ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արուսյակ Գևորգի Գևորգյան
05.09.2016

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս

gevorgyanarusyak-6@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
• 2016թ․ Սոցիալական հոգեբանություն ասպիրանտուրա, ՀՊՄՀ:
• 2014-2016թթ․ Մագիստրոսի աստիճան «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ, ՀՊՄՀ:
• 2010-2014թթ․ Բակալավրի աստիճան «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» մասնագիտութամբ, գերազանցության դիպլոմ, ՀՊՄՀ:

Գիտական աստճան
Գիտական աստիճան՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու։

Աշխատանքային փորձ
• 2020թ․-ից առ այսօր ՀԵՀ «Հոգեբանության» ամբիոնի դասախոս, մասնագիտական առարկաների (Basics of Psychodiagnostics, Cross-cultural psychology, Social Psychology), դասավանդում անգլերեն լեզվով։
• 2017թ․-ից առ այսօր ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի «Կրթության որակի ապահովման և գիտական աշխատանքների բաժնի» առաջատար մասնագետ։
• 2017-2019թթ․ ՀՊՄՀ «Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների» վարչության «Կրթության որակի ապահովման և կառավարման» բաժնի մասնագետ։
• 2018-2019թթ․ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հասարակագիտական առարկաների և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս։
• 2013-2014թթ․ «ԱՅ ՓԻ ԷՍ ՍԻ» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, սոցիոլոգ։ /պայմանագրային աշխատանք/։
• 2012-2014թթ․ «Մեդիա-Մոդել» խորհրդատվական և հետազոտավերլուծական ընկերություն, սոցիոլոգ։ /պայմանագրային աշխատանք/։
• 2011-2012թթ․ «ԱՅ ԷՄ ԱՌ» միջազգային մարկետինգային հետազոտությունների ընկերություն, սոցիոլոգ: /պայմանագրային աշխատանք/։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոցիալական հոգեբանություն, ընդհանուր հոգեբանություն, աշխատանքի և կառավարման հոգեբանություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
•Սոցիոլոգիայի պատմության, երիտասարդության, կառավարման սոցիոլոգիայի ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական հիմնահարցեր:
•Սոցիալական հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն։

Անդամակցություն
• 2013-2016թթ․ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ։
• 2013-2015թթ․ Ազգային ժողովի երիտասարդ պատգամավոր։ ԱԺ ԵԽ պաշտպանության ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ։
• 2013-2016թթ․ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Ուխ նախագահ։

Հրապարակումներ

1. Գևորգյան Ա․ Գ․, Պետրոսյան Ռ․ Հ․, Գևորգյան Հ․ Մ․ «Պատերազմական սթրեսների առանձնահատկությունները», Զինվորական հոգեբանության մարտահրավերները 21-րդ դարում, գիտություն և կյանք։ Հանրապետական գիտա-գործնական գիտաժողովի նյութեր․- Եր․։ ՀՊՄՀ, 2022․-էջ 13-21։
2. Գևորգյան Ա․ Գ․, «Իրավաբանական հոգեբանության զարգացման միտումները» ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Օրենքի պատվար գիտամեթոդական ամսագիր, N14 Նոյեմբեր 2022, էջ 7-14։ https://www.edupolice.am/images/251120/144.pdf
3. Գևորգյան Ա․ Գ․, «Հոգեբանության դերը մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում» ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Օրենքի պատվար գիտամեթոդական ամսագիր, N11 Մարտ 2021, էջ 39-47։ https://www.edupolice.am/images/251120/11_vostikan_limush.pdf
4. Գևորգյան Ա․ Գ․, «ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների աշխատակիցների կառավարման յուրահատկությունները»։ Եվրոպական համալսարան։ Գիտ․ հոդվածների ժղվ․/ԵՀ, Եր․։ ԵՀ հրատ․,2021, էջ 278-288։ https://eua.am/wp-content/uploads/2022/05/%D4%B5%D5%8E%D5%90%D5%88%D5%8A%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86-%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BC%D5%8D%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%86-%D4%B3%D4%BB%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86-%D5%80%D5%88%D4%B4%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%BA%D5%88%D5%82%D5%88%D5%8E%D4%B1%D4%BE%D5%88%D5%92-N-1202.pdf
5. Գևորգյան Ա․ Գ․, Խաչատրյան Տ․ Մ․ «Ոստիկանության ծառայողների անհատական հոգեբանական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրը» Եվրոպական համալսարան «Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները» գիտաժողով, մարտի 26, 2021թ․, էջ 125-129: https://eua.am/wp-content/uploads/2022/05/ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ-ԱՐԴԻ-ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ-ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ-ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ-ՆՅՈՒԹԵՐ.pdf
6. Գևորգյան Ա․ Գ․, «Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների հոգեբանական պատրաստվածության հիմնական բաղադրիչները», ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ճգնաժամաiյին կառավարում և տեխնոլոգիաներ, 2020, N 1 (16) , ISSN 1829-2984, էջ 231-238:
7. Գևորգյան Ա․ Գ․, «Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների գործունեության առանձնահատկությունների պահպանման հոգեբանական կողմը» ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Օրենքի պատվար գիտամեթոդական ամսագիր, N 09, Մարտ 2020, Էջ 33-38։ https://www.edupolice.am/images/00_2020/updated_information/gitakan/vostikan_limush_26.02.pdf
8. Գևորգյան Ա․ Գ․, «Ոստիկանության համակարգում ղեկավարի հոգեբանական կոմպետենտությունը՝ որպես արդյունավետ կառավարման հիմք» ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Օրենքի պատվար գիտամեթոդական ամսագիր, N 10 Նոյեմբեր 2020, էջ 40-46։ https://www.edupolice.am/images/251120/vostikan_limush.pdf
9. Gevorgyan A. G․ (2020). A Theoretical-Practical Analysis of Philosophical and Psychological Aspects of Human Resources Management. WISDOM, 14(1), 98-104. Retrieved from https://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/314/230
10. Գևորգյան Ա․ Գ․, Պետրոսյան Ռ․ Հ․ Գևորգյան Հ․ Մ․, Լարված իրավիճակներում ոստիկանության աշխատողի հոգեբանական ռեսուրսների հաշվառման և գնահատման խնդիրները։ «Հոգեբանական հիմնախնդիրներ. բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները» խորագրով միջազգային եռօրյա գիտաժողով։ Եր․ <<Լիմուշ>>հրատ․, 2019․- էջ 375-379։ See more at: https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghov_mankavarzhakanum/#sthash.wafcAjza.dpuf
11. Геворгян А. Г., Мкоян Г. С., Роль массовой культуры в распространении социокультурных ценностей и норм, Россия в новых социально-экономических и политических реалиях: проблемы и перспективы развития. Материалы IV международной межвузовской научно-практической конференции студентов магистратуры. 22 апреля 2015 г. Часть 1. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. с. 163-166։ https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/05/sbornik_2015_ch.1.pdf

