա. «Բնավորության շեշտվածություն ունեցող պատանիների նյարդային համակարգի և որոշ անձնային հատկությունների փոխհարաբերության առանձնահատկությունները», Այլընտրանք գիտական հանդես, 2016 # 3, հուլիս սեպտեմբեր, էջ 109-114:
3. Ղազարյան Ա. «Բնավորության շեշտվածության տիպերի և անձի հինգ-գործոնային մոդելում առանձնացված հատկությունների փոխհարաբերությունները», Այլընտրանք գիտական հանդես, 2016 # 3, հուլիս սեպտեմբեր, էջ 103-108:
4. Ղազարյան Ա. «Բնավորության շեշտվածություն ունեցող դեռահասների ինքնակառավարման առանձնահատկությունները», «Դպրոցական հոգեբանության ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014 թ., նոյեմբերի 6-7, էջ 189-194:
5. Ղազարյան Ա. «Ծնողավարման հատուկ դասընթացները որպես վարքագծային խանգարումներ ունեցող 8-14 տարեկան երեխաների աջակցության արդյունավետ միջոց», Երևանի պետական համալսարան, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողով, 28-30 հոկտեմբերի, 2011 թ., էջ 86-88:

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն