ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարգարիտ Ասքանազի Ասատրյան
08.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asatryanmargarit49@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1997թ. Ձևակերպվել է որպես հայցորդ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնում
1990-1994թթ. Սովորել է Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետում

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 2004թ. Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Էկոլոգիական կրթության  բովանդակությունն ու ձևերը մանկավարժական բուհում» խորագրով և ստացել մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստճան Ժ.Գ.00 01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ, 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2010թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2008թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
2005թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1994-2005թթ. Երևան Ա.Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական ուսումնարանի մանկավարժության և հոգեբանության դասախոս
1998-2008թթ. Երևանի Քըրք Քըրքորյանի անվան իրավատնտեսագիտական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տեսական մանկավարժություն, Մանկավարժական մտքի պատմություն, Գործնական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձրագույն դպրոցի կրթական գործընթացի կատարելագործման հիմնախնդիրներ, Ուսանողների էկոլոգիական կրթության հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
2006թ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Անցել է դասընթաց բուհերի դասախոսների որակավորման բարձացման ծրագրով «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ
2019 թվականին մասնակցել է Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի (ՀՔԻ) կողմից կազմակերպված «Ակադեմիական բարեվարքություն և ակադեմիական ազատություն» թեմայով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացին

Հրապարակումներ
• Կրթության համակարգի զարգացման ծրագրի իրականացումը Խորհրդային Հայաստանում 1945-1966 թվականներին- «Հայաստանը 1945-1966 թթ․» գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու։ Երևան, 4 հունիս 2021թ․։
• Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները մանկավարժական բուհում- Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա 1, Երևան-2021, «ՎԱՌՄ» ՍՊԸ
• Լաուրա Ասատրյան Անվանի գիտնականը և մանկավարժը- Կենսամատենագիտություն Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ, Երևան, «Արտագերս», 2022։
• Կրթական համակարգի կառավարման հիմունքներ – Մեթոդական ձեռնարկ, «Զանգակ», Երևան 2003: /համահեղինակ/
• Մանկավարժություն -Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար, «Արտագերս», Երևան 2017։ /համահեղինակ/։
• Դպրոցի կառավարման հիմունքները - Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար, «Արտագերս», Երևան 2018։ /համահեղինակ/։
• Բնապաշտական և բնապահպանական գաղափարները հայ պոեզիայում – «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական ամսագիր, 3-4, Երևան 2009:
• Համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունավետությունը բուհում – Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես 3(9), «Զանգակ», Երևան 2010:
• Ուսանողակենտրոն կրթության իրականացման սոցիալ-մանկավարժական նախադրյալները բուհում. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան 2013:
• Բուհի կառավարման համակարգի արդիականացման մի քանի հարցեր-Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու. Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում: Երևան , ՀՊՄՀ-2014:
• Մեդիակրթությունը որպես կրթության արդիականացման կարևոր գործոն-Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ: Երևան 2015։
• Ինովացիաների կիրառումը որպես բուհի կրթության որակի կառավարման միջոց- Խ․Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, № 1-2 (34-35), Երևան 2018։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1236-3322

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)