ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Ալբերտի Ասատրյան
24.02.2016

Դասախոս

 

asatryangayane37@aspu.am

Դասախոս/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
2015 –մինչ այժմ Հայցորդ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն, Հայկական Պետական Մանկավարժական համալսարան
2000 - 2002 Երևանի Պետական Համալսարան Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ Սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ, մագիստրոսի աստիճան
1996 - 2000 Երևանի Պետականա Համալսարան Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ, բակալավրի աստիճան

Աշխատանքային փորձ
09.2011 մինչ այժմ Դասախոս, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան
02-05. 2017 Վերապատրաստման դասընթացի իրականացում ՀՀ պրոբացիայի պետական ծառայության աշխատակիցների համար «Պրոբացիայի ծառայության շահառուների հետ աշխատանքում անհրաժեշտ հմտությունների ու կարողությունների զարգացում» թեմայով, «Փի-Էյչ Ինթերնեշնլ» հայկական մասնաճյուղ
07 – 10. 2014 Ընդլայնման և վերլուծության թիմի ղեկավար, Հայաստանի Մանուկների Հիմնադրամ
2011 – 2012 Որակի ստուգման, վերահսկման և զարգացման բաժնի ղեկավար, «Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ»
2010 - 2011 Սոցիալական աշխատանքի որակի վերահսկման, աշխատակազմի վերապատրաստումների թիմի ղեկավար, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ
2007 – 2010 Սոցիալական կենտրոնների կորդինատոր «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ
• Աշխատանքի կազմակերպում և կորդինացում, աշխատանքի պլանավորում, հաշվետվությունների կազմում, աշխատանքի վերահսկում և գնահատում, խորհրդատվություն

2002 - 2010 Սոցիալական աշխատանքի ուսուցանող, աշխատակազմի որակավորման ուսուցումների պատասխանատու, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ
2002 – 2010 Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզոր, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ
04-06.2009 2011-2015թթ տարեցների նկատմամբ պետական քաղաքականության սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության/ գործողությունների պլանի/ մշակում. նախագիծ, ՄԱԿի տնտեսական հանձնաժողով, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, փսրձագիտական աշխատանքային խմբի անդամ
09-10. 2006 ՄԱԿի Զարգացման ծրագրերի բաժին, \Հազարամյակի զարգացման նպատակների տեղայնացում / Աղքատության կրճատման ռազմավարություն, հետազոտություն, փաստաթղթերի մշակում, տվյալների վերլուծություն
08. 2005 Խորհրդատու-փորձագետ, Զարգացման և Համագործակցության Շվեցարական գործակալություն (SDC) – Խորհրդատվություն Աբխազիայի բնակչության խոցելի խավին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների չափանիշների, առաջնային կարիքների գնահատման և համայնքային աշխատանքի իրականացման վերաբերյալ
05. 2005 Արտաքին փորձագետ - իրականացվող սոցիալական ծրագրերի որակի գնահատում, Միջազգային Կարմիր խաչ, Աբխազիա, Վրաստան
05. 2004 Արտաքին փորձագետ, Միջազհգային Կառավարման Համակարգ (ՄԿՀ), Թբիլիսի, Վրաստան
01-12. 2003 Սոցիալական աշխատանքի վերապատրաստող - պետական սոցիալական ծառայողների և հասարակական կազմակերպությունների սոցիալական աշխատողների, Կրթության և Զարգացման Ակադեմիա
2000 – 2002 Համայնքային սոցիալական աշխատող «Առաքելություն Հաայաստան» ՀԿ
09. 2000 – 05. 2001 Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզոր «Արագած» ՀԿ, Վանաձոր
1998 – 2002 Հիմնադիր և համանախագահ «Սոցիում» սոցիալական աշխատանքի ակումբ, Երևանի Պետական Համալսարան
1998 – 2000 Կամավորական աշխատանք «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ,
• Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ,
• Սոցիալական աշխատանքի մոդելներ,
• Սոցիալական դեպքի կառավարում,
• Միջազգային սոցիալական աշխատանք,
• Սոցիալական աշխատանք իրավախախտների հետ,
• Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները սոցիալական աշխատանքում,
• Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն
• Սոցիալական հերոնտոլոգիա
• Ընտանիքի սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
Սոցիալական աշխատանքը ՀՀ համայնքներում
Սոցիալական ապահովության համակարգը ՀՀ-ում
Սոցիալական աշխատանքը դատարանում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական աշխատանք տարբեր խոցելի խմբերի հետ, համայնքային զարգացում, սոցիալական օտարում

