ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արտաշես Նորիկի Զիրոյան
31.08.2016

Կենսաբ.գիտ.դոկտոր, դոցենտ

artashes.ziroyan@yahoo.com, ziroyanartashes10@aspu.am

Կենսաբ.գիտ.դոկտոր, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1972թ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ՝ գիտական ագրոնոմ

Գիտական աստիճան
1990-Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
1980-Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ի սեպտեմբերից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2002-21.03.2016թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետ
2000-2002թթ. ՀՀ բնապահպանության փոխնախարար
1996-2000թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, բույսերի էկոլոգիայի բաժնի վարիչ
1993-1996 թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, փոխտնօրեն
1988-1993թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, տնօրեն
1982-1988թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, փոխտնօրեն
1981-1982թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1974-1981թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1966-1973թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ, ագրոտեխնիկ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բույսերի կարգաբանություն
Հյուսվածաբանություն, սաղմնաբանության հիմունքներով
Մագիստրատուրա
Կենսաբազմազանության ժամանակակից հիմնախնդիրները
Հայաստանի կենսառեսուրսների բնութագիրը և տնտեսական նշանակությունը


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության ժամանակակից հիմնախնդիրները
ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները

Վերապատրաստումներ
1983թ. և 1987թ. Հունգարիա, Վացրատուտի բուսաբանական այգի՝ ֆլորայի և բուսականության համեմատական ուսումնասիրություն
1995թ. Ավստրիա, Վիեննա՝ ատոմակայանի կենսանվտանգության հարցեր
2000թ. ԱՄՆ, Բոստոն՝ շրջակա միջավայր և անտառների բարելավում
2008թ. Ավստրիա, Օսիաչ՝ անտառների կայուն կառավարում
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած կենսաբանության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց


Անդամակցություն
1997թ. Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ, Սանկտ-Պետերբուրգ

Պարգևներ
1992թ. Սորոսի մրցանակ
1998թ. և 1999թ. ԱՄՆ-ի կենսաշխարհագրության ինստիտուտ՝ ոսկե մեդալ, տարվա մարդ

Հրատարակումներ
1. Зироян А.Н., О классификации растительности Aрмении// «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал, http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2017_4_1/08.pdf, часть I, №4, апрель, Москва, 2017, стр. 41-49
2. Зироян А.Н., Абрамян В.А., Методы определения биопродуктивности
пустынных и полупустынных фитоценозов Армении// «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал, https://elibrary.ru/item.asp?id=28820381, часть I, №4, апрель, Москва, 2017
3. Зироян А.Н., О сменах пустынных и полупустынных фитоценозов Армении// «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть I, №4, апрель, Москва, 2017, стр. 49-53
4. Զիրոյան Ա.Ն., Հակոբյան Վ., Հայկական չրերի գործածության հեռանկարները բանակային տնտեսությունում// ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, կուրսանտական 14-րդ գիտական կոնֆերանսի թեզեր, Երևան, 2017, էջ 24-25
5. Զիրոյան Ա.Ն., Հայկական լեռնաշխարհի կենսաբազմազանության բնութագիրը// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 3-10, Երևան, 2018
6. Զիրոյան Ա.Ն., Պատմական ակնարկ ՀՀ կենսաբազմազանության ուսումնասիրության մասին// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 10-16, Երևան, 2018
7. Զիրոյան Ա.Ն., Բալոյան Ս.Ա., Արգելոցային գործի կազմակերպման համառոտ պատմությունը և հիմնախնդիրները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 32-39, Երևան, 2018
8. Զիրոյան Ա.Ն., Թարզaյան Ա.Վ., ՀՀ կենսաբազմազանության էկոհամակարգային բնութագիրը և տնտեսական նշանակությունը// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 46-53, Երևան, 2018
9. Զիրոյան Ա.Ն., Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները որպես էկոտուրիզմի կազմակերպման օբյեկտ// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 53-56, Երևան, 2018
10. Զիրոյան Ա.Ն., ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գիրքը որպես կենսաբազմազանության պահպանության գործոն// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 56-65, Երևան, 2018


Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն