ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Ռաֆիկի Մուրադյան
15.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

 armine_43@mail.ru

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 1995-2000թթ.Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարան, «Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանություն» ֆակուլտետ
• 2003-2005թթ, Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարան,մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա», մասնագիտական խորհուրդ՝ Հոգեբանություն– 064, մասնագիտություն` ԺԹ. 00.03 «Սոցիալական հոգեբանություն(միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, տարիքային, մանկավարժական,խմբային գործունեություն) մասնագիտություն»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դասախոս:
2017 թ. առ այսօր Հայ-Ռուսական (Սլավոնական)համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
2000 թ. առ այսօր Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
2010. առայսօր Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի շրջանավարտների կարիերայի կենտրոնի ղեկավար:
1995թ. առ այսօր Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժ,հոգեբան:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա
• Երեխաների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, կրթության հոգեբանություն, մանկավարժություն, նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն


Վերապատրաստումներ
• ԿԱԻ
• In cooperation of TEXAS WESLEYAN UNIVERSITI and UNIVERSITY OF PRACTICAL PSYCHOLOGY and SOCIOLOGY URARTU Completed the following intensive training course;SISTEMIC APPROACH TO FAMILY AND COUPLES PSYCHOTHERAPY :
• ERICKSONIAN HYPNOSIS AND PSYCHOTHERAPY

Հրապարակումներ
1. Մուրադյան Ա. Ռ., Անբարենպաստ ընտանիքները` որպես դեռահասների վարքի ռիսկայնության նախապայման: «Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես», «Զանգակ-97 հրատ., թիվ 1-2, 2010թ.
2. Մուրադյան Ա. Ռ., Սեդրակյան Ս. Ա., Դերային բախումները և դերային մրցակցության դրսևորումները ներընտանեկան փոխհարաբերություններում, Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես, 2011, 1-2, էջ 75-80
3. Մուրադյան Ա. Ռ., Ընտանիքը որպես սոցիալ–հոգեբանական հետազոտման առարկա, Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես, 2011, 3-4, էջ 163-166
4. Մուրադյան Ա. Ռ., Ախտածին դերերի առաջացման, դրսևորման և ազդեցության մեխանիզմների հետազոտական վերլուծություն: «Մանկավարժական միտք» հանդես, Զանգակ հրատ., թիվ3-4, 2014թ
5. Մուրադյան Ա. Ռ., Ընտանեկան ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա. հիմնախնդրի սոցիալ-հոգեբանական մեկնաբանություններ: Նյութեր «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողովի: ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 2015թ.
6. Մուրադյան Ա. Ռ., «Ընտանիքի կինետիկ պատկերը և «անավարտ նախադասություններ» մեթոդիկաները որպես ընտանիքում միջանձնային հարաբերությունների ախտորոշման միջոց: «Մանկավարժական միտք» հանդես, «Զանգակ» հրատ.թիվ 1-2, 2014թ,.
7Մուրադյան Ա.Ռ., Ամուսնալուծության ռիսկերի հաղթահարումը իբրև ընտանիքի պահպանման գրավական «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Խ.Աբովյանի անվան Պետական մանկավարժական համալսարան, թիվ 3, 2017, էջ 84-92
8,Մուրադյան Ա,Ռ,Ներընտանեկան ախտածին դերերի և ճգնաժամերի դրսևորման փուլերն ընտանիքում; «Կաճառ»գիտական տարեգիրք, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2018, էջ 2012-2019

Լեզուներ` ռուսերեն ,անգլերեն