Վերապատրաստումներ
• 2022․ The Chicago School of professional psychology. Certificate of completion. Strategies for Supporting the Armenian Post-War Population and their families.
• 2021․ EUA. Certificate for participating in the training course on “Research Methods”.
• 2021թ․։ ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների համար կազմակերպված «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ)։
• 2020թ․։ ՀՊՄՀ Բժշկագիտության առողջապահության ամառային դպրոց։ «Ուզում եմ իմանալ ավելին» առցանց դասընթաց։
• 2019․ ASPU. Certificate for participation in workshop, lecture, training seminar entitled D. Cooke “Comprehensive Assessment of Psychopathy model” (CAPP).
• 2018թ․։ Մոսկվայի պետական հոգեբանամանկավարժական համալսարան «Աշնանային դպրոց» ծրագիր։
• 2018թ․։ Երևանի Պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ամբիոն, ՀՀ ոստիկանության Կրթահամալիրի աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթաց, «Հոգեբանական թեստային փաթեթի համակարգչային տարբերակի կիրառում» թեմայով 48 ժամ։
• 2018թ․։ Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ ֆորում, «Կրթություն և մասնագետ․ մասնագիտական կրթությունն այսօր և վաղը» խորագրով։
• 2016թ․։ ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի կողմից անցկացված «SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքները․ SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքակազմի կիրառությունը վիճակագրական վերլուծության մեջ» 7 ժամյա դասընթաց։
• 2015թ․։ Լիտվայի Կրթական գիտությունների համալսարան ամառային փոխանակության ծրագիր։
• 2013թ․։ «Մեդիա Մոդել» հետազոտավերլուծական ընկերության նախաձեռնած «Սինդիկատիվ հետազոտություններ․ մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները» թեմայով թրեյնինգներ։

Պարգևներ
• 2022թ։ ՀՊՄՀ մասնագիտական գործունեությունը բարեխիղճ ու արդյունավետ կատարելու համար և ՀՊՄՀ հիմնադրման 100 ամյակի կապակցությամբ շնորհակալագիր։
• 2022․ EUA Certificate for the active participation at the international conference entitled “Current issues and challenges in education”.
• 2022թ․։ ՀՊՄՀ «Զինվորական հոգեբանության մարտահրավերները 21-րդ դարում, գիտություն և կյանք» գիտաժողովին մասնակցության համար հավաստագիր։
• 2022․ Сертификат участника четвёртый международной научно практической конференции “Традиции инновации в профессиональной подготовки и деятельности педагога”․ Настоящий сертификат подтверждает участие в конференции и выступление с докладом Арусяк Геворговна Геворгян, Европейский университет․
• 2014 և 2015թթ․։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Էրեբունի-Երևան տոնակատարության միջոցառումներին մասնակցություն ցուցաբերելու և ներդրած ավանդի համար շնորհակալագրեր։
• 2014թ.։ ՀՊՄՀ ամառային փոխանակության ծրագրին 2 տարի անընդմեջ աջակցելու համար 3 կրեդիտին համարժեք հավաստագիր։
• 2016թ․։ ՀՀ ՊՆ Վ․ Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի 13-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանս, հավաստագիր։
• 2016թ․։ ՀՊՄՀ-ում Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Երեխան մարդ է և ընկեր» թեմայով քարոզ-մրցույթ, 3-րդ հորիզոնական։
• 2015թ.։ ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ Բորիս Անանևի անվան անվանական կրթաթոշակ։
• 2012թ․։ ՀՊՄՀ 90-ամյակի ոսկե մեդալ:
• 2012թ․։ ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի լավագույն ուսանող։
• 2011թ.։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից գերազանց առաջադիմության համար ուսանողական կրթաթոշակ ՝ 2010-2011 ուս. տարվա համար:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4224-8824

Լեզուներ
• Ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն(գերազանց)