Վերապատրաստումներ
21-23, 05.2008 Եվրոպական երկրորդ համաժողով «Մեր ապագան- մատուցվող ծառայությունների որակը», Փորձի փոխանակման այցելություն «Սոցիալական ծառայությունների որակը տարեցների համար» Վիենա, Ավստրիա
06 -07 2007 Հայաստանի և Շվեդիայի փորձի փոխանակման այցելության: Մասնակցություն մի շարք սեմինարների և հանդիպումների ուղղված Շվեդական սոցիալական համակարգի ուսումնասիրությանը, Ստոգոլմ, Շվեդիա
29.08-04.09.2006 Մասնակցային ուսուցման բազային մեթոդներ և մոդելներ (PLA), Սերտիֆիկատ ՄԱԿի զարգացման ծրագրերի կողմից
040-14. 08. 2003 Ուսուցում և ուսումնական պլանի զարգացում, Կրթության Զարգացման Ակադեմիայի և Քոնեկտիկուտի համալսարանի հետ համագործակցությամբ:
Սերտիֆիկատ Քոնեկտիկուտի Համալսարանի, Կրթության Զարգացման Ակադեմիայի և ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության կողմից
14 – 18, 09. 2002 Միջազգային սեմինար և փորձի փոխանակում սոցիալական ծառայությունների մատուցման և կազմակերպման վերաբերյալ, Բուդապեշտ, Հունգարիա,
06-07, 2000 «Սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներն ու էթիկական հիմքերը», Փախստականների Նորվեգական Խորհուրդ

Հրապարակումներ
1. Պրոբացիայի ծառայությունում անչափահասների հետ աշխատանքը /գործնական ուղեցույց/«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ ք. Երևան 2017, Մովսես Խորենացու 162ա
2. Бедность как проблема социального отчуждения пожилых людей в современном армянском обществе/ «Научная мысль» ежеквартальный научно-методический журнал «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Череповце № 2 (24)2017, с70-73, РИНЦ (лицензионный договор № 615-10/2014 от 13.10.2014 г.).
3. Ընտանիքում կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները և հաղթահարման ուղիները փոխակերպվող հասարակության մեջ/ Մանկավարժություն և Հոգեբանության հիմնախնդիրներ N 2,.2015, էջ116 – 121
4. Սահմանափակ կարողություններ ունեցող տարեցների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի2014-2015 ուս. տարվա ռազմավարական պլանի համաձայն Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության կողմից սահմանված ‹‹Հաշմանդամների միջազգային օրվա›› 20 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր.- Երևան 2014, էջ 52-57
5. Սերունդների միջև առկա փոխհարաբերությունների զարգացումը անցումային ժամանակաշրջանում/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի2012-2013 ուս. տարվա ռազմավարական պլանով նախատեսված գիտաժողովի նյութեր նվիրված՝ ‹‹Երիտասարդության արժեքային կողմնորոշումներին և նրանց հուզող հարցերին››. Երևան 2012, էջ 100-103
6. Модель медико-социальных услуг для пожилых людей /ООБ Миссия Армения/ Сетевое сотрудничество для улучшения качества жизни пожилых людей в странах Средней Азии и Южного ковказа, с 20-22 сборник публикаций конференции, Тбилиси 2009

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-8170-9123


Լեզուներ` Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն