ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Վալերիի Միքայելյան
17.08.2017

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

miqayelyanarmine42@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն
• 1994-98թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայցորդ
• 1986-1991թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարրական կրթության ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժնի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայոց լեզու)

Աշխատանքային փորձ
1999թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2011թ-ից սկզբնական կրթ. ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար
1994-2013թթ. Խ. Դաշտենցի անվան թ.114 դպրոցում`որպես լոգոպեդ
1991-1994թթ. թ. 6 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոցում` որպես ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Հայոց լեզու և դասավանդման մեթոդիկա օժանդակ դպրոցում
• Հայոց լեզու և դասավանդման մեթոդիկա լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցում
• Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների (մտավոր հետամնացություն, լսողության խանգարում, խոսքի խանգարում ունեցող) մայրենի լեզվի ուսուցման հարցեր

Վերապատրաստումներ
• 2014թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում
• 2009թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մենթորների վերապատրաստման ներածական դասընթաց
• 2009թ. ,,Հույսի կամուրջ,, ՀԿ-իկողմից կազմակերպված վերապատրաստում
• 2008թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում

Անդամակցություն
2015թ. առ այսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. Խուլ դպրոցականների կապակցված գրավոր խոսքի դժվարությունները և դրանց հաղթահարման մի քանի ուղիներ, «Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն» գիտամեթոդական հոդվ. ժող. 6, 2007:
2. Լեզվական թերությունների ազդեցությունը երեխաների ընդհանուր զարգաման վրա, պրոֆ. Ա. Տեր-Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակին նվ. Գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2009:
3. Ուղղագրության և ուղղախոսության դերը մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների երկրորդային խանգարումների շտկման գործընթացում, «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ», Եր., 2010:
4. Մայրենի լեզվի ուսուցման մի քանի հարցեր ներառական կրթության պայմաններում, <<Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն>> գիտական հանդես,1 Եր., 2011:
5. Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացումը մայրենիի դասերի միջոցով, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., Լինգվա, 2013:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2527-6770                  

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն