ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Վարդանի Միրզախանյան
31.01.2016

Մասնագետ

arminem@ro.ru

Մասնագետ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2011-2013 թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ:
2007-2011 թթ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի բնապահպանության և քիմիայի ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի քիմիայի ամբիոնի մասնագետ:
2011-2012 թ. «Մաքուր երկիր» ՍՊԸ, բնապահպանության և քիմիայի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վինիլային մոնոմերների պոլիմերիզացիայի օրինաչափությունների ուսումնասիրություն, խելատային կոմպլեքս միացությունների սինթեզ, ջերմակայուն, բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների, լաքերի, գրունտների մշակում և հետազոտում:

Վերապատրաստումներ
2015 թ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, «Ինֆորմատիկա և համակարգչային հմտություններ» թեմայի շրջանակում

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները
7 գիտական հոդված

1. М. Л. Ерицян, Х. О. Зулумян, А.В. Мирзаханян, А. Р. Исаакян Хелатные комплексы на основе азот содержащих гетероциклов и ионов металлов переменной валентности. IV международная конференция по химии и химической технологии ИОНХ, Ереван, стр. 231-232, 2015
2. М.Л. Ерицян, А.В. Мирзаханян, Р.А.Карамян, Л.Н. Ерицян О некоторых преврашенях изоциануратных производных карбамида, Физико-химия полимеров, синтез, свойство и применеие Тверь,2016
3. М.Л. Ерицян , Н.О. Зулумян, А.В. Мирзаханян , С.С. Саканян , А.Р. Исаакян/ ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ МЕЛЕМА И МЕТАЛЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ/ Вестник ТвГУ 20
4. A.V. Mirzakhanyan R. A. Karamyan, M. L. Yeritsyan/ Urea derivatives of isocyanuric asid Proccedings of the Yerevan State University. Armenia 2016
5. М. Л. Ерицян, Н. О. Зулумян, А. В. Мирзаханян, С, С. Саакян, А. Р. Исаакян/ Хелатние комплексы на основе мелема и металлов применной валентности/ Вестник ТГУ Серия “Химия” Тверь, 2017